• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Optimum Tasar��m

Results

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OPTIMAL LEVELS OF PISTON DIAMETER, FEED RATE, DIRECTION AND AXIS PARAMETERS IN A HYDRAULIC POSITIONING SYSTEM
CNC, Sayısal denetim, Taguchi metodu, Hidrolik pozisyonlama, ANOVA,
CNC, Numerical control, Taguchi method, Hydraulic positioning, ANOVA,

YIĞMA DUVARLARIN KAYMA KAPASİTELERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER: DESTEKSİZ DUVAR UZUNLUĞU
PARAMETER EFFECTS ON SHEAR CAPACITY OF MASONRY WALLS; UNSUPPORTED LENGTH ASPECT
Yığma Duvar Uzunlukları, Doğrusal Olmayan Analiz, Mikro Modelleme, Sarılmış Yığma Duvarlar, Kayma Davranışı,
Length of Masonry Walls, Nonlinear Analysis, Micro Modeling Approach, Confined Masonry, Shear Behavior,

DEĞER KODLAMASI KULLANARAK UZAY KAFES SİSTEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE MİNİMUM AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRILMASI
LEAST WEIGHT DESIGN OF SPACE TRUSSES BY USING VALUE ENCODING IN GA WITH DISCRETE DESIGN VARIABLES
Genetik Algoritma, Optimizasyon, Uzay Kafes Yapılar, Ayrık Tasarım Değişkenleri, Değer Kodlaması,
Genetic Algorithm, Optimization, Space Truss Structure, Discrete Design Variable, Value Encoding,

KONİK DİŞLİ HIZ KUTUSUNUN GENETİK ALGORİTMA İLE TASARIMI
DESIGN OF BEVEL GEARBOX WITH GENETIC ALGORITHMS
Genetik Algoritma, Mekanik Tasarım, Makine Elemanları, Konik Dişli Çark Tasarımı, Hız Kutusu,
Genetic Algorithm, Mechanical Design, Machine Elements, Bevel Gear Design, Gearbox,

ANAEROBİK/ANOKSİK ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE ANAEROBİK FOSFOR SALINIMINA PH KONTROLÜNÜN ETKİSİ
The Effects of Temperature on Biological Phosphorus Removal in Anaerobic/Anoxic Sequencing Batch Reactor
biyolojik fosfor giderimi, sycaklyk etkisi, ardy?yk kesikli reaktör, fosfor salynymy, KOi ba?lanmasy,
biological phosphorus removal, temperature effect, sequencing batch reactor, phosphorus release, COD uptake,

TÜRKİYEDEKİ GÜÇ SİSTEMİNDE TAVLAMA BENZETİMİ, GENETİK ALGORİTMA ve TABU ARAŞTIRMA ALGORİTMALARI KULLANILARAK EKONOMİK DAĞITIM
ECONOMIC DISPATCH BY USING SIMULATED ANNEALING, GENETIC ALGORITHM AND TABOO SEARCH ALGORITHMS POWER SYSTEM IN TURKEY
Tavlama Benzetimi, Genetik Algoritma, Tabu Araştırma, Güç Sistemleri, Ekonomik Dağıtımı,
Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Taboo Search, Power Systems, Economic Dispatch,

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKAN KULLANILARAK TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYON
THERMO-ECONOMYC OPTYMYZATYON OF A VAPOUR COMPRESSED REFRYGERATYON SYSTEM USYNG ALTERNATYVE REFRYGERANTS
Termo-Ekonomi , Optimizasyon , Soğutma , Aşırı Kızdırma , Soğutucular (R410A ve R407C) ,
THERMOECONOMY, OPTIMIZATION, ALTERNATIVE REFRIGERANTS, REFRIGERATION, SUPERHEATING,

OPTİMUM MALİYETLİ BİNA EBATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
DETERMINING OPTIMUM COST BUILDING CHARACTERISTICS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)
Yapy Maliyeti, Toplu Konutlar, Yapay Sinir Ağları (YSA), Yapı Ön Tasarımı, Yapy Karakteristik Özellikleri,
Structure Cost, Collective Residential Buildings, Artificial Neural Networks (ANN), Structure Preplanning, Structural Characteristics,

BULANIK MODELLEME YAKLAŞIMININ ÇİMENTO HAMMADDE SAHASI KALINLIK KESTİRİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF APPLICABILITY OF FUZZY MODELING APPROACH IN THICKNESS ESTIMATION OF CEMENT ROW MATERIAL S
Adana Çimento, Bulanık Yaklaşım, Kriging, Kalynlyk Kestirimi, Polygon Yöntemi ,
Adana Cement, Fuzzy Approach, Kriging, Thickness Estimating, POLYGON METHOD,

KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI İLE RİSK FAKTÖRLERİNE BAĞLI OPTİMUM HASTANE YERLEŞİM NOKTASININ BULUNMASI
RISK FACTORS DEPENDENT OPTIMAL HOSPITAL SITE SELECTION BY USING ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM
Hastane Yerleşimi, Karynca Koloni Optimizasyon Algoritması, Yerleşim Problemi, Çok Ölçütlü Karar Verme, Optimizasyon,
Hospital site selection, Ant Colony Optimization Algorithm, Site selection problem, Multi criteria decision making, Optimization,

SÜLFAT ETKİSİNDE MARUZ BETONDA PUZOLANİK KATKI KULLANIMI
USE OF POZZOLANIC ADDITIONS FOR CONCRETE TO RESYST SULFATE EFFECTS
Puzolanik Malzeme, Basınç Dayanımı, Sülfat Etkisi, Uçucu Kül, Beton,
Pozzolanic materials, Compressive Strength, Sulfate attack, Fly ash, Concrete,

Ti-6Al-4V ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN TAGUCHI METODU KULLANARAK OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OF Ti-6Al-4V ALLOY USING TAGUCHI METHOD
Ti-6Al-4V Alaşımı, Yüzey Frezeleme, Yüzey, Kesme Kuvvetleri, Taguchi Metodu,
Ti-6Al-4V Alloy, Face Milling, Surface Roughness, Cutting Forces, Taguchi Method,

ÇELİK ÇERÇEVELERİN ARMONİ ARAMA YÖNTEMİYLE OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF STEEL SPACE FRAMES VIA HARMONY SEARCH METHOD
Uzay Çelik Çerçeveler, Optimum Tasarym, Armoni Arama, TS 648, TS 498,
Steel Space Frames, Optimum Design, Harmony Search, TS 648, TS 498,

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI BİNASI İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İŞLEVSEL VE ESTETİK AÇIDAN İRDELENMESİ
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA AND AESTHETIC PERSPECTIVE FUNCTIONAL INVESTIGATION OF BUILDING IMPROVEMENT PROJECT
CSO, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bina İşlevselliği, Yenileme Çalışmaları, İyileştirme Projesi,
CSO, Presidential Symphony Orchestra, Functionality of The Building, Renovations, Improvement Project,

AHŞAP İSKELET SİSTEMDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİNİN TS 825 ISI YALITIM STANDARDINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
VAPOR AND HEAT TRANSFER IN THE TIMBER FRAME OF EVALUATION ACCORDING TO THE TS 825 HEAT INSULATION PROGRAM
Ahşap iskelet sistem, TS 825, Isı yalıtımı, Isı kaybı, Buhar geçişi,
Wood Frame Structure, TS 825, Heat insulation, Heat Dissipation, Transfer of Vapor,

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN KONUTLARDA ISISAL VE İŞİTSEL KONFORUN SAĞLANMASI AMACIYLA BETONARME İÇİNDE PLASTİK MALZEME KULLANIMI
USE of PLASTIC MATERIAL IN REINFORCED CONCRETE for PROVIDING THERMAL and ACOUSTICS COMFORTS in RESIDENCE CONSTRUCTED WITH TUNNEL FORM SYSTEM
Tünel Kalıp Sistem, Isısal ve İşitsel Konfor, Plastik Malzeme, Betonarme, Konut,
Tunnel Form System, Thermal and Acoustics Comfort, Plastic Material, Reinforced Concrete, Residence,

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF USING WASTE ROOFING SHINGLE IN HMA
Atık Shingle, Asfalt Betonu, Stabilite, Akma, Çevre Kirliliği,
Waste Shingles, Asphalt Concrete, Stability, Flow, Pollution,

Di? hekimli?i uygulamalarynda optimum delme ve kesme analizleri
OPTIMUM TOOTH CUTTING AND DRILLING ANALYSIS IN DENTISTRY APPLICATIONS
DY?, KESME, DELME, SICAKLIK, RESTORASYON,
TOOTH, CUTTING, DRILLING, TEMPERATURE, RESTORATION,

AÇIK KAYNAK PLATFORMU ÜZERİNDE BULANIK MANTIK TABANLI EL DEĞİŞTİRME UYGULAMASI
A FUZZY LOGIC BASED HANDOFF APPLICATION ON OPEN-SOURCE PLATFORM
El Değiştirme, Android İşletim Sistemi, Bulanık Mantık, WLAN,
Handoff, Android Operating System, Fuzzy Logic, WLAN,

FARKLI PENCERE TİPLERİ, YALITIM MALZEMELERİ VE YENİLENEBİLİR YAKIT TÜRLERİNE BAĞLI OLARAK KONUTLAR İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA ENERJİ GEREKSİNİMİ
ENERGY REQUIREMENTS FOR HEATING AND COOLING FOR HOUSING DEPENDING ON DIFFERENT TYPES OF WINDOW, INSULATION MATERIALS AND RENEWABLE FUEL
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Pencere Tipleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik, Binalarda Yalıtım,
Optimum Insulation Thickness, Window Types, Renewable Energy Sources, Sustainability, Insulation in Buildings,

MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF MARBLE WASTE ON THE STABILITY PROPERTIES OF BITUMINOUS HOT MIXES
Bitümlü Sıcak Karışım, Agrega, Mermer, Atık, Stabilite,
Bituminous Hot Mix, Aggregate, Marble, Waste, Stability,

STATİK VE DİNAMİK YÜKLER ALTINDA İSTİNAT DUVARLARININ OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF RETAINING WALLS UNDER STATIC AND DYNAMIC LOADS
Optimum Tasarım, Konsol İstinat Duvarı, Öğretme Öğrenme Tabanlı Optimizasyon, Betonarme, Dinamik,
Optimum Design, Cantilever Retaining Wall, Teaching-Learning Based Optimization, Reinforced Concrete, Dynamic,

ÖĞÜTÜLMÜŞ ATIK CAM TOZU KATKILI BETONUN PUZOLANİK AKTİVİTESİ VE YARMADA ÇEKME DAYANIMININ BELİRLENMESİ
THE POZZOLANIC ACTIVITY OF THE CONCRETE MIXED WITH GROUND WASTE GLASS POWDER AND THE DETERMINATION OF TENSILE SPLITTING STRENGTH
Cam Tozu, Beton, Puzolanik Aktivite, Yarmada Çekme, Porozite,
Glass Powde, GlasConcrete, Pozzolanic Activity, Splitting Tensile, Porosity,

FARKLI İKLİMSEL BÖLGELERDE BULUNAN BİNALARDA YAPILAN YALITIMIN TERMAL VE EKONOMİK ANALİZİ
THERMAL AND ECONOMIC ANALAYSIS OF THE INSULATION IN THE BUILDINGS IN DIFFERENT CLIMATIC ZONES
Enerji, Ekonomik Analiz, Yalıtım, Optimizasyon, Derece-Gün,
Energy, Economic Analysis, Insulation, Optimization, Degree-Day,

MUTFAK TASARIMINDA FİZİKSEL KONFOR VE VERİMLİLİK: YAŞLILAR
PHYSICAL COMFORT AND PRODUCTIVITY IN KITCHEN DESIGN: OLDER ADULTS
Mutfak Tasarımı, Fiziksel Konfor, Verimlilik, Yaşlı, Ergonomi,
Kitchen Design, Physical Comfort, Productivity, Older Adults, Ergonomics,

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS OF BUILDING EXTERIOR WALLS ON ENERGY CONSUMPTION AND REDUCTION OF EMISSIONS
Degree days, Energy saving, Optimum insulation thickness, Greenhouse gas emission, External walls,

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASININ BİTÜM YÜZDESİ TAYİNİ İÇİN TAHMİN MODELİ
A PREDICTIVE MODEL TO DETERMINE THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE
Asfalt Betonu, Bitüm Yüzdesi, Tahmin Modeli, BİNDER TABAKASI, MARSHALL METOT,
Asphalt concrete, Bitumen Percent, Prediction model, BINDER LAYER, MARSHALL METHOD,

DÜZLEM KAFES SİSTEMLERİN BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI
OPTIMUM DESIGN OF PLANE TRUSS SYSTEMS BY FUZZY LINEAR PROGRAMMING
Düzlem Kafes Sistem, Bulanık Doğrusal Programlama, Boyutlandırma, Çekme Gerilmesi, Burkulma Gerilmesi,
Plane Truss System, Fuzzy Linear Programming, Design, Tensile Stress, Buckling Stress,

DELMEDE EN UYGUN DÖNME HIZI VE İLERLEME ORANININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION THE OPTIMUM SPINDLE SPEED AND FEED RATE IN FRICTION DRILLING
Sürtünmeli delme, Dönme hızı, İlerleme hızı, Kovan biçimi, Yüzey pürüzlülüğü,
Friction drilling, Spindle speed, Feed rate, Bushing shape, Surface roughness,

ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ
THE EFFECT OF WELDING SPEED ON THE MECHANICAL AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF ROBOTIC GMAW WELDED 5754 AlUMINIUM ALLOY
Alüminyum ve Alaşımları, Robotik, MIG, Mikroyapı, Mekanik Özellikler.,
Aluminium and Alloy, Robotic, MIG, Microstructure, Mechanical Properties,

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ İLE KLASİK DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA MEKANİZMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AT CONVENTIONAL PLANE SURFACE GRINDING AND SECONDARY ROTATIONAL AXIS GRINDING MECHANISM
Taşlama Tekniği, Düzlem Yüzey Taşlama, Yüzey Pürüzlülüğü, Taşlama Parametreleri, İlerleme Oranı,
Grinding Technique, Surface Grinding, Surface Roughness, Grinding Parameters, Feed Rate,

OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIAL STRUCTURES VIA HARMONY SEARCH ALGORITHM INCLUDING CORROSION EFFECT
Optimum Design, Harmony Search Algorithm, Corrosion Effect, Industrial Structure,, AISC ,

TÜRKİYE’DEKİ TÜM İLLER İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ NÜMERİK İNCELENMESİ
NUMERICAL INVESTIGATION OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS FOR ALL CITIES IN TURKEY
Isı köprüsü, Yalıtım, Nümerik Çalışma, Optimizasyon, Optimum Yalıtım,
Thermal Bridge, Insulation, Numerical Operation, Optimization, Optimum Insulation,

BORU İÇİNE YERLEŞTİRİLEN KONİK TÜRBÜLATÖR SAYISININ NÜMERİK OPTİMİZASYONU
NUMERICAL DETERMINATION OF OPTIMUM NUMBER OF CONICAL TURBULATORS PLACED IN SMOKE TUBES
Kazanlar, Türbülatör, Nümerik Modelleme, Isı Transferi, Reynolds Sayısı,
Boilers, Turbulator, Numerical Modelling, Heat Transfer, Reynolds Number,

DENİZE DEŞARJ YAPILARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME TABANLI ALGORITMAYLA OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF MARINE DISCHARGE STRUCTURES BY TEACHING AND LEARNING BASED ALGORITHM
Optimizasyon, Denize Deşarj, Seyrelme, Minimum Maliyet, ÖÖTO Algoritması,
Optimization, Marine Discharge, Dilution, Minimum Cost, TLBO Algorithm,

GUSTAFSON-KESSEL AND FUZZY C-MEANS ALGORITHMS BY COLON CANCER DATA IN FUZZY CLUSTERING
Fuzzy Clustering, Fuzzy C-Means Algorithm, Cancer, Gustafson-Kessel Algorithm, Colon Cancer Data,

SOLUTION OF ECONOMIC DISPATCH PROBLEM WITH THE VALVE-POINT LOAD EFFECT BY META-HEURISTIC ALGORITHMS
Economic Dispatch Problem, Particle Swarm Optimization, Valve-Point Load Effect, Power Systems, Optimization Algorithms ,

AA 6061 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ TORNALANMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN TURNING AA 6061 ALUMINUM ALLOY
AA6061 Alaşımı, İşlenebilirlik, Taguchi Metodu, Anova, Alüminyum,
AA6061 Alloy, Machinability, Taguchi method, Anova, Aluminum,

PRİNÇ BORU BAĞLANTI ELEMANININ SERİ ÜRETİM ENERJİ TÜKETİMİNDE OPTİMİZASYON
OPTIMIZATION IN ENERGY CONSUMPTION OF SERIAL PRODUCTION OF BRASS FITTINGS
Boru Diş, Enerji Tüketimi, Prinç Fittings, Anova Varyans Analizi, CNC Freze,
Pipe Threading, Energy Consumption, Brass Fittings, Anova Variance Analysis, CNC Milling,

ELİT ALTI BAYAN VOLEYBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL, ANTROPOMETRİK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN OYUN MEVKİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL, ANTROPOMETRIC AND SOMATOTYPE CHARACTERISTIC ON UNDERELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS ACCORDING TO PLAYING POSITIONS
Voleybol, Oyun Mevkisi, Fiziksel Yapı, Somatotip, Antropometri,
Volleyball, Playing position, Physical Characteristic, Somatotype, Anthropometry,

0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY SEÇİM MODELİ VE İMKB – 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
THE PORTFOLIO SELECTION MODEL BY 0-1 INTEGER PROGRAMMING AND AN APPLICATION IN ISE-30 INDEX
Tamsayılı Programlama, Optimum Portföy, Optimizasyon, Getiri Maksimizasyonu, İMKB - 30 Endeksi,
Integer Programming, Optimum Portfolio, Optimization, Return Maximization, ISE - 30 Index,

REMOVAL OF CHROMIUM FROM WASTES OBTAINED FROM CHROMIUM-COATING APPLICATION BY USING REVERSE OSMOSIS WITH AG, SWHR AND SE MEMBRANE
AG, SWH AND SE MEMBRANLARLA, TERS OZMOZ KULLANILARAK, KROM KAPLAMA UYGULAMALARINDAN ELDE EDİLEN ATIK SUDAN KROM UZAKLAŞTIRMASI
Krom eldesi, Ters ozmoz, Membran, pH, AG ,
Chromium removal, Reverse osmosis, Membrane, pH, AG ,

DEREGÜLASYON, DIŞ TİCARET HADLERİ VE REFAH İLİŞKİLERİ
DEREGULATION, TERMS OF TRADE AND WELFARE RELATIONS
Deregülasyon, Dış Ticaret Hadleri, Optimum Tarife, Refah, Avrupa Birliği ,
Deregulation, Terms of Trade, Optimum Tariff, Welfare, European Union ,

3B GRAVİTE HESAPLARIYLA DOĞU PONDİTLERDE KABUK ÇALIŞMASI
CRUST STUDYING IN THE EASTERN PONTIDES BY 3D GRAVITY ALGORIHM
Gravite, 3-B Modelleme, Derinlik, Kabuk Yapısı, Moho ,
Gravity, 3-D Modeling, Depth, Crustal Structure, Moho,

TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CELLULASE ACTIVITIES IN SOME CLOSTRIDIUM SP. ISOLATES WHICH ISOLATED FROM SOIL AND RUMEN
Clostridium sp., Selülaz, SDS-PAGE, Rumen, Toprak ,
Clostridium sp.,, Cellulase, SDS-PAGE, Rumen, Soil,

POPULATION PARAMETERS, MORALITY AND EXPLOITATION RATES OF EUROPEAN HAKE, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758) IN ISKENDERUN BAY (OFF KARATAS COASTS, ADANA)
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE (KARATAŞ KIYILARI, ADANA) BERLAM, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758)’UN BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ, ÖLÜM ORANLARI VE STOKTAN YARARLANMA DÜZEYİ
Merluccius merluccius, İskenderun Körfezi , Populasyon Parametreleri, Ölüm Oranı , Stoktan Yararlanma Düzeyi,
Merluccius merluccius, Iskenderun Bay, Population Parameters, Mortality Rate, Exploitation Rate,

MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNDE ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS IN ENGINEERING SYSTEMS BY GENETIC ALGORITHM
Çok Amaçlı Optimizasyon , Genetik Algoritma , Kafes Sistem, Kaynak Kiriş , Optimizasyon,
Multi-Objective Optimization, Genetic Algorithm, Truss System, Welded Beam, Optimization,

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ
ESTIMATION OF ENERGY COSTS OF EXTERNAL WALL SYSTEM ALTERNATIVES FOR DIFFERENT FUEL TYPES
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Geri Ödeme Süresi, Yıll,
Optimum Insulation Thickness, Payback Period, Annu,

CFD ANALYSIS TO PREDICT OPTIMAL AIR INLET HOLE DIAMETER OF VENTURI TUBEIN TERMS OF AIR INJECTION
VENTURİ TÜPÜNÜN HAVA ENJEKSİYONU AÇISINDAN OPTİMUM HAVA GİRİŞ ÇAPININ CFD ANALİZİ İLE TAHMİNİ
CFD, Venturi, Air Injection,
CFD, Venturi, Hava Enjeksiyonu,

TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ PROJE PLANLAMA UYGULAMALARI KONUSUNDA BİR ALAN ÇALIŞMASI
AN AREA STUDY ABOUT PROJECT PLANNING APPLICATIONS OF TURKISH CONSTRUCTION FIRMS
İnşaat Projeleri, Planlama, Modern Planlama Teknik,
Construction Projects, Planning, Modern Planning T,

User not found...

Recent Searches