• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Optimum Design

Results

Eşikli ve Basamak Tipli Dolusavaklarda Akım Tipleri ve Havalanma Karakteristiklaerinin İncelenmesi
An Investigation of Flow Types and Air Entrainment For Stepped Spillways With End Sill
Basamaklı dolusavaklaR, Sıçramalı akım, Nap akımı, Geçiş akımı, EŞİK,
Stepped spillways, Skimming flow, Nappe flow, Transition flow,, Sill,

BURULMA DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARDA ZEMİN SINIFININ KOLONLARIN DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF EFFECT OF LOCAL SITE CLASSES TO COLUMNS BEHAVIOR ON STRUCTURES WITH TORSIONAL IRREGULARITY
Burulma Düzensizliği, Zemin Sınıfı, Eğilme Momenti, Kolon Kesme Kuvveti, Kolon Kesme Kuvveti,
Torsional Irregularity,, Local site Class, Bending Moment, Column Shearing Force, Column Shearing Force,

OSMANLICA ELYAZISI HARFLERİ ÇEVRİMİÇİ TANIMA
ONLINE HANDWRITTEN OTTOMAN CHARACTER RECOGNITION
Çevrimiçi karakter tanıma, Osmanlıca elyazısı, Yön temelli öznitelikler, Yön kodlama, El yazısı tanıma,
Online character recognition, Ottoman handwriting characters, Direction based features, Direction coding, Handwriting recognition,

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OPTIMAL LEVELS OF PISTON DIAMETER, FEED RATE, DIRECTION AND AXIS PARAMETERS IN A HYDRAULIC POSITIONING SYSTEM
CNC, Sayısal denetim, Taguchi metodu, Hidrolik pozisyonlama, ANOVA,
CNC, Numerical control, Taguchi method, Hydraulic positioning, ANOVA,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİNİN YAPI TASARIM VE ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ
INFLUENCE OF THE EVOLUTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON CONSTRUCTION DESIGN AND PRODUCTION PROCESSES
Değişim, Dijital Teknoloji, Enformasyon Teknolojisi, Yapım, Dönüşüm,
Changes, Digital Technology, Information Technology, Construction, Transformation,

YIĞMA DUVARLARIN KAYMA KAPASİTELERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER: DESTEKSİZ DUVAR UZUNLUĞU
PARAMETER EFFECTS ON SHEAR CAPACITY OF MASONRY WALLS; UNSUPPORTED LENGTH ASPECT
Yığma Duvar Uzunlukları, Doğrusal Olmayan Analiz, Mikro Modelleme, Sarılmış Yığma Duvarlar, Kayma Davranışı,
Length of Masonry Walls, Nonlinear Analysis, Micro Modeling Approach, Confined Masonry, Shear Behavior,

MİNİMUM AĞIRLIKLI DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ
DESIGN OF MINIMUM WEIGHTED SPUR GEAR AND STRESS ANALYSIS
Düz Dişli, Gövde Tasarımı, Gerilme Analizi, CAD, Tasarım,
Spur Gear, Designing of Body, Stress Analysis, CAD, Design,

DEĞER KODLAMASI KULLANARAK UZAY KAFES SİSTEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE MİNİMUM AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRILMASI
LEAST WEIGHT DESIGN OF SPACE TRUSSES BY USING VALUE ENCODING IN GA WITH DISCRETE DESIGN VARIABLES
Genetik Algoritma, Optimizasyon, Uzay Kafes Yapılar, Ayrık Tasarım Değişkenleri, Değer Kodlaması,
Genetic Algorithm, Optimization, Space Truss Structure, Discrete Design Variable, Value Encoding,

KONİK DİŞLİ HIZ KUTUSUNUN GENETİK ALGORİTMA İLE TASARIMI
DESIGN OF BEVEL GEARBOX WITH GENETIC ALGORITHMS
Genetik Algoritma, Mekanik Tasarım, Makine Elemanları, Konik Dişli Çark Tasarımı, Hız Kutusu,
Genetic Algorithm, Mechanical Design, Machine Elements, Bevel Gear Design, Gearbox,

NORMAL VE NORMAL OLMAYAN KALP SESLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRILMASI
CLASSIFICATION OF THE NORMAL AND ABNORMAL HEART SOUNDS VIA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Yapay Sinir Ağları, Ayrık Fourier Dönüşümü, Kalp Sesleri, Mobil Programlama, Sinyal İşleme,
Artificial Neural Network, Discrete Fourier Transform, Heart Sounds, Mobile Programming, Signal Processing,

ANAEROBİK/ANOKSİK ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE ANAEROBİK FOSFOR SALINIMINA PH KONTROLÜNÜN ETKİSİ
The Effects of Temperature on Biological Phosphorus Removal in Anaerobic/Anoxic Sequencing Batch Reactor
biyolojik fosfor giderimi, sycaklyk etkisi, ardy?yk kesikli reaktör, fosfor salynymy, KOi ba?lanmasy,
biological phosphorus removal, temperature effect, sequencing batch reactor, phosphorus release, COD uptake,

TÜRKİYEDEKİ GÜÇ SİSTEMİNDE TAVLAMA BENZETİMİ, GENETİK ALGORİTMA ve TABU ARAŞTIRMA ALGORİTMALARI KULLANILARAK EKONOMİK DAĞITIM
ECONOMIC DISPATCH BY USING SIMULATED ANNEALING, GENETIC ALGORITHM AND TABOO SEARCH ALGORITHMS POWER SYSTEM IN TURKEY
Tavlama Benzetimi, Genetik Algoritma, Tabu Araştırma, Güç Sistemleri, Ekonomik Dağıtımı,
Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Taboo Search, Power Systems, Economic Dispatch,

112 ACİL SERVİS İÇİN GPRS TABANLI 12 DERİVASYON EKG GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
APPLICATION OF GPRS BASED 12 DERIVATION EKG TELEMONITORING SYSTEM FOR 112 EMERGENCY SERVICE
12 Derivasyon, EKG, 112 Acil Servis, EGPRS, Kalp Krizi,
12 Derivation, ECG, Emergency Services, EGPRS, Heart Attack,

EĞİTİMDE AKILLI ÖĞRETİM SİSTEMLERİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL PROPOSAL ON APPLICATIONS OF INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS IN THE EDUCATION
Akıllı Öğretim Sistemi, Yapay Zekâ, Öğrenci Durum Tespiti, Bulanık Mantık, Ders,
Intelligent Tutoring System, Artificial Intelligence, Student Assessment, Fuzzy Logic, Lesson,

GERÇEK ZAMANLI BİR SALDIRI TESPİT SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REAL TIME INTRUSION DETECTION SYSTEM
Saldırı Tespit Sistemleri, Dos Saldırıları, Brute Force Atakları, Veri Madenciliği, Yapay Sinir Ağları,
Intrusion Detection Systems, DOS attacks, Brute Force attacks, Data Mining, Artificial Neural Networks,

GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASINDA FAZ SIRASININ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI TESPİTİ VE OTOMATİK OLARAK DÜZELTİLMESİ
PROVIDING RIGHT PHASE ORDER BASED ON MICROCONTROLLER AND AUTOCORRECTION OF WRONG PHASE ORDER
Faz sırası doğrulğu, Paralel bağlama, Faz açısı eşitliği, Mikrodenetleyici, Sıfır geçiş anahtar devresi,
Equality of phase orders, parallel connection, equality of phase angle, Microcontroller, zero pass switching circuit,

AVRUPA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE
THE ROLE OF EUROPA NOSTRA AWARDS FOR ENSURING THE CONSERVATION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND TURKEY
Kültürel Miras, Koruma, Ödül, Europa Nostra, Türkiye,
Cultural Heritage, Conservation, Award, Europa Nostra, Turkey,

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKAN KULLANILARAK TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYON
THERMO-ECONOMYC OPTYMYZATYON OF A VAPOUR COMPRESSED REFRYGERATYON SYSTEM USYNG ALTERNATYVE REFRYGERANTS
Termo-Ekonomi , Optimizasyon , Soğutma , Aşırı Kızdırma , Soğutucular (R410A ve R407C) ,
THERMOECONOMY, OPTIMIZATION, ALTERNATIVE REFRIGERANTS, REFRIGERATION, SUPERHEATING,

OPTİMUM MALİYETLİ BİNA EBATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
DETERMINING OPTIMUM COST BUILDING CHARACTERISTICS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)
Yapy Maliyeti, Toplu Konutlar, Yapay Sinir Ağları (YSA), Yapı Ön Tasarımı, Yapy Karakteristik Özellikleri,
Structure Cost, Collective Residential Buildings, Artificial Neural Networks (ANN), Structure Preplanning, Structural Characteristics,

TUBERKULOZ HASTALIĞININ TEŞHİŞİ İÇİN LOJİK SADELEŞTİRME METODU İLE BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI
DESIGNING AN EXPERT SYSTEM FOR DETECTION OF TUBERCULOSIS DISEASE WITH LOGIC SIMPLIFICATION METHOD
Lojik Sadeleştirme, İndirgenmiş Kural Tabanları, Uzman Sistem, Minimumlaştırma Metodu, TB Teşhisi,
Logic Simplification, reduced rule based, Expert System, Minimization Method, diagnosis of TB,

YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BULK NUMUNELER YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
DETERMYNATION OF MECHANICAL PRPOPERTIES OF ADHESIVES CERTAIN VIA SPECIMENS
Yapıştırıcı, Bulk Numune, Vinylester Atlac 580, Flexo Tix, Elastisite modülü,
Adhesive, Bulk Specimen, Vinylester Atlac 580, Flexo Tix, Elastisite Modul,

BETON KANSERİ-ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU
CONCRETE CANCER-ALKALI SILICA REACTION
Beton, Çimento, Alkali silika reaksiyonu, Agrega, Dayanıklılık,
Concrete, cement, alkali silica reaction, aggregate, durability,

NANOTEKNOLOJİ VE YAPI MALZEMESİ ALANINA ETKİLERİ
NANOTECHNOLOGY IN OUR CENTURY AND ITS EFFECTS ON BUILDING MATERIALS
Nanoteknoloji, Yapı Malzemesi, Nanomalzeme, Mimarlık, Nanomimarlık,
Nanotechnology, Building Material, Nanomaterial, Architecture, Nanoarchitecture,

HELİS DİŞLİ ÇARKLARDA FARKLI DİŞ TABAN GEOMETRİSİNİN DİŞLİ ÇARK AĞIRLIĞINA VE GERİLME ANALİZİNE ETKİSİ
EFFECT OF THE DIFFERENT GEAR BASE GEOMETRIES OF HELICAL GEARS ON THE WEIGHT OF GEAR AND STRESS ANALYSIS
Gerilme analizi, Helis dişli çark, Solidworks, Modelleme, ANSYS,
Stress analysis, Helical gear, Solidworks, Modeling, ANSYS,

CNC FREZE TEZGAHINDA ELİPTİK PARABOLOİD BİR YÜZEYİN İMALATI İÇİN CAM KODLARININ MATLAB PROGRAMLAMA İLE OLUŞTURULMASI
GENERATION OF CAM CODES OF A ELLIPTIC PARABOLOID SURFACE MANUFACTURED BY A CNC MILLING MACHINE USING MATLAB
CAM kodlary, MATLAB programlama, Eliptik Paraboloid yüzey, CNC freze, Bilgisayar Destekli Tasarym,
CAM codes, MATLAB programme, Elliptic Parabolic surface, CNC milling, Computer Aided Design,

ENERJİ İLETİM HATLARINDA MODÜLER YSA VE ADD YLE HIZLI ARIZA TESPİTİ
FAST FAULT DETECT AT POWER TRANSMYSSYON LYNES WYTH MODULAR NN AND DWT
Enerji İletim Hatlary, Gerçek Arıza Kayıtları, Ayrık Dalgacık Dönüşümü, Modüler Olasılıksal Yapay Sinir Ağları, Modüler,
Power Transmission Lines, Real Fault Data, Discreete Wavelet, Modular Probabilistic Neural Network, Modular,

BULANIK MODELLEME YAKLAŞIMININ ÇİMENTO HAMMADDE SAHASI KALINLIK KESTİRİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF APPLICABILITY OF FUZZY MODELING APPROACH IN THICKNESS ESTIMATION OF CEMENT ROW MATERIAL S
Adana Çimento, Bulanık Yaklaşım, Kriging, Kalynlyk Kestirimi, Polygon Yöntemi ,
Adana Cement, Fuzzy Approach, Kriging, Thickness Estimating, POLYGON METHOD,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS ALANINDAN GEÇEN ÇALGAN DERESİNİN YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE PRECIPITATION-RUNOFF RELATIONSHIP OF THE CALGAN CREEK IN THE FIRAT UNIVERSITY CAMPUS AREA
Birim hidrograf, Ekstrem yağış, Gölet, DSY sentetik yöntemi, Taşkın,
Unit hydrograph, Extreme rainfall, Reservoir, DSI synthetic method, Flood,

BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANILARAK SERAMİKLERDE DEFORMASYONUN TAHMİN EDİLMESİ
DETERMINING OF DEFORMATION ON THE CERAMICS USING INTELLIGENT SYSTEMS
Seramik, Deformasyon, Bulanyk mantık, Akıllı sistemler, Üç boyut,
Ceramic, Deformation, Fuzzy logic, Expert systems, Three dimensional,

MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ İKİ KANALLI SAYISAL OSİLOSKOP TASARIMI
DESIGN OF A MICROCONTROLLER BASED DUAL-CHANNEL DIGITAL OSCILLOSCOPE
Modelleme , Benzetim, Sayısal Osiloskop, 18F4620 Mikrodenetleyici, İşaret İşleme,
Modeling , Simulation, Digital Oscilloscope, 18F4620 Microcontroller, Signal Processing,

LABORATUVAR İÇ AYDINLATMASININ PLC İLE OTOMASYONU: MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
AUTOMATION OF THE LABORATORY INDOOR LIGHTING BY MEANS OF PLC: AN APPLICATION IN MARMARA UNIVERSITY
Enerji Tasarufu, Aydınlatma Otomasyonu, Aydınlatma, Aydınlatma Programı, PLC,
Energy Saving, Lighting Automation, Illumination, Lighting Programme, PLC,

KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI İLE RİSK FAKTÖRLERİNE BAĞLI OPTİMUM HASTANE YERLEŞİM NOKTASININ BULUNMASI
RISK FACTORS DEPENDENT OPTIMAL HOSPITAL SITE SELECTION BY USING ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM
Hastane Yerleşimi, Karynca Koloni Optimizasyon Algoritması, Yerleşim Problemi, Çok Ölçütlü Karar Verme, Optimizasyon,
Hospital site selection, Ant Colony Optimization Algorithm, Site selection problem, Multi criteria decision making, Optimization,

GA İLE OPTİMAL DEĞİŞKEN YAPILI GÜÇ SİSTEM KARARLAYICISI TASARIMI
VVARIABLE STRUCTURE POWER SYSTEM STABILIZER OPTIMIZED BY GENETIC ALGORITHM
Güç Sistem Kararlayıcı, Uyarma Kontrol, Değişken Yapılı Kontrol, Genetik Algoritmalar, Optimizasyon,
Power Systems Stabilizer, Excitation Control, Variable Structure Control, Genetic Algorithms, Optimization,

KAOTİK BURKE-SHAW ÇEKİCİSİNİN AKTİF KONTROL İLE SENKRONİZASYONU
SYNCHRONIZATION OF CHAOTIC BURKE-SHAW ATTRACTOR VIA ACTIVE CONTROL
Kaotik Sistemler, Burke-Shaw Çekicisi, Senkronizasyon, Aktif Kontrol, Güvenli haberleşme,
Chaotic systems, Burke-Shaw attractor, Synchronization, Active control, Secure communication,

SÜLFAT ETKİSİNDE MARUZ BETONDA PUZOLANİK KATKI KULLANIMI
USE OF POZZOLANIC ADDITIONS FOR CONCRETE TO RESYST SULFATE EFFECTS
Puzolanik Malzeme, Basınç Dayanımı, Sülfat Etkisi, Uçucu Kül, Beton,
Pozzolanic materials, Compressive Strength, Sulfate attack, Fly ash, Concrete,

8/6 DALGIÇ POMPA TİPİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR BOYUTLARININ ANALİTİK OLARAK TASARLANMASI
ANALYTICAL DESIGN OF DIMENSIONAL AT SUBMERSIBLE PUMP-TYPE SWITCHED RELUCTANCE MOTOR WITH 8/6 POLES
Dalgyç Pompa Tipi ARM, Motor boyutlarynyn belirlenmesi, MATLAB, Analitiksel Tasarym, Non-Lineerliğin hesaba katılması,
Submersible Pump-Type Switched Reluctance Motor, Determination of Motor Dimensions, MATLAB, Analytical Design, Take into account of non-linear,

Ti-6Al-4V ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN TAGUCHI METODU KULLANARAK OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OF Ti-6Al-4V ALLOY USING TAGUCHI METHOD
Ti-6Al-4V Alaşımı, Yüzey Frezeleme, Yüzey, Kesme Kuvvetleri, Taguchi Metodu,
Ti-6Al-4V Alloy, Face Milling, Surface Roughness, Cutting Forces, Taguchi Method,

BULANIK TEMELLI AKILLI VENTILATÖRDE FIO2 KONTROLÜ
FIO2 CONTROL AT INTELLIGENT VENTILATOR BASED ON FUZZY
Akıllı Sistemler, Bulanik Mantik, Mekanik Ventilator, Respirasyon, FiO2,
Intelligent System, Fuzzy Logic, Mechanical Ventilator, Respiration, FiO2,

ÇOK EKSENLİ HAREKET KONTROLÜNÜN BİR MANİPÜLATOR KOLU ÜZERİNDE TASARIMI VE UYGULAMASI
DESIGN AND IMPLEMANTATION OF THE MULTI AXIS MOTION CONTROL ON A MANIPULATOR ARM
Robot Manipülatör Kol, Simotion Scout, Servo motor, Çok eksenli hareket kontrolü, Mekatronik sistemler,
Robot manipulator arm, Simotion Scout, Servo motor, multi axis motion control, Mechatronic System,

ÇELİK ÇERÇEVELERİN ARMONİ ARAMA YÖNTEMİYLE OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF STEEL SPACE FRAMES VIA HARMONY SEARCH METHOD
Uzay Çelik Çerçeveler, Optimum Tasarym, Armoni Arama, TS 648, TS 498,
Steel Space Frames, Optimum Design, Harmony Search, TS 648, TS 498,

MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ YENİ BİR ALGILAYICI TASARIMI
DESIGNING OF A NEW DETECTOR CONTROLLED BY MICROPROCESSOR
Dedektör, Kontrol Sistemi, PI Sistemler, Gıda, Piston,
Detector, Control System, PI Systems, Food, Piston,

ANİ ZEMİN HAREKETİ NEDENİYLE OLUŞAN YAPISAL HASARLAR: BİR DURUM ÇALIŞMASI
STRUCTURAL DAMAGES CAUSED BY SUDDEN GROUND MOVEMENT: A CASE STUDY
Yapısal hasar, Zemin hareketi, Tünel kazısı, Zemin güçlendirmesi, Zemin iyileştirmesi,
Structural damage, ground movement, tunnel excavation, ground strengthening, ground improvement,

MADENCİLİKTE ÇEVRE PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: METODOLOJİK BAKIŞ
ASSESMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MINING: METHODOLOGICAL OVERVIEW
Çevresel Etkileşim, Metodoloji, Etki Matrisi, Etkileşim Matrisi, Madencilik,
Environmental Interaction, Methodolgy, Impact Matrix, Interaction Matrix, MINING,

AVRUPA KENTSEL ŞARTI ULAŞIM VE DOLAŞIM İLKELERİ KAPSAMINDA ENGELLİLERİN KENTSEL ALAN VE YAPILARA ERİŞEBİLİRLİKLERİNİN SORGULANMASI: YOZGAT ÖRNEĞİ
EXAMINING THE ACCESSIBITY OF HANDICAPPED TO URBAN AREAS AND BUILDINGS WITHIN THE CONTEXT OF TRANSPORTATION AND CIRCULATION PRINCIPLES OF EUROPEAN URBAN CHARTER: YOZGAT SAMPLE
Avrupa Kentsel Şartı, Engelliler, Engellilere Yönelik Mimari Düzenlemeler, Erişebilirlik, Yozgat,
European Urban Charter, Handicapped, Architectural Arrangements for Handicapped, Accessibility, Yozgat,

YAPI BİYOLOJİSİ VE ELEKTROİKLİMSEL KİRLİLİK
CONSTRUCTION BIOLOGY AND ELECTRO-CLIMATIC POLLUTION
Yapy Biyolojisi, Elektroiklimsel Kirlilik, İnsan Sağlığı, İç Mekan Hava Kalitesi, Yapı,
Construction Biology, Electro-climatic Pollution, Human Health, Indoor Air Quality, Building,

EKSANTRİK YÜKLÜ TEMELLERDE TAŞIMA GÜCÜ VE GERİLME DAVRANIŞININ SAYISAL ANALİZİ
NUMERICAL ANALYSIS OF BEARING CAPACITY AND STRESS BEHAVIOUR OF ECCENTRICALLY LOADED FOOTINGS
Yüzeysel Temel, Eksantrik Yükleme, Sonlu Elemanlar Analizi, Taşıma Gücü, Düşey Gerilme,
Shallow Footing, Eccentric Loading, Finite Element Analysis, Bearing Capacity, Vertical Stress,

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI BİNASI İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İŞLEVSEL VE ESTETİK AÇIDAN İRDELENMESİ
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA AND AESTHETIC PERSPECTIVE FUNCTIONAL INVESTIGATION OF BUILDING IMPROVEMENT PROJECT
CSO, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bina İşlevselliği, Yenileme Çalışmaları, İyileştirme Projesi,
CSO, Presidential Symphony Orchestra, Functionality of The Building, Renovations, Improvement Project,

ÜÇ CANLI İLE ÇEVRE DOSTU ÜÇ BİNA
ENVIRONMENT- FRIENDLY THREE BUILDINGS BASED ON THREE LIVING CREATURES
Doğadan Etkileşim, Ekoloji, Ekoloji Pasif İklimlendirme, Biomisesis, Çevreci,
Interaction with The Nature, Ecology, Passive Climaiızaiıon, Biomimesis, Environmentalist,

MEB EĞİTİM YAPILARI TASARIM ÖLÇÜTLERİ KAPSAMINDA TED KOLEJİ YERLEŞKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESMENT OF MEB TRAINING STRUCTURES DESIGN CRITERIA WITHIN THE CONTEXT OF TED COLLEGE ESKY?EHYR
Eskişehir TED Koleji, Eğitim Yapılarının Tasarımı, Mimari Ölçütler, İşlevsellik, Eğitim Yapılarında Konfor,
Eski?ehir TED College, Designing Educational Buildings, Architectural Criteria`s, Functionalism, Comfort for Educational Buildings,

LİF TAKVİYELİ POLİMERLERİN BETONARME KİRİŞLERDE DONATI OLARAK KULLANIMI
THE USE OF FIBER REINFORCED POLYMERS AS THE REINFORCEMENT OF REINFORCED CONCRETE BEAMS
Lif Takviyeli Polimer(FRP), Kompozit Malzeme, Donatı, Moment-Eğrilik, Betonarme,
Fiber Reinforced Polymer(FRP), Composite Material, Reinforcement, Moment-Rotation, Reinforced Concrete,

AHŞAP İSKELET SİSTEMDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİNİN TS 825 ISI YALITIM STANDARDINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
VAPOR AND HEAT TRANSFER IN THE TIMBER FRAME OF EVALUATION ACCORDING TO THE TS 825 HEAT INSULATION PROGRAM
Ahşap iskelet sistem, TS 825, Isı yalıtımı, Isı kaybı, Buhar geçişi,
Wood Frame Structure, TS 825, Heat insulation, Heat Dissipation, Transfer of Vapor,

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN KONUTLARDA ISISAL VE İŞİTSEL KONFORUN SAĞLANMASI AMACIYLA BETONARME İÇİNDE PLASTİK MALZEME KULLANIMI
USE of PLASTIC MATERIAL IN REINFORCED CONCRETE for PROVIDING THERMAL and ACOUSTICS COMFORTS in RESIDENCE CONSTRUCTED WITH TUNNEL FORM SYSTEM
Tünel Kalıp Sistem, Isısal ve İşitsel Konfor, Plastik Malzeme, Betonarme, Konut,
Tunnel Form System, Thermal and Acoustics Comfort, Plastic Material, Reinforced Concrete, Residence,

MEKÂN ALGISI ÜZERİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: AKILLI SİSTEM UYGULAMASI
A DIFFERENT APPROACH on SPATIAL PERCEPTION:
Sınyı Öğretmenleri, Mekânsal Algı, Sınıf Tasarımı, İstatistiksel Analiz, Yapay Sinir Ağları,
Classroom teacher, Spatial perception, Classroom design, Artificial Neural Networks, Statistical analysis,

YAPI İLE YÜKSELEN YEŞİL DUVARLAR
GREEN WALLS RISING WITH THE BUILDING
Düşey Bahçe, Canlı Duvar, Ekoloji, Çevre Dostu, Yeşil Duvar,
Vertical garden , Live wall, Ecology, Eco-friendly , Green wall ,

SİSMİK ETKİLER ALTINDAKİ TELEKOMÜNİKASYON KULESİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRMESİ
STRUCTURAL ASSESSMENT OF TELECOMMUNICATION TOWER UNDER SEISMIC EXCITATIONS
Deprem, Sonlu elemanlar yöntemiyle modelleme, Yer ivmeleri, Çelik Kule, Yapysal Analiz,
Earthquake, Finite Element Modeling, Natural ground motions, Steel Tower, Structural Analysis,

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF USING WASTE ROOFING SHINGLE IN HMA
Atık Shingle, Asfalt Betonu, Stabilite, Akma, Çevre Kirliliği,
Waste Shingles, Asphalt Concrete, Stability, Flow, Pollution,

SPA MERKEZLERİNİN İÇ MEKAN BİÇİMLENİŞİ
SPA CENTERS AND THE CONCEPTION OF THEIR INTERIOR DESIGN
SPA Merkezleri, SPA Merkezlerinin İç Mekan Tasarımı, SPA Merkezlerinin Gelişimi, Spa Merkezlerinin Teknik Gereksinmeleri, Spa Merkezlerinin Estetik Gereksinmeleri,
SPA Centers, Interior Design of SPA Centers, The Development of SPA Centers, Technical Requisites of SPA Centers, Esthetic Requisites of SPA Centers,

KONUT TASARIMINDA DEĞER YÖNETİMİ VE KALİTE FONKSİYON DAĞILIMININ ENTEGRASYONU
INTEGRATION OF VALUE MANAGEMENT AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT IN HOUSING DESIGN
Değer Yönetimi, Kalite Fonksiyon Dağılımı, Toplu Konut Tasarım kriterleri, Değer Analizi, Kalite Evi,
VALUE MANAGEMENT, QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT, MASS HOUSING DESIGN CRITERIA, VALUE ANALYSIS, QUALITY HOUSE,

MİMARLIK EĞİTİMİNDE STÜDYO ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ: TEMEL EĞİTİM STÜDYOLARI
IMPORTANCE OF THE STUDIO COURSES IN ARCHYTECTURAL EDUCATION:BASYC DESIGN STUDIOS
Mimarlık eğitimi, Yaratıcılık, Temel eğitim stüdyoları, Tasarım, Mekân,
Architectural education, Creativity, Basic design studios, Design, Space,

ENJEKSYYONDA KALIPLANMI? PP VE PP KOMPOZYTYN BYRLE?ME YZY ÖZELLYKLERYNYN YNCELENMESY
THE EXAMINATION OF WELD LINE PROPERTIES IN INJECTION MOLDED PP AND PP COMPOSITES
PP, cam elyaf, aky? analizi, mekanik özellikler, birle?me izi,
PP, Glass fiber, Flow analysis, Mechanical properties, weld line,

FPGA ÇYPLERY YÇYN CORDIC TABANLI EXP(X) HESAPLAMA ÜNYTESY TASARIMI
A CORDIC BASED EXP(X) CALCULATOR UNIT DESIGN FOR FPGA CHIPS
EKSPONANSYYEL FONKSYYONU, CORDIC, FPGA, DONANIM MODÜLÜ, VHDL,
EXPONANTIAL FUNCTION, CORDIC, FPGA, HARDWARE MODULE, VHDL,

Di? hekimli?i uygulamalarynda optimum delme ve kesme analizleri
OPTIMUM TOOTH CUTTING AND DRILLING ANALYSIS IN DENTISTRY APPLICATIONS
DY?, KESME, DELME, SICAKLIK, RESTORASYON,
TOOTH, CUTTING, DRILLING, TEMPERATURE, RESTORATION,

YÜKSEK BYNALARDA GÜNCEL YAKLA?IMLAR: DÖNER FORMLAR
A RECENT TREND IN TALL BUILDING DESIGN: TWISTED FORMS
YÜKSEK BYNALAR, DÖNER FORMLAR, TA?IYICI SYSTEM, CEPHE TASARIMI, DYYAGRYD STRÜKTÜRLER,
TALL BUILDINGS, TWISTED FORMS, STRUCTURAL SYSTEM, FACADE DESIGN, DIAGRID STRUCTURES,

RADYE TEMELLER YÇYN BYLGYSAYAR DESTEKLY EKSANTRYSYTE HESABI
COMPUTER-AIDED ECCENTRICITY CALCULATION FOR THE MAT FOUNDATIONS
Eksantrisite,, Bilgisayar Destekli Tasarym,, Radye Temeller,, Visual Basic,, Temel Mühendisli?i,
Eccentricity,, Computer Aided Design,, Mat Foundation,, Visual Basic,, Foundation Engineering,

ROBOTYK PROBLEMLERYNYN GA VE PSO YLE ÇÖZÜMÜ YÇYN E?YTYM AMAÇLI YENY BYR YAZILIM
A NEW EDUCATIONAL TOOLBOX FOR SOLVING ROBOTIC OPTIMIZATION PROBLEMS USING GA AND PSO
Mobil Robotlar, Engelden Sakynma, Seri Robotlar, Ters Kinematik, Yol Bulma,
Mobile Robots, Obstacle Avoidance, Serial Robots, Inverse Kinematics, Path Planning,

İNTERNET TABANLI ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ BAŞARIM ANALİZ MOTORU
STUDENT SUCCESS ANLYSIS MOTOR IN WEB BASED LEARNING SYSTEMS
İnternet Tabanlı Öğrenme, Web Programcılığı, Yabancı Dil Eğitimi, Performans Analizi, e-öğrenme,
Web Based Education, Web Programming, Foreign Language Education, Performance Analysis, e-learning,

WEB TABANLI YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENME SİSTEMİ TASARIM
WEB BASED FOREIGN VOCABULARY LEARNING SYSTEM
Kelime Öğrenme, Web Tabanlı Sistemler, Yabancı Dil, E-Öğrenme, Etkileşimli Öğrenme,
Learning Vocabulary, Web Based Applications, Foreign Language, E-Learning, Interactive Learning,

OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN YAKLAŞIK MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİ
COST ESTIMATION TECHNIQUES USED IN THE OTTOMAN ERA
Yapı, İnşaat, Renovasyon, Maliyet Tahmini, Osmanlı Dönemi,
Structure, Construction, Renovation, Cost Estimation, Ottoman Era,

ETKİLİ VE VERİMLİ EĞİTİM İÇİN DERSLİKLERİN FİZİKİ ORTAM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PHYSICAL SPACE PROPERTIES OF CLASSROOMS FOR EFFECTIVE AND EFFICIENT EDUCATION
Biyoharmoloji, Eğitim Ortamı, Derslik, Biyoharmolojik Uygunluk Değeri, Huzur Kriterleri,
Bioharmology, Education Environment, Classroom, Bioharmological Conformity Values, Comfort Criteria,

YAPI DENETİM KANUNU UYGULAMALARINDA SİVAS ÖRNEĞİ
THE BUILDING INSPECTION LAW APPLICATIONS: EXAMPLE OF SIVAS
Anket, Yapı Denetimi, Sivas, Yapı Denetim Kanunu, Uygulama Yönetmeliği,
Survey, Building inspection, Sivas, The law of building inspection, regulation of application,

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHTİYAÇ PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNE VERİLEN ÖNEM VE BUNUN YANSIMALARI
THE IMPORTANCE GIVEN TO THE PROCESS OF PREPARING BUILDING PROGRAMME IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR AND ITS REFLECTIONS
İhtiyaç Programı, Proje Yönetimi, İl Özel İdare Binaları, MimariTasarım, Mekansal İşlevsellik,
Building Program, Project Management, Special Provincial Administrative Buildings, Architectural Design, Spatial Functionality,

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GRUP DAVRANIŞI VE GRUP YÖNETİMİ
GROUP BEHAVIOR AND GROUP MANAGEMENT IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR
Grup Davranışı, Proje Yönetimi, Tasarım Grubu, Yapı Denetimi, Taşeron,
Group Behavior, Project Management, Design Group, Building Audit, Sub-Contractor,

SİGORTA MESELELERİ VE TASARIM VE YAPI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
INSURANCE ISSUES AND DESIGN AND BUILD CONSTRUCTION CONTRACTS
Mücbir sebep, Risk, Sigorta, Sözleşme, Yapım,
Construction, Contract, Force majeure, Insurance, Risk,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF PRILIMINARY-COST ESTIMATION METHODS USED IN CONSTRUCTION SECTOR
Maliyet Tahmini, Maliyet Kontrol, Maliyet Tahmin Yöntemleri, Proje Maliyeti Tahmini, Yatırım Maliyeti Tahmini,
Cost Estimation, Cost Control, Cost Estimation Methods, Project Cost Estimation, Investment Cost Estimation,

BİNA PROJELERİNDE TASARIM VE TASARIM YÖNETİMİ: BİR İNCELEME
DESIGN AND DESIGN MANAGEMENT IN BUILDING PROJECTS: A REVIEW
Satınalma Yöntemleri, Takım Çalışması, Tasarım, Tasarım Entegrasyonu, Tasarım Yönetimi,
Design, Design Management, Design Integration, Procurement Routes, Teamwork,

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK TÜKENMİŞLİKLERİ
ACADEMIC BURNOUT OF ARCHITECTURAL STUDENTS
Mimarlık Bölümü Öğrencileri, Mimarlık Eğitimi, Akademik Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Envanteri - Öğrenci Anketi, Korelasyon,
Architectural students, Architectural Education, Academic Burnout, Maslach Burnout Inventory - Student Survey, Correlation,

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE GÜNDELİK HAYATTA İŞ/EV BAĞLAMINDA MEKANIN YENİDEN KURGUSU ÜZERİNE BİR DENEME
EXPERIMENTATION ON REARRANGING SPACES AT WORK/HOME IN EVERYDAY LIFE IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION
Mekan, Gündelik Hayat, İşevi, Barınma, Mimarlık Eğitimi,
Space, Everyday Life, Workhome, Housing, Architectural Education,

İŞ YÖNETİM VE DENETİMİ İÇİN WEB TABANLI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
A WEB-BASED SAMPLE SYSTEM FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT AND CONTROL
İş Yönetimi, İnşaat Yönetimi, İş Denetimi, Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi,
Business Management, Construction Management, Job Control, Information Systems, Information Management,

AÇIK KAYNAK PLATFORMU ÜZERİNDE BULANIK MANTIK TABANLI EL DEĞİŞTİRME UYGULAMASI
A FUZZY LOGIC BASED HANDOFF APPLICATION ON OPEN-SOURCE PLATFORM
El Değiştirme, Android İşletim Sistemi, Bulanık Mantık, WLAN,
Handoff, Android Operating System, Fuzzy Logic, WLAN,

FRAMENET`İN LATTICE TABANLI ONTOLOJİSİ VE DİLLERARASI KULLANIMI
THE ONTOLOGY OF LATTICE-BASED OF FRAMENET AND THE USAGE OF INTERLINGUAL
FrameNet, Makine Öğrenmesi, Makine Çevirisi, Sözcük Anlam Belirginleştirme, Dillerarası Ontoloji Hizalaması,
FrameNet, Machine Learning, Machine Translation, Word Sense Disambiguation, Bilingual Ontology Mapping,

İKİ ÖNEMLİ HASTANE YANGININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MAJOR HOSPITAL FIRES
Yangın Güvenliği, Hastane, Duman Kontrolü, Yatay Tahliye, Tahliye Stratejisi,
Fire Safety, Hospital, Smoke Control, Horizontal Evacuation, Evacuation Strategy,

VERİMLİLİKLERİN MEVSİME GÖRE DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF PRODUCTIVITY VALUES DUE TO SEASONS
İnşaat Proje Yönetimi, Süresel Planlama, Verimlilik, Mevsime Göre Değişim, Regresyon Analizi,
Construction Management, Time Planning, Productivity, Variability Due to Seasons, Regression Analysis,

HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARININ IATA (ULUSLAR ARASI HAVA TAŞIMACILIĞI) STANDARTLARINA GÖRE MİMARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARCHITECTURALLY ASSESSMENT OF AIRPORT TERMINAL BUILDINGS
Terminal Tasarımı, Çağdaş Havalimanı, Yolcu Memnuniyeti, Fonksiyonellik, Terminal Konseptleri,
Airport Terminal Design, Modern Airport Terminal,, Passenger Satisfaction, Functionality, Terminal Concepts,

YIĞMA KONUTLARIN MALİYET TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ (YSA) KULLANILMASI
LEAF HOUSING USE OF COST ESTIMATE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN)
Yapı Maliyeti, Yığma Konutlar, Yapay Sinir Ağları, Tahmin, Maliyet,
Cost Of Constructions, Masonry Buildings, Artificial Neural Network, Forecating, Cost,

BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ: ESKİ SANTRAL GARAJ`DAN YENİ BURSA KENT MEYDAN`A
A REGENERATION STORY: FROM THE OLD CENTRAL GARAGE TO THE NEW CITY SQUARE OF BURSA
Kamusal Mekan, Köhneme, Dönüşüm, Özelleşme, Bursa,
Public Space, Urban Decay, Regeneration, Privatization, Bursa,

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AFYON İLİNDEKİ YAĞIŞ VE SICAKLIKLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CLIMITE VARIATION ON THE PRECITIPITATION AND TEMPERATURE OF THE CITY OF AFYONKARAHISAR AND DETERMINATION OF TRENDS OF THOSE FACTORS
Yağış, Sıcaklık, Mann – Kendall, Afyon, Trend Değişimi,
Precitipitation, Temperature, Mann-Kendall, Afyon, Trend Variation,

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ VE ÇAĞDAŞ MİMARLIK SORUNSALI ÜZERİNE
ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION AND THE PROBLEMATIC OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Konvansiyonel Mimarlık, Konvansiyonel olmayan Mimarlık, Çağdaş Mimarlığın Kavramları, Mimari İletişim, Güncel Tasarım Kavramları,
Conventional Architecture, Non-Conventional Architecture, Concepts of Contemporary Architecture, Architectural Communication, The current Design Concepts,

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KISA VADELİ ÇÖZÜMLER: BURSA- SANTRAL GARAJ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
SHORT-TERM SOLUTIONS TO URBAN REGENERATION: THE CASE OF CENTRAL GARAGE DISTRICT IN BURSA
Kentsel Dönüşüm, Köhneme, Fiziksel/tasarıma Yönelik, Sosyal, Ekonomik, Yasal/yönetsel Boyutlar, Kent Meydanı Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projesi Yarışması, Santral Garaj,
Urban Regeneration, Urban Decay, Physical-design, Social, Economic, Legal/organizational Dimensions, City Square Architectural and Urban Design Project Competition, Central Garage,

ÇELİK STRÜKTÜRLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ İÇİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
LIFE CYCLE ASSESMENT OF STEEL STRUCTURES WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABILTY
Çelik Strüktür, Yaşam Döngösü, Sürdürülebilirlik, Yapı, Yapı Tasarımı,
Steel Structures, Life Cycle Assessment, Sustainability, Construction, Construction Design,

ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM YAKLAŞIMI OLARAK AKILLI CEPHELER
INTELLIGENT FACADES AS AN ENERGY-EFFICIENT BUILDING DESIGN APPROACH
Akıllı cepheler, Mimarlık, Teknoloji, Enerji Etkin Yapı Kabuğu, Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
Intelligent facades, Architecture, Technology, Energy-Efficient Building Skin, Renewable Energy Sources,

ÇELİK YAPILARIN YANGINA KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FIRE PROTECTION METHODS OF STEEL STRUCTURES
Çelik Strüktür, Yangın Korunumu, Döşeme Sistemleri, Çelik Profil Tipleri, Aktif ve Pasif Yöntemler,
Steel Structure, Fire Protection, Flooring Systems, Steel Section Types, Active and Passive Methods,

RESTORAN TASARIM PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL SUGGESTION TO MEASURE THE RESTAURANT DESIGN PERFORMANCE
Restoran, Tasarım, Performans, Ağırlıklı Değerlendirme Modeli, Proje Seçimi,
Restaurant, Design, Performance, Weighted Scoring Model, Project Selection,

FARKLI PENCERE TİPLERİ, YALITIM MALZEMELERİ VE YENİLENEBİLİR YAKIT TÜRLERİNE BAĞLI OLARAK KONUTLAR İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA ENERJİ GEREKSİNİMİ
ENERGY REQUIREMENTS FOR HEATING AND COOLING FOR HOUSING DEPENDING ON DIFFERENT TYPES OF WINDOW, INSULATION MATERIALS AND RENEWABLE FUEL
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Pencere Tipleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik, Binalarda Yalıtım,
Optimum Insulation Thickness, Window Types, Renewable Energy Sources, Sustainability, Insulation in Buildings,

AMBULANS SEDYESİ TASARIMINDA TİTREŞİM KAYNAKLI KONFORSUZLUK
VIBRATION BASED DISCOMFORT IN AMBULANCE STRETCHER DESIGN
Ambulans, Nakil, Sedye, Süspansiyon, Titreşim Konforsuzluğu,
Ambulance, Transportation, Stretcher, Suspension, Vibration Discomfort,

MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF MARBLE WASTE ON THE STABILITY PROPERTIES OF BITUMINOUS HOT MIXES
Bitümlü Sıcak Karışım, Agrega, Mermer, Atık, Stabilite,
Bituminous Hot Mix, Aggregate, Marble, Waste, Stability,

AHŞAP-BETON KOMPOZİT DÖŞEMELERİN BİNALARDA VE KÖPRÜLERDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON THE USE OF TIMBER-CONCRETE COMPOSITE FLOORS IN BUILDINGS AND BRIDGES
Ahşap-Beton Kompozit Sistem, Döşemeler, Ahşap, Beton, Binalar,
Timber-Concrete Composite System, Floors, Timber, Concrete, Buildings,

BİNA TASARIM SÜRECİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ OPTİMİZASYONU İÇİN BİR MODEL VE YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ: ANKARA’DA BİR UYGULAMA
DEVELOPING A MODEL AND SOFTWARE FOR ENERGY EFFICIENCY OPTIMIZATION IN BUILDING DESIGN PROCESS: CASE STUDY IN ANKARA
Enerji Verimliliği, Bina Enerji Optimizasyon Problemi, Çok Amaçlı Optimizasyon, Genetik Algoritma, Ankara,
Energy Efficiency, Building Energy Optimization Problem, Multi-objective Optimization, Genetic Algorithm, Ankara,

DYNAMIC MODEL AND SIMULATION OF ONE ACTIVE JOINT ROBOTIC FISH
Robotic Fish, Dynamic Model, SimMechanics Model, Mathematical Model,, Biomimetic Design,

STATİK VE DİNAMİK YÜKLER ALTINDA İSTİNAT DUVARLARININ OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF RETAINING WALLS UNDER STATIC AND DYNAMIC LOADS
Optimum Tasarım, Konsol İstinat Duvarı, Öğretme Öğrenme Tabanlı Optimizasyon, Betonarme, Dinamik,
Optimum Design, Cantilever Retaining Wall, Teaching-Learning Based Optimization, Reinforced Concrete, Dynamic,

FARKLI KUYRUK MODELLERİNE SAHİP BİR ROBOT BALIĞIN FSI ANALİZİ
FSI ANALYSIS OF A ROBOT FISH WITH DIFFERENT TAIL MODELS
Robot Balık, Carangiform Yüzüş Modu, Akışkan-Yapı Analizi (FSI),, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), ANSYS,
Robotic Fish, Carangiform Swimming Mode, Fluid Structure Analysis (FSI), Computational Fluid Dynamics(CFD), ANSYS,

ÖĞÜTÜLMÜŞ ATIK CAM TOZU KATKILI BETONUN PUZOLANİK AKTİVİTESİ VE YARMADA ÇEKME DAYANIMININ BELİRLENMESİ
THE POZZOLANIC ACTIVITY OF THE CONCRETE MIXED WITH GROUND WASTE GLASS POWDER AND THE DETERMINATION OF TENSILE SPLITTING STRENGTH
Cam Tozu, Beton, Puzolanik Aktivite, Yarmada Çekme, Porozite,
Glass Powde, GlasConcrete, Pozzolanic Activity, Splitting Tensile, Porosity,

BEDENSEL ENGELLİLER AÇISINDAN BİR EĞİTİM KURUMUNUN ULAŞILABİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE ACCESSIBILITY AND THE AVAILABILITY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN TERMS OF PHYSICAL DISABILITIES
Biyoharmoloji, Mekansal Kriterler, Engell Bireyler, Eğitim Yapıları, Bedensel Engelliler ,
Bioharmology, Spatially Criteria, Individuals with Disabilities, Educational Structures, Physical Disabilities,

ASSESSMENT OF FLOW DURATION CURVES AT DIFFERENT TIME SCALES
Flow Duration Curve, Gauging Station, Hydropower, Meric-Ergene River Basin, Power Duration Curve,

MODIFICATION AND EVALUATION OF AN ELECTRIC DRYER FOR HIGH MOISTURE VEGETABLES
Design, Dryer, Performance, Tomatoes, Vitamin C,

FARKLI İKLİMSEL BÖLGELERDE BULUNAN BİNALARDA YAPILAN YALITIMIN TERMAL VE EKONOMİK ANALİZİ
THERMAL AND ECONOMIC ANALAYSIS OF THE INSULATION IN THE BUILDINGS IN DIFFERENT CLIMATIC ZONES
Enerji, Ekonomik Analiz, Yalıtım, Optimizasyon, Derece-Gün,
Energy, Economic Analysis, Insulation, Optimization, Degree-Day,

GRİ DÖKME DEMİRLERİN KATILAŞMA MODELLEMESİ VE GERÇEK DÖKÜMLER İLE KARŞILAŞTIRMASI
SOLIDIFICATION SIMULATION OF GRAY CAST IRON AND COMPARISION WITH REAL CAST
Gri Dökme Demir, Döküm Simülasyonu, Kum Döküm, Katılaşma Genleşmesi, SolidCast,
Gray Cast Iron, Casting Simulation, Sand Casting, Solidification Expansion, SolidCast,

TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE TRAMWAY INTEGRATION INTO THE CAMPUS SETTLEMENT FROM THE POINT OF PEDESTRIAN SECURUTY
Kampüs Yerleşkeleri, Yaya-Taşıt Güvenliği, Kampüs Yerleşkeleri, Yaya-Taşıt Güvenliği, Toplu Taşıma, Tramvay, Kampüs Planlaması, Toplu Taşıma, Tramvay, Kampüs Planlaması, Toplu Taşıma, Tramvay, Kampüs Planlaması,
Campus Settlements, Campus Planning, Tramway, Public Transportation, Pedestrian-Vehicle Security,

COST AND QUALITY FOCUSED SUITABLE BOX DETERMINATION WITH DESIGN OF EXPERIMENT: A CASE OF A GLASSWARE COMPANY
Design of Experiment, DOE, 3k Full Factorial Design, Packing, Logistics, Cost ,

THE EFFECTS OF SOLAR CAR DESIGN ON PERFORMANCE
Renewable Energy, Solar Energy, Photo-Voltaic Battery, Solar-Powered Vehicle, PV systems,

ÇOK KATMANLI ÇOK KULLANICILI WEB SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ VE BİR UYGULAMA
PERFORMANCE ANALYSIS IN MULTI-LAYER MULTI USER WEB SYSTEMS AND AN APPLICATION
WEB, Performans Analizi, Yük Testi, ASP.NET MVC, Katmanlı Mimari,
WEB, Performance Analysis, Load Test, ASP.NET MVC, Layered Architecture,

INCREASING EFFICIENCY BY INTEGRATING THERMOLECTRIC MATERIALS INTO FUEL CELL
Thermoelectric Coolant, Fuel Cell, Cooling Fan, Polymer Electrolyte Membrane, Peltier,

MUTFAK TASARIMINDA FİZİKSEL KONFOR VE VERİMLİLİK: YAŞLILAR
PHYSICAL COMFORT AND PRODUCTIVITY IN KITCHEN DESIGN: OLDER ADULTS
Mutfak Tasarımı, Fiziksel Konfor, Verimlilik, Yaşlı, Ergonomi,
Kitchen Design, Physical Comfort, Productivity, Older Adults, Ergonomics,

USAGE OF MARITIME SIGN LANGUAGE ON BOARD
Sea Language, Maritime Sign Language, SMCP, Deck, Non-Verbal,

BAZI TAŞIYICI YAPI ELEMANLARIN TASARIMINDA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN KAYNAKLANAN FARKLILIKLARIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ, BOLU ÖRNEĞİ
STATISTICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES ARISING FROM CIVIL ENGINEERING IN SOME STRUCTURAL DESIGN, BOLU SAMPLING
Mimarlık, Yapı Elemanları, İstatistik, Bolu, Projelendirme Sorunları,
Architecture, Structural Elements, Statistics, Bolu, Project Design Problems,

ALTINDAĞ/ANKARA ÖZELİNDE TİPİK YIĞMA BİNALARIN DEPREM RİSKLERİNİN 2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE İNCELENMESİ
DETERMINATION OF EARTHQUAKE RISK OF SOME SPECIFIC MASONARY BUILDINS IN ALTINDAG/ANKARA ACCORDING TO THE TURKEY BUILDING EARTHQUAKE CODE 2018
2018 TBDY, Yığma Binalar, Tuğlalı Yığma Binalar, Yığma Binaların Deprem Risk Analizi, Yığma Binalarda Konstrüktif Kurallar,
2018 TBDY, Masonry buildings, Brick Masonry Buildings, Earthquake Risk Analysis of Masonry Buildings, Constructive Rules in Masonry Buildings,

BAZI TAŞIYICI YAPI ELEMANLARIN TASARIMINDA MİMARLARDAN KAYNAKLANAN FARKLILIKLARIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ, BOLU ÖRNEĞİ
STATISTICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES ARISING FROM ARCHITECTS IN SOME STRUCTURAL DESIGN, BOLU SAMPLIN
İnşaat Mühendisliği, Yapı Elemanları, Projelendirme Sorunları, İstatistik, Taşıyıcı Yapı Elemanları,
Civil Engineering, Structural Elements, Project Design Problems, Statistics, Carrier Building Elements,

CAN BUS BASED BMS CONTROL CARD DESIGN AND IMPLEMENTATION BY USING STM32f103 SERIES MICROCONTROLLER
CAN-BUS Communication, BMS, Control Card, STM Microcontroller, Electric vehicle,

KONUTLARDAKİ AHŞAP PENCERELERDE OLUŞAN HASARLARIN TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER: İSTANBUL’DAN FENER VE BALAT ÖRNEĞİ
RECOMMENDATIONS FOR DETERMINATION AND IMPROVEMENT OF DAMAGES ON WOODEN WINDOWS OF HOUSES: THE CASE OF FENER AND BALAT SETTLEMENTS
Ahşap Pencere, Hasa, Bakım, Performans, Fener-Balat,
Wooden Window, Damage, Maintenance, Performance, Fener-Balat,

PARETO ANALİZİ İLE KOMBİNASYON SEDYEDE HASTA NAKLİ SORUNUNUN TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜN ERGONOMİK İNCELEMESİ
DETERMINATION OF PATIENT TRANSPLANTATION PROBLEM ON COMBINATION STRETCHER CHAIR, AND EXAMINATION OF THE SOLUTION BY PARETO ANALYSIS IN TERMS OF ERGONOMICS
Sedye, Hasta Bakıcı, Nakil, Ergonomi, Pareto Analizi,
Stretcher, Carer, Transport, Ergonomics, Pareto Analysis,

ÇELİK FİBERLİ ASFALT BETONU KARIŞIMLARIN MARSHALL STABİLİTESİ VE İNDİREKT ÇEKME MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MARSHALL STABILITY AND INDIRECT TENSILE STRENGTH OF STEEL FIBERED ASPHALT CONCRETE MIXTURES
Asfalt Betonu, Çelik Fiber, Marshall Dizaynı, Karışım, İndirekt Çekme Mukavemeti ,
Asphalt Concrete, Steel Fiber, Marshall Design, Mixture, Indirect Tensile Strength ,

DETERMINING THE APPROPRIATE FABRIC TYPE FOR USE IN THE PRODUCTION OF COSMETIC TEXTILES BY PERFORMANCE TESTS
Cosmetic Textiles,, Performance Tests, Cosmetic Effects, Knitted Fabric, Garment,

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS OF BUILDING EXTERIOR WALLS ON ENERGY CONSUMPTION AND REDUCTION OF EMISSIONS
Degree days, Energy saving, Optimum insulation thickness, Greenhouse gas emission, External walls,

APPROACHES TO CONTROLLING MICRO-ORGANISMS IN COTTON AND COTTON/ELASTANE CLOTHINGS
Triclosan, Antimicrobial, Protection, Cotton, Clothing,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE KORUNMA YÖNTEMLERİ BİLGİSİ
KNOWLEDGE OF SEXUAL HEALTH AND CONTRACEPTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS: A STUDY IN CAMPUS HEALTH CENTER OF SELCUK UNIVERSITY
Cinsellik eğitimi, CYBH, kontrasepsiyon, üniversite, birinci basamak,
Sexual education, STD, contraception, university, primary care,

DENGELENMEMİŞ VERİLERDE VARYANS ANALİZİ(ANOVA) YÖNTEMİ VE NEFROLOJİK VERİLERDE UYGULAMASI
ANALYSIS OF VARIANCE(ANOVA) FOR UNBALANCED DATA AND APPLICATION IN NEPHROLOGICAL DATA
Varyans Analizi, Fitting constants, Weighted squares of means, Dengelenmemiş veri, Nefroloji ,
Analysis of Variance, Fitting constants, Weighted squares of means, Unbalanced data, Nephrology ,

THE PROBLEMS OF OBESE PATIENTS IN SURGICAL CLINICS
Obese patient , Equipment, Nursing Care, Problems, Surgery,

COVİD-19 SALGININDA EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN YEME DAVRANIŞLARI İLE PREMENSTRUEL SENDROM SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS AND PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS OF MIDWIFERY STUDENTS IN THE COVID-19 OUTBREAK
Covid 19, Ebelik, Öğrenci, Premenstruel Sendrom, Yeme Davranışları,
Covid 19, Midwifery, Student, Premenstrual Syndrome, Eating Behavior,

I LEARNED TO SAY NO TO ANYONE......UNDERSTANDING HEART FAILURE PATIENTS’ LEARNING PROCESS AND BEHAVIOUR: A QUALITATIVE STUDY
Heart Failure, Learning Process, Qualitative Study, Social Learning Theory, Patients’ Experiences,

ROTAVİRÜS İSHALİ NEDENİ İLE HASTANEYE YATIRILAN ÇOCUKLARDA; KLİNİK VE LABORATUVAR VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CHILDREN HOSPITALIZED FOR ROTAVIRUS DIARRHEA; EVALUATION OF CLINICAL AND LABORATORY DATA
Rotavirüs, Klinik, Parametreler, Lenfosit, Nötrofil,
Rotavirus, Clinic, Parameters, Lenfociyte, Neutrophyl,

ÖĞRENME NESNELERİNİN ÖĞRENME BOYUTU
LEARNING DIMENTION OF LEARNING OBJECTS
ÖĞRENME NESNELERİ, YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM, ÖĞRENME, ÖĞRENME NESNELERİ TASARIMI, WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM,
LEARNING OBJECTS, CONSTRUCTIVISM, LEARNING, LEARNING OBJECTS DESIGN, WEB SUPPORTED INSTRUCTION,

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ DERSİNİN ÖGRENCİLERİN BİLİMİN VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF NATURE OF SCIENCE AND HISTORY OF SCIENCE COURSE ON STUDENTS’ THOUGHTS ABOUT NATURE OF SCIENCE AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE
BİLİMİN DOĞASI, BİLİM TARİHİ, BİLİMSEL BİLGİ, BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİ, BİLİM,
NATURE OF SCIENCE, HISTORY OF SCIENCE, SCIENTIFIC KNOWLEDGE, TEACHING OF NATURE OF SCIENCE, SCIENCE,

PROBLEM ÇÖZME STRATEJILERININ ÖGRETIMI: FIZIK TUTUMU ÜZERINDEKI ETKILERI
INSTRUCTION of PROBLEM SOLVING STRATEGIES: EFFECTS ON PHYSICS ATTITUDE
PROBLEM ÇÖZME, STRATEJI ÖGRETIMI, FIZIK, TUTUM, FIZIK EGITIMI,
PROBLEM SOLVING, STRATEGY INSTRUCTION, PHYSICS, ATTITUDE, PHYSICS EDUCATION,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM YAZILIM GELİŞTİRMEDE ÖZ YETERLİLİĞİ
SELF-EFFICACY OF TEACHER TRAINEES TOWARD EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT
Öz-yeterlik, Öğretmen adayı, Yazılım geliştirme, ÖĞRETMEN, BİLGİSAYAR,
Self-efficacy, Teacher trainees, Software development, TEACHER, COMPUTER,

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONSTRUCTIVE TEACHING APPROACH ON STUDENTS’ SCIENCE ACHIEVEMENT IN BUOYANCY FORCE
Yapılandırmacı Öğretim, Fen Bilgisi, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Yedinci Sınıf İlköğretim Öğrencileri, Başarı,
Constructivist Teaching, Science Education, Buoyancy Force, Seventh Grade Primary School Students,, Achievement,

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN DÜZEYİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN CONFIDENCE LEVEL OF UNIVERSTY STUDENTS ON LECTURERS AND THEIR ACADEMIC SUCCESS
ÖĞRETİM ELEMANI, GÜVEN, AKADEMİK BAŞARI, SINIF YÖNETİMİ, SINIF İÇİ GÜVEN,
university lecturer, confidence, success, management classroom, intra classroom trust,

BİLGİSAYAR YARDIMLI DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW FOR COMPUTER ASSISTED ASSESMENT
Değerlendirme, Bilgisayar Destekli Değerlendirme, Bilgisayar Temelli Test, Bilgisayarla Test, Bilgisayar Destekli Eğitim,
Assessment, Computer Assisted Assessment, Computer Based Testing, Computerized Assessment, Computer Assisted instruction,

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN FENE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SCIENCE
Beyin Temelli Öğrenme, Tutum, Fen Eğitimi, İş, Enerji,
Brain-Based Learning, Attitude, Science Education,, Work, Energy,

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI
ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS COMPUTERS
Bilgisayar Eğitimi, Öğrenci Tutumları, Bilgisayara Karşı Tutum, Bilgisayar Tutum Ölçeği, Okul Konumu,
Computer Education, Students’ Attitude, Attitude Towards Computer, Computer Attitude Scale, Gender School Location,

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN WEB TABANLI BİR UYGULAMA: SÜRÜCÜ EĞİTİMİ
A WEB BASED APPLICATION FOR DİSTANCE EDUCATION: DRIVER TRAINING
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, Trafik Eğitimi, Sürücü Eğitimi, Trafik Kazası,
Distant Education, Web Based Education, Traffic Education, Driver Education, Traffic Accident,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROJELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ELEMENTERY SCHOOL TEACHERS OPINIONS ABOUT THE EUROPEAN UNION EDUCATİON PROJECTS
Avrupa Birliği Eğitim Projeleri, Comenius, Öğretmen, AVRUPA BİRLİĞİ, EĞİTİM PROJELERİ,
European Union Education Projects, Comenius, Elementary School Teachers, European Union, Education Projects,

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ “EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI (2006–2011+)”NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE SCHOOL COUNSELORS’ OPINIONS RELATING TO “THE STRATEGIC PLAN OF PREVENTION AND REDUCTION OF VIOLENCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS (2006–2011+)”
Şiddet, Şiddetin Önlenmesi, Şiddetin Azaltılması, Okul Psikolojik Danışmanları, Eğitim Ortamları,
Violence, Violence Prevention, Violence Reduction, School Counselors, Educational Environments,

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMLI SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
FAMILY INVOLVED SOCIAL SKILLS INSTRUCTION ON PRESCHOOL EDUCATION
Erken Çocukluk Dönemi, Okul Öncesi Eğitim, Aile Katılımı, Sosyal Beceri Eğitimi, Sosyal-Duygusal Gelişim,
Early Childhood Period, Preschool Instruction, Parents Involvement, Social Skills Instruction, Social Emotional Development,

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
ENCOUNTERING PROBLEMS OF THE WEB-BASED DISTANCE LEARNING SYSTEMS
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, E-Öğrenme, Öğretim Teknolojileri, Eğitim,
Distance Education, Web-Based Learning, E-Learning, Instructional Technologies, Education,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PERFORMANCE ASSESSMENT APPROACH TO THE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF THE STUDENTS FOR TEACHING SOCIAL STUDIES
SOSYAL BİLGİLER, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, PERFORMANS DEĞERLENDİRME, PERFORMANS GÖREVİ,
SOCIAL STUDIES, MEASUREMENT, ASSESSMENT, PERFORMANCE ASSESSMENT, PERFORMANCE TASK,

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLGİSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY BASED INSTRUCTION ON STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS SCIENCE
Çoklu Zekâ Kuramı, Tutum, Fen Öğretimi , İlköğretim , Deneysel Desen ,
Multiple Intelligences Theor, Attitude, Science Teaching, Elementary Education, Experimental Design,

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE BASKIN OLAN VE OLMAYAN ZEKÂ ALANLARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
DETERMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S DOMINANT AND NON-DOMINANT TYPES OF INTELLIGENCE WITH REGARD TO “THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES”: A QUALITATIVE EVALUATION
Çoklu Zekâ Kuramı, Zekâ Alanı, Okulöncesi Eitim, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitim,
Multiple Intelligence, Intelligence Area, Preschool Education, Preschool Education, Preschool Education,

DİZGELİ ÖĞRETİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF SYSTEMATIC TEACHING ON STUDENT TEACHERS DEMOCRATIC ATTITUDES
Dizgeli öğretim, Demokratik tutum, Öğretmen adayları, BÖTE, Eğitim Psikolojisi,
Systematic teaching, Democratic attitude, Student teachers, CEIT, Educational Physcology,

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE APPROACH IN PROJECT BASED LEARNING ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS
Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zekâ Yaklaşımı, Matematiğe Karşı Tutum, Matematik, Eğitim,
Project Based Learning, Multiple Intelligence Approach, Attitude towards Mathematics, Mathematics, Education,

TEKNOLOJİ DESTEKLİ LİNEER CEBİR ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGY ASSISTED LINEAR ALGEBRA INSTRUCTION ON STUDENTS' GEOMETRICAL THINKING LEVELS
Lineer Cebir Öğretimi, Teknoloji Destekli Öğretim, İlköğretim Matematik Öğretmen Adayı, Geometrik Düşünme Düzeyi, Matematik Eğitimi,
Linear Algebra Teaching, Technology Assisted Instruction, Pre-service Primary Mathematics Teacher, Geometrical Thinking Level, Mathematic Education,

PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
THE EFFECT OF TEACHING PROBLEM SOLVING STRATEGY ON ATTITUDES FOR MATHEMATICS
Matematik Eğitimi , Problem Çözme Süreci, Tutum, Problem Çözme Stratejileri, Matematik,
Mathematics Education, Problem Solving Strategies, Problem, Attitude, Mathematics Attitude,

ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞI ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
ADAPTATION OF ASSESSMENT LITERACY INVENTORY INTO TURKISH
Ölçme Değerlendirme , Okuryazarlık, Envanter, Öğretmen Yeterlikleri, Psikometrik Özellik,
Assessment, Literacy, Inventory, Teacher Competencies , Psychometric Property,

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THINKING SKILLS TRAINING PROGRAM ON PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ VIEWS OF THINKING SKILLS
Düşünme becerileri, Öğretmen eğitimi, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, Okul öncesi eğitim,
Thinking Skills, Teacher education, Critical Thinking, Creative Thinking, Preschool Education,

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİNİN YAŞAM ÇATIŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEDENSEL BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STYLES OF COPING WITH STRESS ON THE LIFE CONFLICTS: A CAUSAL ANALYSIS IN THE SAMPLE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Stres, Başa Çıkma, Yaşam Çatışması , Yapısal Eşitlik Modeli, İlköğretim,
Stress, Coping, Life conflict, Structural equation model, Teacher,

YARATICI DRAMA TEMELLİ GRUP REHBERLİĞİ VE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA BASED GROUP GUIDANCE AND COGNITIVE-BEHAVIORIST APPROACH BASED PSYCHOLOGICAL GROUP COUNSELING ON ANXIETY LEVEL OF ADOLESCENTS
Ergen, Yaratıcı Drama, Kaygı, Grupla Psikolojik Danışma, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,
Adolescent, Creative drama, Anxiety, Psychological group counseling, Cognitive-behaviorist approach,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMINI TANIMA DÜZEYLERİ
FOURTH-GRADE STUDENTS’ OF CLASSROOM TEACHYNG DEPARTMENT RECOGNYTYON LEVELS OF PRYMARY EDUCATYON PROGRAMME
Program Geliştirme, İlköğretim, İlköğretim Programı , Öğretmen Yetiştirme , Sınıf Öğretmenliği,
Curriculum development, Primary school, Primary education programme, Teacher training, Classroom teachers,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GENEL FİZİK DERSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: İKİ DÜNYA KURAMSAL ÇERÇEVESİ
A DIFFERENT APPROACH TO GENERAL PHYSICS COURSES IN ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION: THE THEORITICAL FRAMEWORK OF THE TWO WORLDS
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme , Fen ve Teknoloji Öğretimi, Anlamlı Fen Öğrenimi, İki Dünya Kuramsal Çerçevesi, Eğitim,
Elementary school education, Science and technology education, Theoretical framework of the two worlds, Meaningful science learning, Action research,

TÜRKİYE’DEKİ FEN ÖĞRETMENLERİ NE KADAR YAPILANDIRMACI? : PISA 2006 SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TO WHAT EXTEND SCIENCE TEACHERS IN TURKEY ARE CONSTRUCTIVIST?: AN ASSESSMENT ON PISA 2006 RESULTS
PISA 2006 , Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, Öğretmen, Fen Öğretmenleri, Öğrenci ,
PISA 2006, PISA 2006 student questionnaire, Science teachers, Classroom teacher activities, Constructivist approach,

OKUMA BOZUKLUĞU OLAN BİR ÖĞRENCİNİN OKUMA VE YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
A CASE STUDY ABOUT THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS OF A DYSLEXIC STUDENT
Disleksi , Akıcılık , Bireysel Okuma Programı , Hece Öğretimi, Okuma,
Dyslexia , Fluency, Individualised Reading Programme , Syllable Teaching, Reading,

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN BİR İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KAYNAŞTIRMA SINIFINDAKİ SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE SOCIAL ADAPTATION SKILLS WHO IS A THIRD-GRADE STUDENT IN AN INCLUSIVE CLASS OF A PRIMARY SCHOOL AND LEARNING DIFFICULTY
Öğrenme Güçlüğü, Sosyal Uyum Becerileri, Kaynaştırma, Özel Eğitim, İlköğretim,
Learning Difficulty, Social Adaptation Skills, Inclusive, Private Education, Primary Education,

DİL ÖĞRENİM SİTELERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF THE LANGUAGE LEARNING WEBSITES BY PROSPECTIVE TEACHERS
Dil öğrenim siteleri, Öğretmen adayı, Bireysel öğrenme, Site analizi, Değerlendirme,
Language learning sites, Prospective teacher, Self- learning, Website analysis, Evaluation,

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SANAL EĞİTİM UYGULAMASI: SANAL EĞİTİMİN BAŞARIYA ETKİSİ
APPLICATION OF VIRTUAL TRAINING IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION: ITS EFFECT ON THE PERFORMANCE OF STUDENTS
Uzaktan Eğitim, Sanal Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim,
Distant Education, Virtual Education, Vocational Training, Technical Education, Vocational and Technical Training,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AVRUPA BİRLİĞİ’NE İLİŞKİN TUTUMLARI
THE ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT EUROPEAN UNION
AB (Avrupa Birliği), Türkiye, AB’ye İlişkin Tutum, Sınıf Öğretmeni, Aday,
EU (European Unity), Turkey, Attitude about EU, Pre-Service Teachers, Applicant,

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARI VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF AN ENVIRONMENTAL EDUCATION ON ENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND ENVIRONMENTAL ATTITUDE IN THE STUDENT OF CLASSROOM SCHOOL TEACHERS
Çevre Eğitimi , Çevreye Karşı Tutum, Çevre Bilinci, Çevreyi Koruma, Çevre Sorunları,
Environmental education, Environmental attitude, the conscious of environmental, Environmental conservation, Environmental problems,

KUKLALARIN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE ÖĞRENCİ KATILIMINA VE ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF PUPPETS TO THE STUDENT LEARNING AND PARTICIPATION TO SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Fen-Teknoloji, Kuklalar, Etkileşim, Öğrenme, 5-E,
Science and Technology Course, Puppets, Social Ynteraction, Constructivism, Learning,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINA YÖNELİK BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS OF SECOND STEP OF PRIMARY SCHOOLS FROM THEIR SCHOOLS
Beklenti, Memnuniyet, Öğrenci ve İlköğretim, Öğrencilerin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri, İlköğretim,
Expectation, Satisfaction, Student, Expectation and Satisfaction Levels of Students, Primary Education,

THE EFFECT of ACTIVE LEARNING BASED ACTIVITIES on STUDENTS’ LEARNING LEVELS in PRIMARY SCHOOL SIXTH GRADE SCIENCE COURSE
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Aktif Öğrenme , Fen Dersi , Öğrenme Düzeyleri , Bilişsel Alan, Aktif Öğrenmeye Dayalı Fen Etkinlikleri,
Active Learning, Science Course, Learning Levels, Science Education, Teacher-centered approach,

ÇOKLU ZEK KURAMI’NA DAYALI ÖĞRETİMİN ERİŞİ, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND RETENTION
Çoklu Zekâ Kuramı, Fen Bilgisi, Tutum, Kalıcılık Düzeyi, Ö?retim Yöntemi,
Multiple Intelligence Theory, Science, Attitude, Retention Level, Teaching Method,

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE LEARNING STYLES THAT THE TEACHER CANDIDATES OF INONU UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHING HAVE ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Öğrenme Stilleri, Kolb Deneyimsel Öğrenme Kuramı, Eğitim, İlköğretim, Öğretmen Adayları,
Learning Style , Kolb’s Experiences Learning Theory, Education, Primary, Teacher Candidates,

İLKÖĞRETİM 8. SINIF MATEMATİK DERSİNİN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM İLKELERİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECT OF INTERDISCIPLINARY APPROACH ON STUDENTS’ CRITICAL THINKING DISPOSITIONS AT 8TH GRADE MATHEMATICS LESSONS
Disiplinler Arası Yaklaşım, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Matematik Öğretimi, Öğretim Tasarımı, Program Geliştirme,
Interdisciplinary Approach, Critical Thinking Disposition, Mathematics Teaching, Instructional Design, Program Development,

MATEMATİK DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÜRÜN DOSYASI KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF PORTFOLIOS USED IN THE PROCESS OF ASSESSMENT OF MATHEMATICS LESSON ON STUDENTS’ SELF REGULATION SKILLS
Matematik Öğretimi , Ürün Dosyası, Öz Düzenleme Becerileri, Alternatif Değerlendirme , Değerlendirme,
Mathematics Education , Portfolio, Self Regulation Skills, Alternative Assessment, Assessment,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES AND BEHAVIOUR THROUGH MATHEMATICS COURSE
Sınıf öğretmeni, Matematik dersi, Demokrasi, Tutum ve davranış, İncelenme,
Classroom teachers, Mathematics Course, Democracy, Attitude and behaviour, Examination,

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MEVZUAT GÖREVLERİ ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS’ SELF-EFFICACY LEVELS ABOUT LEGISLATION TASKS
İlköğretim Okulu , Müdür, Öz-Yeterlilik , Görev, Görev Tanımları,
Elementary school, Principal, Self-efficacy, Task, Task descriptions,

ÖĞRENME NESNELERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN SEMANTİK WEB TABANLI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
THE SEMANTIC WEB-BASED HUMAN-COMPUTER INTERACTION FOR CLASSIFICATION OF LEARNING OBJECTS
Anlamsal Web, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Öğrenme nesnesi, Sınıflama, Üstveri,
Semantic Web, Human-Computer Interaction, Leaning object, Classification, Metadata,

AN EXAMINATION OF ANGER LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öfke, Sürekli Öfke Düzeyleri, Üniversite Öğrencileri, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Öfke Kontrol Alt Ölçekleri,
Anger, State Anger Levels, University Students, The State Trait Anger Scale, Anger Control sub-scales.,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF PRIMARY TEACHER’S OPINIONS ABOUT PLAYING METHOD IN TEACHING INITIAL READING AND WRITING ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
İlk Okuma-Yazma , Yazma, Oyunla Öğretim , Öğretmen Görüşleri, Değişkenler,
Initial Reading and Writing , Writing, Playing Method , Teacher’s Opinions , Variables,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE KARŞI TUTUMLARI VE BİLİMSEL İŞLEM BECERİLERİ ÜZERİNE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE CİNSİYET ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KAZAN TAŞI PROBLEMİ
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING AND SEXUALITY TO THE ATTITUDES TOWARD SCIENCE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHER: THE PROBLEM OF THE BOILER STONE
Probleme Dayalı Öğrenme , Kazan Taşı, Su Sertliği, Tutum, Bilimsel İşlem Becerileri,
Problem Based Learning, The Boiler Stone, Water Hardness, Attitude, Scientific Process Skills,

ECDL YETERLİLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN BİLGİSAYARDA YAZI YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMA YETERLİLİĞİ
ACCORDING TO SKILLS OF ECDL, THE ADEQUACY OF BRINGING SKILLS OF THE WRITING ON THE COMPUTER OF INFORMATION TECHNOLOGY LESSON
Bilişim Teknolojisi Dersi, ECDL Sertifika Programı, Bilgisayarda Yazı Yazma Becerisi, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı, Kazanımlar,
Information Technology Lesson, ECDL Certificate Program, Skills of the Writing on the Computer, Information Technology Lesson Training Program, Gains,

MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN BİR ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
THE INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL FOR MATHEMATICS EDUCATION
Matematik Eğitimi, Öğretim Tasarımı, Öğretim Tasarımı Modelleri, ASSURE Modeli, Dick ve Carey Modeli,
Mathematics Education, Instructional Design, Instructional Design Models, ASSURE Model, Dick and Carey Model,

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON ACQUIRING COMPETENCIES IN SPECIAL FIELD
Öğretmen Yeterlikleri, Özel Alan Yeterlikleri, Türkçe Öğretmeni Adayları, Dil Becerilerini Geliştirme, Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme,
Teacher Competences, Special Field Competences, Pre-service Turkish Language Teachers, Improving Language Skills, Observing and Evaluating Language Improvement,

THE LANDSLIDE EXAMPLE OF MULTIMEDIA APPLICATIONS IN GEOGRAPHY COURSES IN EDUCATION FACULTY
EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA DERSLERİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDAN HEYELAN ÖRNEĞİ
Çoklu Ortam Uygulamaları , Etkili Öğrenim, Coğrafya Eğitimi, Öğrenci, Heyelan,
Multimedia Applications, Geography Education, Effective Learning, Student, Landslides and Floods,

GÖRSEL OKUMANIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL AYNALAR VE MERCEKLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF VISUAL LITERACY ON THE SUCCESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SPHERICAL MIRRORS AND LENSES
Görsel Okuma, Ortaöğretim, Görsellik, Fizik Eğitimi, Optik,
Visual Literacy, Secondary Education, Visuality, Physics Education, Optics,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATION BETWEEN PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION AND USE OF LEARNING STRATEGIES
Tutum, Öğretmenlik Mesleği, Sınıf Öğretmen Adayı, Öğrenme Stratejileri , x,
Attitude, Teaching profession, Preservice classroom teachers, Learning strategies, X,

REHBER ÖĞRETMENLERİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SOLUTION OFFERS OF GUIDANCE COUNSELOR FOR UNFAVORABLE BEHAVIORS OF STUDENTS
Rehber öğretmen, İstenmeyen davranışı, Disiplin, Sınıf yönetimi, İlköğretim,
Guidance counselor, Unfavorable behavior, Discipline, Classroom management, Primary school,

“ŞU ÇILGIN TÜRKLER” ROMANININ “KURTULUŞ SAVAŞI BİLGİSİ”Nİ ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF “ŞU ÇILGIN TÜRKLER” ON LEARNING THE “WAR OF INDEPENDENCE INFORMATION”
Tarih eğitimi, Tarihi roman, İnkılap Tarihi, Milli şuur, Kurtuluş Savaşı,
Education of History, Historical Novel, History of Revolutionery, National Consciousness, War of Independence,

BİLGİ VERİCİ METİN YAPILARI ÖĞRETİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF EXPOSITORY TEXT STRUCTURE ON READING COMPREHENSION
Bilgi Verici Metinler , Metinler, Metin Yapıları, Okuduğunu Anlama, , Statik-Grup Karşılaştırma Deseni,
Expository Texts , Texts, Text Structures, Reading Comprehension, Static-Group Comparison Design,

YAPILANDIRMACI COGRAFYA OGRETIMINDE HALK KULTURUNE DAYALI BIR DURUM CALISMASI
A CASE STUDY ON CONSTRUCTIVIST GEOGRAPHY TEACHING BASED UPON FOLK CULTURE
Yapılandırmacı ögretim,, cografya, cografya ögretimi, halk kültürü, halk kültürü ögretimi,
Constructivist teaching, geography, geography teaching, folk culture, folk culture teaching,

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJY DERSY “CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELY?ME” ÜNYTESYNYN Y?BYRLYKLY Ö?RENMEYLE (JYGSAW TEKNY?Y) Ö?RETYMYNYN Ö?RENCY BA?ARISINA ETKYSY
THE EFFECTS OF TEACHING WITH COOPERATIVE LEARNING OF UNIT OF REPRODUCTION ON LIVINGS ON ACHIEVEMENT IN SCIENCE LESSON
Fen ve Teknoloji, Y?birlikli Ö?renme, Jigsaw Tekni?i, Ba?ary, Ylkö?retim,
Science and Technology, Cooperative Learning, Jigsaw Technique, Academic Success, Primery,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT PROJECT-BASED LEARNING PROCESS
Proje Tabanlı Öğrenme, Öğretim Tasarımı, Süreç Değerlendirme, Grup Çalışması, Oluşturmacı Öğrenme Ortamı,
Project-Based Learning, Instructional Design, Process Evaluation, Group Working, Constructivist Learning Environment,

8. SINIF DOĞAL SÜREÇLER ÜNİTESİ İÇİN WEB TABANLI ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLIĞI: FARKLI ALAN UZMANLARININ MATERYAL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
PREPARATION OF WEB-BASED TEACHING MATERIALS FOR NATURAL PROCESSES IN 8th GRADE: DIFFERENT VIEWS ON THE MATERIAL OF PROFESSIONALS
Öğretim Materyali, Materyal Tasarımı, Fen Eğitimi, Web Tabanlı Öğretim, Doğal Süreçler,
Teaching Material, Material Design, Science Education, Web Based Learning, Natural Processes,

DERLEM TABANLI İKİ ARACIN TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ ÖĞRENMELERİNE ETKİLERİ
EFFECTIVENESS OF TWO CORPUS TOOLS ON TURKISH STUDENTS` LEARNING ENGLISH GRAMMAR
Derlem Dilbilim, Derlem Tabanlı Öğretim, Derlem Araçları, Dil bilgisi Öğretimi, EFL Öğrencileri,
Corpus linguistics, Corpus based teaching, Corpus tools, Grammar Teaching, EFL Students,

Rehber Öğretmenlerin; İnternete Yönelik Rehberlik Açısından Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Guidance Teachers Sufficiency In Terms Of Internet Usage
Psikolojik Danışmanlık, Rehber Öğretmenler, Rehberlik, İnternet Rehberliği, İnternet,
Psychological Counselling, Guidance Counselors, Guiding, Internet Using Guidance, Internet.,

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SÜREÇLERİYLE BÜTÜNLEŞİK BİR E-ÖĞRENME TASARIM MODELİ
AN E-LEARNING DESIGN MODEL INTEGRATED WITH INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE PROCESSES
E-Öğrenme, COBIT, ITIL,
E-learning, COBIT, ITIL,

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN İNTERNET KULLANIM PROFİLLERİ VE AİLELERİN GETİRDİĞİ SINIRLAMALAR: ANAMUR İLÇE ÖRNEĞİ
THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN`S PERSPECTIVES: ANAMUR SAMPLES
Aileler, İnternet ve Çocuk, Anne-Baba Denetimi, İnternet Kullanım Sıklığı, İnternet Kullanım Amaçları,
Families, Internet and Child, Parent Controls, Frequencies of Internet Use, Aims of Internet Use,

ÇEVRİMİÇİ SINAV ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF ONLINE EXAM ENVIRONMENTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF STUDENTS
çevrimiçi sınav, web tabanlı eğitim, akademik başarı, bilgisayara yönelik tutum, uzaktan eğitim,
Online Test, Web based learning, academic achievement, attitude toward computer, distance education,

MYROBOT: Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma Robotu
MYROBOT: Wireless Controlled Mobile Exploration Robot
Mobil Robot, Prototip, Kablosuz Kontrol, Gözetleme, PIC Mikro Denetleyici,
Mobile Robot, Prototype, Wireless Control, Surveillance, PIC Microcontroller,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KENDİ SINIF YÖNETİMİ YETERLİK DÜZEYLERİ
ACCORDİNG TO CLASSROOM TEACHER CANDİDATES’ PERCEPTIONS THEIR CLASSROOM MANAGEMENT COMPETENCY LEVELS
Öğretmen adayları, sınıf öğretmenliği, sınıf yönetimi, yeterlik, sınıf yönetimi yeterlikleri,
Candidates of teaching, primary school teaching, classroom management, competency, classroom management competencies,

Dalga Kavramının Dokunulabilir Hale Getirilmesi
Making Wave Concept Tangible
Fizik Eğitimi, Özel Eğitim,
Physics Education, Special Education,

E-ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE ÖRGÜN EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ
E-LEARNING TECHNIQUES WITH SUPPORT FOR FORMAL EDUCATION
E-Öğrenme, Tamamlayıcı eğitim, Destekleyici eğitim,
E-learning, Complementary education, Supportive education,

Dönüşüm Geometrisi Konusunda Kullanılan Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi
EFFECT OF PRE-SERVİCE TEACHERS` ACADEMIC ACHIEVEMENT OF DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE USED ON THE TRANSFORMATION GEOMETRY
Dönüşüm Geometrisi, Dinamik Geometri Yazılımları, Sınıf Öğretmeni Adayları, Matematik Öğretim Programı, Geometri,
Transformation Geometry, Dynamic Geometry Software, Pre-Service Primary School Teachers, Mathematics Curriculum, Geometry,

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI
THE EFFECTS OF 3-D ONLINE SOCIAL ENVIRONMENTS IN EDUCATIONAL USE ON STUDENT SUCCESS AND MOTIVATION: SECONDLIFE CASE
SecondLife, 3-Boyutlu Çevrimiçi Ortamlar, Sanal Sınıflar, Afiş Tasarımı Eğitim, Sanal Sosyal Ortamlar,
SecondLife, 3-D Online Environments, Virtual Classes, Poster Design Training, Virtual Social Environments,

ÖĞRENCİ KILAVUZU: ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLER ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE NASIL KULLANILABİLİR
A LEARNER GUIDE: HOW CAN ONLINE TECHNOLOGIES BE USED BASED ON LEARNING STYLES
Fen eğitimi, karma eğitim, Felder-Silverman öğrenme stilleri modeli,
science education, blended learning, Felder-Silverman learning style model,

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DYNED SİSTEMİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MOTİVASYONLARI
ATTITUDES AND MOTIVATION OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS CONCERNING THE DYNED SYSTEM IN SECONDARY SCHOOLS
Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, DynEd, Motivasyon, Tutum, İngilizce Öğretmeni,
CALL, DynEd, Motivation, Attitude, English Teacher,

AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ
ELEMANTARY STUDENTS USE OF SMART BOARD THE EFFECT OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Akıllı Tahta, Tutum, Başarı, Isının Yayılması, Fen ve Teknoloji,
Smart Board, Attitude, Achievement, Heat Diffusion, Science and Technology,

VİDEO DERSLERİN ÖĞRENENLERİN TÜREV BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF VIDEO LECTURES ON STUDENTS` DERIVATIVE ACHIEVEMENT
Web destekli matematik, akan videolar, grafik tablet,
Web enhanced mathematics, streaming videos, graphical tablet,

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ
COURSE DESIGN FOR DISTANCE EDUCATION: GETTING A CLASS THOUGHT FACE TO FACE READY FOR DISTANCE EDUCATION
Uzaktan eğitim, Ders tasarımı, Karma öğrenme, ADDIE öğretim tasarımı modeli, Uzaktan eğitimde ders tasarımı,
Distance education, Course design, Blended learning, ADDIE instructional design model, Course design for distance education,

GRUP ÇALIŞMASINDA AKRAN DEĞERLENDİRME VE BİREYSEL ÖĞRENCİ BAŞARISI
PEER EVALUATION OF TEAMWORK AND INDIVIDUAL STUDENT ACHIEVEMENT
Grup çalışması, öğrenci başarısı, öğrenci katılımı, akran değerlendirme, değerlendirme,
Teamwork, group study, student achievement, engagement, peer evaluation,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİ İÇİN İŞ DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF A JOB SATISFACTION SCALE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COORDINATORS AT SCHOOLS
İş Doyumu, İş Doyum Ölçeği, BT Formatör Öğretmeni, Okul, Öğretmen,
Job Satisfaction, Job Satisfaction Scale, ICT Coordinator, School, Teacher,

PROGRAMLAMA DİLLERİ DERSİ İÇİN HAZIRLANAN KARMA ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS’ VIEWS ON BLENDED LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED FOR PROGRAMMING LANGUAGES COURSE
Programlama dilleri, karma öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci görüşleri, Moodle,
Programming languages, blended learning, constructivism, students’ views, Moodle,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ SOSYO-BİLİMSEL KONUSUNU ONLİNE ARGÜMANTASYON YÖNTEMİ İLE ÖĞRENMESİ
ELEMANTARY SCHOOL STUDENTS LEARNING ABOUT NUCLEAR POWER PLANTS WITH THE ON-LINE SCIENTIFIC ARGUMENTATION LEARNING PROGRAM
Sosyo-bilimsel Konu, Nükleer Santraller, Çevrim-içi Argümantasyon, Moodle, Fen Eğitimi,
Socio-scientific Issues, Nuclear Power Plants, On-Line Argumentation, Moodle, Science Education,

GÖRSEL DESTEKLİ DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF LISTENING TEXTS WITH VISUAL SUPPORT ON COMPREHENSION
Dinleme, Görsel Destekli Dinleme, Anlama, Türkçe Dersi, Dinleme Metinleri,
Listening, Listening With Visual Support, Comprehension, Turkish Course, Listening Texts,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING AND COOPERATIVE LEARNING METHODS ON STUDENTS’ SCIENCE PROCESS SKILLS AND LEARNING OUTCOMES
Bilimsel Süreç Becerileri, Probleme Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Akademik Başarı,
Science Process Skills, Problem Based Learning, Cooperative Learning, Science and Technology Education, Academic Achievement,

V-DİYAGRAMININ NEWTON HAREKET KANUNLARININ ANLAŞILMASINA VE FİZİK LABORATUVARINA KARŞI TUTUMA ETKİSİ
EFFECTS OF VEE-DIAGRAM FOR UNDERSTANDING OF NEWTON’S LAWS OF MOTION AND ATTITUDE TOWARDS PHYSICS LABORATORY
V-diyagramı, Tutum, Anlama, Fen Eğitimi,
Vee diagram, Attitude, Understanding, Science Education,

OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİSİ KULLANIMININ, OKUMAYA YÖNELİK TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF USING READING COMPREHENSION STRATEGY ON ATTITUDES TOWARDS READING AND RETENTION
Okuduğunu anlama stratejisi, okuma, tutum, Tutum, Tutum,
Reading Comprehension Strategy, Reading, Attitude, Reading, Attitude,

MATEMATİKSEL GÜÇ GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI
THE PLANNING OF EDUCATION AND INSTRUCTION PROCESS WHICH FOSTERS DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL POWER
Matematik Eğitimi, Matematiksel Güç, Eğitim Öğretim Sürecinin Planlanması, Ortam Tasarımı, Problem Çözme,
Mathematics Education, Mathematical Power, Planning of Education and Instruction Process, Learning Environment, Problem Solving,

FEN ALANINA TEKNOLOJİ ENTEGRE EDİLİYOR MU: BİR K12 DURUMU
IS TECHNOLOGY INTEGRATED INTO SCIENCE: A CASE OF K12
Teknoloji Entegrasyonu, Öğretim Teknolojileri, Fen ve Teknoloji dersi, K12, Öğretmenler,
Technology Integration, Information Technologies, Science and Technology Course, K12, Teachers,

ÇOKLU ORTAM ÖĞRETİM TASARIMINDA GÖRSEL VE İŞİTSEL MODALİTELER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
A REVIEW OF THE STUDIES ABOUT VISUAL AND AUDIO MODALITIES IN MULTIMEDIA INSTRUCTIONAL DESIGN
Çoklu ortam öğretim tasarımı, Görsel modaliteler, İşitsel modaliteler, Öğrenme Ortamları, Arayüz,
Multimedia Instructional Design, Visual Modality, Audio Modality, Learning Environment, Interface ,

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARINA BİT DESTEKLİ ÖĞRETİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA TASARIM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI
DESIGN-BASED LEARNING APPROACH FOR DEVELOPING ICT-BASED TEACHING SKILLS OF HISTORY STUDENT-TEACHERS
Tarih Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), Tasarım Temelli Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme.,
History teaching, Teacher education, Information and communication technologies (ICT), Design-based learning, Collaborative learning,

ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN İZLERİ: OSNABRÜCK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
TRACES OF MULTICULTURALISM IN GERMAN EDUCATION SYSTEM: EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF OSNABRÜCK
Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Alman Eğitim Sistemi, Göçmen Eğitimi, Nitel Araştırma,
Multiculturalism, Multicultural Education,, German Education System, The Training of the Immigrant, Qualitative Research,

DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF EDUCATION RESEARCHES ON VISUALS IN TURKEY
TÜRKIYE'DE GÖRSELLER ÜZERINE YAPILAN EĞITIM ARAŞTIRMALARININ MEVCUT DURUMU VE GELİŞIMI
Görselleştirme, Görsel Materyaller, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Doküman Analizi,
Visualisation, Visual materials, Education, Education Researches, Document Analysis,

DEMOKRATİK BİR EĞİTİM ORTAMINDA EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CURRICULUM IN A DEMOCRATIC EDUCATION ENVIRONMENT
Demokratik Eğitim, Demokratik Eğitim Ortamı, Eğitim Programı, Delphi Tekniği, İçerik Analizi,
Democratic Education, Democratic Education Environment, Curriculum, Delphi Technique, Content Analysis,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ MESLEKİ TERCİH VE BİLGİ BİRİKİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİDEN DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
EVALUATION OF THE READINESS LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR UNIVERSITY EDUCATION IN TERMS OF CAREER CHOICE AND KNOWLEDGE: A REVISITED AND COMPARISON STUDY
Yüksek öğrenim, Hazırlık, Tercih, Yeterlilik, Lise Öğrencileri,
Higher Education, College Preparation, Choice of University, Qualification, High School Students,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN ERGENLİK DÖNEMİNE UYUM SÜRECİNDE EBEVEYN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PARENTAL BEHAVIOUR DURING THE PERIOD OF COMPLIANCE WITH ADOLESCENTS WITH MENTAL DEFICIENCY
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar, Ergenlik Dönemi, Cinsel Gelişim, Büyüme, Ebeveyn,
Mentally Disabled Children, Puberty, Sexual Development, Growth, Parent,

KADIN YÖNETİCİLER İÇİN FARKLI KÜLTÜRLERDE KALIP YARGILR VE ENGELLER
STEREOTYPES AND BARRIERS FOR WOMEN ADMINISTRATORS IN DIFFERENT CULTURES
Kadın Yöneticiler, Yönetim, Kalıp Yargılar, Engeller, Cinsiyet,
Women Principals, Administration, Barriers, Stereotypes, Genders,

ÜSTBİLİŞ STRATEJİSİNE DAYALI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF BIOLOGY LESSON BASED ON METACOGNITIVE ACTIVITIES ON PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS` ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES
Üstbiliş, Genel Biyoloji, Sınıf Öğretmeni Adayları, Başarı, Tutum,
Metacognition, General Biology, Classroom Teaching Prospective Teachers, Achievement, Attitude,

5E MODELİNİN ´MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME` ALANINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE IMPACT OF THE 5E MODEL ON THE ACADEMIC SUCCESS AND RETENTION IN THE FIELD OF ´MUSICAL PERCEPTION AND INFORMATION`
Müzik Eğitimi, Müziksel Kavramlar, Müziksel Algı, 5E Modeli, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı,
Music Education, Musical Concepts, Musical Perception, 5E Model, Constructive Learning Approach,

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA VE SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS`OPINIONS ON SOCIAL SKILLS TRAINING WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS AND CLASSROOM
Sosyal Beceri Öğretimi,, Sosyal Beceri, Öğretmen Görüşleri, Özel Eğitim Öğretmeni, Özel Gereksinimli Öğrenci.,
Social Skills Training, Social Skills, Teacher` Opinions, Special Education Teacher, Student with Special Needs,

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE EBEVEYN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ANALYSING CHILD REARING ATTITUDES AND PARENTAL SELF-EFFICACY PERCEPTION OF MOTHERS OF PRESCHOOL CHILDREN
Okul Öncesi, Ebeveyn Öz Yeterlilik, Çocuk Yetiştirme,
Preschool, Parental Self-Efficacy, Child-Rearing,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
PRE-SERVICE TEACHERS` CRITICAL THINKING TENDENCIES
Eleştirel Düşünme Eğilimi, Varyans Analizi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Sınıf Öğ,
Critical Thinking Tendency, Variance Analysis, Pre-Service Science Teacher, Pre-,

SOSYAL AĞ DESTEKLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFCT OF SOCIAL NETWORK SUPPORTED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION ON THE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIVEMENT
Sosyal Ağ, Facebook, Bilişim, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Web,
Social Networking Sites, Facebook, Information, Communication Technology Education,, Web,

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TOPLUMSAL İŞARETLERİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER-BASED INSTRUCTION IN TEACHING COMMUNITY SIGNS TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Zihin Yetersizliği, Bilgisayar Destekli Öğretim, Davranışlar Arası Çoklu Yoklama Modeli, Akran Öğretimi, Toplumsal İşaretler,
Intellectual Disability, Computer-Based Instruction, Multiple Probe Design across Behavior, Peer Tutoring, Community Signs,

4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN İNSAN RESİM ÇİZİMLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE SOSYO-EKONOMİK DURUM DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF 4-5 YEAR-OLD CHILDREN’S HUMAN FIGURE DRAWINGS ACCORDING TO AGE, GENDER AND SOCIO-ECONOMIC STATUS VARIABLES
İnsan Resmi, Çizim, Yaş, Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Durum,
Human Figure, Drawing, Age, Gender, Socio-Economic Status,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PRESERVICE MATHEMATICS and PRIMARY EDUCATION TEACHERSâ€â„¢ REFLECTIVE THINKING LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Yansıtıcı Düşünme, ilköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Adayları, Matematik Öğretimi,
Reflective Thinking, Elementary Mathematics Teaching, Primary Teaching, Prospective Teachers, Mathematics Teaching,

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ÇALIŞMA
A CASE STUDY WITH ACADEMICIANS ABOUT USING AN INTERACTIVE WHITEBOARD ON CLASSROOMS
İnteraktif Tahta, Etkileşimli Akıllı Tahta, Durum Çalışması, Fakültelerde Akıllı Tahta Kullanımı, Etkin Öğrenme,
Interactive Whiteboard, Interactive Smartboard, A case study, University use of Smartboards, Active Learning,

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKOKULDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELE SAHİP ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
EFFECTS OF THE PROJECT-BASED LEARNING APPROACHES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF STUDENTS STUDYING AT PRIMARY SCHOOL WITH MILD MENTAL RETARDATION IN SCIENCES COURSE
Proje Tabanlı Öğrenme, Fen Bilimleri Dersi, Hafif Düzeyde Zihinsel Engel, Akademik Başarı, Tutum,
Project-Based Learning, Sciences Course, Mild Mental Retardation, Academic Achievement, Attitude,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF FACULTY MEMBERS OF EDUCATION FACULTY REGARDING LIFELONG LEARNING
Eğitim, Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Kendini Gerçekleştirme, Avrupa Birliği,
Education, Learning, Lifelong Learning, Self-Realisation , European Union,

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI DESTEKLİ KODLAMA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
EDUCATIONAL COMPUTER GAMES ASSISTED LEARNING CODING ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Programlama, Kodlama öğrenimi, Tutum ölçeği, Eğitsel Oyun, Ortaokul Öğrencileri,
Programming, Learning Coding, Attitude Scale, Educational Games, Secondary School Students,

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIKLARI ÖYKÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF STORIES WRITTEN BY USING CREATIVE DRAMA AND DEMONSTRATION METHODS
Gösteri, Gülibik, İlkokul, Öykü, Yaratıcı Drama,
Story, Creative Drama, Demonstration, Elementary School , Gulibik,

GENEL KİMYA III LABORATUARINDA UYGULANAN KISA SINAVLARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISI VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF QUIZZES ON SCIENCE TEACHER CANDIDATES' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND OPINIONS IN GENERAL CHEMISTRY III LABORATORY
Kimya, Kısa Sınav, Başarı, Görüş, Laboratuar ,
Chemistry, Quizzes, Achievement, Opinions, Laboratory,

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STİLLERİ, ÖZYETERLİK VE İŞ DOYUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING TEACHING STYLES, SELF-EFFICACY BELIEVES AND JOB SATISFACTION OF TEACHERS
Öğretme Stili, İş Doyumu, Özyeterlik, Öğretmen, Öğretmen Eğitimi,
Teaching Style, Job Satisfaction, Self-Efficacy Beliefs, Teacher, Teacher Education,

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN ÖZSAYGI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARA ETKİSİ
THE EFFECT OF FAMILY COUNSELING TRAINING ON SELF-ESTEEM AND DYSFUNCTIONAL ATTITUDES
Aile Danışmanlığı, Fonksiyonel OlmayanTutumlar, Öz-Saygı , Deneysel Çalışma, Psikolojik Danışma,
Family Counseling, Dysfunctional Attitudes, Self-Esteem, Experimental Study, Psychological Counselling,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YEMEK MASASI HAZIRLAMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
EFFECTIVENESS OF SIMULTANEOUS PROMPTING IN THE TEACHING OF TABLE SETTING SKILLS TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Yemek Masası Hazırlama Becerisi, Bağımsız Yaşam Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Eş Zamanlı İpucu İle Öğretim Yöntemi, Eğitim,
Table Setting Skills, Independend Living Skills, Daily Life Skills, Simultaneous Prompting Teaching Method, Education,

ÖYKÜ YAZMA STRATEJİSİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF STORY WRITING STRATEGY ON STORY WRITING SKILLS OF MAINSTREAMING STUDENTS
Bilişsel Strateji, Öykü Yazma, Kaynaştırma, Kaynaştırma Öğrencisi, Öykü Yazma Stratejisi,
Cognitive Strategy, Story Writing, Mainstreaming, Mainstreaming Student, Story Writing Strategy,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNDE TABLET BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE SUNULAN ANİMASYON PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF ADDITION WITHOUT CARRY PRESENTED VIA TABLET TO CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
Zihinsel Yetersizlik, Eldesiz Toplama İşlemi, Animasyon, Tablet Bilgisayar, Eğitim Teknolojisi,
Mental Disability, Handless Gathering, Animation, Tablet Computer, Educational Technology,

ÖZEL EĞİTİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’ NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF MANAGERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOL ABOUT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yönetici, Özel Eğitim, Özel Eğitim Okulu,
Occupational Healty, Occupational Safety, Manager, Special Education, Special Education School,

IMPLEMENTATION OF CASE-BASED LEARNING (CBL) METHOD IN ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY COURSE
Acid-Bases Titrations, Analytical Chemistry Laboratory, Case-Based Laboratory Practices , Science Teaching Students, Structured Interview,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI SONRASI FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİMİ SIRASINDA TERCİH ETTİKLERİ STRATEJİ, YÖNTEM, TEKNİK VE TAKTİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF STRATEGY, METHOD, TECHNIQUES AND TACTICS USED BY PRE-SERVICE TEACHERS DURING SCIENCE TEACHING AFTER INNOVATIVE TEACHING PRACTICES
Fen Bilimleri, Yenilikçi Öğretim Uygulamaları, Strateji, Yöntem, Teknik, Öğretmen Eğitimi ,
Science, Innovative , Teaching Practices, Strategy, Method, Technique, Teacher Training,

OKUL VE AİLE İŞ BİRLİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS IN PARENT-TEACHER ASSOCIATION AND SOLUTION OFFERS
Okul ve Aile İş Birliği, Görüşme, Etkili Okul, Okul Müdürü, Rize ,
School and Family Cooperation, Interview, Effective School, Head of School, Rize,

ÖĞRETMEN YAKINLIK DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİLERİN OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: LİSE VE ORTAOKUL KARŞILAŞTIRMASI
EFFECT OF TEACHER IMMEDIACY BEHAVIOURS ON STUDENTS' SCHOOL ENGAGEMENT: A COMPARISON OF THE HIGH SCHOOL AND SECONDARY SCHOOL
Bağlılık, Okula Bağlılık, Öğretmen Yakınlık Davranışları, Ortaokul ve Lise Öğrencileri, Yakınlık,
Engagement, School Engagement, Teacher Immediacy Behaviour, High School and Secondary School Students, Immediacy,

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASININ BİTÜM YÜZDESİ TAYİNİ İÇİN TAHMİN MODELİ
A PREDICTIVE MODEL TO DETERMINE THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE
Asfalt Betonu, Bitüm Yüzdesi, Tahmin Modeli, BİNDER TABAKASI, MARSHALL METOT,
Asphalt concrete, Bitumen Percent, Prediction model, BINDER LAYER, MARSHALL METHOD,

dsPIC30F4013 DENETLEYİCİSİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ DENEY SETİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A LOW COST DEVELOPMENT SET FOR dsPIC30F4013 CONTROLLER
dsPIC, dsPIC30F4013, dsPIC deney seti, PBL, MicroC,
dsPIC, dsPIC30F4013, dsPIC development set, PBL, MicroC,

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGALI HAFİF BETON KULLANIMININ YAPI DAVRANIŞI VE KABA YAPI MALİYETİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF USE OF EXPANDED CLAY AGGREGATE CONCRETE ON STRUCTURAL BEHAVIOUR AND BASIC STRUCTURE COST
Genleştirilmiş kil agregalı beton, yapı davranışı, kaba yapı, maliyet, HAFİF BETON,
Expanded clay aggregate concrete, structural behavior, basic structure, cost, lightweight concrete,

PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTOLU BETONLARDA UÇUCU KÜL İKAMESİNİN DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞINA OLAN ETKİSİ
THE EFFECT of SUBSTITUTION of FLY ASH CONTENT in PROTLAND CEMENT CONCRETE on FREEZE-THAW DURABILITY
Portland Kompoze Çimento, Uçucu Kül, Dayanıklılık, Donma-Çözülme, Beton,
Portland Compose Cement, Fly Ash, Freeze-Thaw, Concrete, Durability,

SOHBET ORTAMLARINDAN SOSYAL VE ANLAMSAL ÇIKARIMLAR İÇİN KAYIT TABANLI BİLGİ ÇIKARIM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON LOG BASED INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM FOR SOCIAL AND SEMANTIC EXTRACTIONS FROM CHAT MEDIUMS
Bilgi Çıkarımı, Cinsiyet Belirleme, Türkçe Sohbet Ortamları, Metin Madenciliği, Makine Öğrenmesi,
Information Retrieval, Sex Identification, Turkish Chat Mediums, Text Mining, Machine Learning,

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PLC CONTROLLED SOLAR TRACKING SYSTEM
Güneş Enerjisi, Güneş Takip Sistemi, İki Eksenli Takip, PLC Kontrollü Sistem, Alternatif Enerji,
Solar Energy, Solar Tracking System, Two Axis Tracking, PLC Controlled System, Alternative Energy,

DÜZLEM KAFES SİSTEMLERİN BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI
OPTIMUM DESIGN OF PLANE TRUSS SYSTEMS BY FUZZY LINEAR PROGRAMMING
Düzlem Kafes Sistem, Bulanık Doğrusal Programlama, Boyutlandırma, Çekme Gerilmesi, Burkulma Gerilmesi,
Plane Truss System, Fuzzy Linear Programming, Design, Tensile Stress, Buckling Stress,

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI
DESIGN OF ASP.NET BASED WEB INTERFACE WITH MATLAB BUILDER NE AND MATLAB WEBFIGURE FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS
Kablosuz Algılayıcı Ağlar, İnternet Tabanlı Uzaktan İzleme, Asp .Net Tabanlı Web Arayüzü, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure,
Wireless Sensor Networks, Internet Based Remote Monitoring, Asp .Net Based Web Interface, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure,

BİR PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİNİN WEB TABANLI OLARAK UZAKTAN EĞİTİMİ VE UYGULAMASI
A PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER AS THE WEB BASED REMOTE TRAINING AND APPLICATIONS
PLC Eğitimi, Web Tabanlı Eğitim, İnternet, Macromedia Flash, Veritabanı,
PLC Education, Web Based Education, Internet, Macromedia Flash, Database,

HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİKLERİ İÇİN SUÇ KAYIT PROGRAMI (HIRKA)
CRIMINAL RECORD PROGRAM FOR BURGLARY OFFICE (HIRKA)
Yazılım, Otomasyon, Suç Analizi, Suç Kaydı, Asayiş,
Software, Automation, Crime Analysis, Criminal Record, Public Order,

AA 6013 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİ ETKİLERİNİN ORTALAMA VE TOPLAM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ KRİTERİNE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CUTTING PARAMETERS EFFECTS IN TERMS OF ROUGHNESS AVERAGE AND MAXIMUM HEIGHT OF THE PROFILE CRITERIA IN THE MILLING OF AA6013 ALUMINUM ALLOY
Yüzey pürüzlülüğü, Frezeleme, Cep işleme, Taguchi deney tasarımı, ANOVA,
Surface roughness, Milling, Pocket machining, Taguchi experimental design, ANOVA,

YENİ BİR OTOMOBİL KAPI KOLU TASARIM VE İMALATI
DESIGN AND MANUFACTURING OF A NEW TYPE DOOR HANDLE
Araç kapy kolu, CAD, CAM, Uygulama, CIM,
Handle for cars, CAD, CAM, implementation, CIM,

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ İÇME SUYU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TASARIMI, İMALATI VE DENEYSEL İNCELENMESİ
THE DESİGN, MANUFACTURING ANG EXPERIMENTAL ANALYSIS OF DRINKING WATER COOLING SYSTEM WİTH THERMOELECTRICAL MODULES
Termoelektrik modül, Soğutma, Isı ceketi, Su soğutması, Verim,
Thermoelectric module, Cooling, Heat jacket, Water cooling, Efficiency,

YAPI TESİSAT SİSTEMLERİNDE LEJYONELLA BAKTERİSİNİN OLUŞUMU VE ALINABİLECEK
THE FORMATION OF LEGIONELLA BACTERIA AND PRECATIONS IN BUILDING PLUMBING SYSTEMS
Lejyoner Hastalığı, Lejyonella, Sıhhi Tesisat , İnsan Sağlığı, Legionella Pneumophilla,
Legionnaires’ Disease, Legionella, Plumbing, Human Health, Legionella Pneumophilla,

FPGA TABANLI SİSTEMLERDE KULLANILAN TOPLAYICILARIN MALİYET VE BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ
PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS
İkili toplayıcılar, Maliyet, Başarım, FPGA, VHDL,
Binary adders, Cost, Performance, FPGA, VHDL,

MEKANİZMA TEKNİĞİ DERSİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜNÜN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
PREPARATION AND APPLICATION MODULE OF DISTANCE EDUCATION FOR MECHANISMS COURSE
Mekanizma, Uzaktan Eğitim, Makine Tasarımı, Analiz, Sentez,
Mechanism, Distance Learning, Machine Design, Analysis, Synthesis,

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN SÜRTÜNME KAYNAK MAKİNESİ İMALATI VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ AISI 1040/AISI204L ÇELİK ÇİFTLERİNİN SÜRTÜNME ENERJİSİ KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ
THE DESIGN OF FRICTION WELDING MACHINE USED IN AUTOMOTIVE INDUSTRY AND WELDABILITY OF AISI 1040/AISI204L COUPLES BY USING FRICTIONAL ENERGY
Sürtünme kaynağı,, Sürekli tahrikli sürtünme kaynak makinesi,, AISI1040,, AISI304L,, Otomotiv,
Friction welding,, Continuous drive friction welding machine,, AISI1040,, AISI304L, Automotive.,

DELMEDE EN UYGUN DÖNME HIZI VE İLERLEME ORANININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION THE OPTIMUM SPINDLE SPEED AND FEED RATE IN FRICTION DRILLING
Sürtünmeli delme, Dönme hızı, İlerleme hızı, Kovan biçimi, Yüzey pürüzlülüğü,
Friction drilling, Spindle speed, Feed rate, Bushing shape, Surface roughness,

YANGINA KARŞI DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREN BETON TASARIMI
FIRE RESISTANT CONCRETE DESIGN
Beton, Yangın Dayanımı, Puzzolan Katkılar, Yüksek Dayanımlı Beton, Dütabilite,
Concrete, Fire Resistant, Pozzolan Additives, High Performance Concrete, Durability,

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ 30MnB5 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN VE ÇENTİK DARBE GEÇİŞ SICAKLIĞININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND TRANSITION TEMPERATURE OF TEMPERED 30MnB5 STEEL
30MnB5, Isıl işlem, Mekanik özellikler, Dönüşüm sıcaklığı, Kırılma,
30MnB5, Heat treatment, Mechanical properties, Transition temperature, Fracture,

ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ
THE EFFECT OF WELDING SPEED ON THE MECHANICAL AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF ROBOTIC GMAW WELDED 5754 AlUMINIUM ALLOY
Alüminyum ve Alaşımları, Robotik, MIG, Mikroyapı, Mekanik Özellikler.,
Aluminium and Alloy, Robotic, MIG, Microstructure, Mechanical Properties,

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ İLE KLASİK DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA MEKANİZMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AT CONVENTIONAL PLANE SURFACE GRINDING AND SECONDARY ROTATIONAL AXIS GRINDING MECHANISM
Taşlama Tekniği, Düzlem Yüzey Taşlama, Yüzey Pürüzlülüğü, Taşlama Parametreleri, İlerleme Oranı,
Grinding Technique, Surface Grinding, Surface Roughness, Grinding Parameters, Feed Rate,

18-23 YAŞ GENÇ ERKEKLERİN AYAK ÖLÇÜLERİNİN AYAKKABI TASARIMINDA KULLANILAN ÖLÇÜLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FOOT MEASUREMENTS OF YOUNG MALES AGED 18-23 TO THE MEAUSEREMENTS USED AT SHOE DESIGN
Genç Erkekler, Ayak ölçüleri, Ayakkabı, Ayak ölçü Standardizasyonu, Antropometri,
Young Males, Foot, Foot Size, Standardization of Foot Size, Anthropometry,

OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIAL STRUCTURES VIA HARMONY SEARCH ALGORITHM INCLUDING CORROSION EFFECT
Optimum Design, Harmony Search Algorithm, Corrosion Effect, Industrial Structure,, AISC ,

METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK KASTAMONU İLİ GÜNEŞLENME ŞİDDETİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED PREDICTION OF INTENSITY OF INSOLATION IN THE CITY OF KASTAMONU USING METEOROLOGICAL DATA
Yapay Sinir Ağları, Güneş Işınım Şiddeti, Güneş Enerjisi, Meteoroloji,, Nispi Nem,
Artificial Neural Networks, Intensity of Solar Radiation, Solar Power, Meteorology, Relative Humidity,

DÜZLEM TAŞLAMA İŞLEMİNDE TEĞETSEL VE NORMAL KUVVETLERİN İLİŞKİSİ
THE RELATION BETWEEN NORMAL AND TANGENTIAL FORCES IN GRINDING
Düzlem Taşlama, Normal Kuvvet, Teğetsel Kuvvet, Kaba Taneli, İnce Taneli,
Surface Grinding, Normal Force, Tangential Force, Coarse-grained, Fine-grained,

GA-BASED FUZZY LOGIC CONTROLLER WITH BOOSTER TYPE DC-DC CONVERTER
Booster Type DC-DC Converter, PI , FLC, ITAE, Genetic Algorithm,

TÜRKİYE’DEKİ TÜM İLLER İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ NÜMERİK İNCELENMESİ
NUMERICAL INVESTIGATION OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS FOR ALL CITIES IN TURKEY
Isı köprüsü, Yalıtım, Nümerik Çalışma, Optimizasyon, Optimum Yalıtım,
Thermal Bridge, Insulation, Numerical Operation, Optimization, Optimum Insulation,

DISCRETE AND CONTINUOUS DESIGN OPTIMIZATION OF TOWER STRUCTURES USING THE JAYA ALGORITHM
Design Optimization, Discrete Design Variables, Continuous Design Variables, Tower Structures, Jaya Algorithm,

HAZARDS IN KIDS FURNITURE
Furniture, Health, Children’s Furniture, Kids, Hazards,

ELEKTRİK TESİSAT VE KOMPANZASYON MODÜLER EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI
DESIGN AND APPLICATION OF ELECTRICITY INSTALLATION AND COMPENSATION MODULAR TRAINING SETS
Mesleki ve Teknik Eğitim, Elektrik Eğitimi, Elektrik tesisatı, Kompanzasyon, Modüler Yapılar,
Vocational and Technical Education, Education onElectricity, Electrical Installation, Compensation, Modular Structures,

BORU İÇİNE YERLEŞTİRİLEN KONİK TÜRBÜLATÖR SAYISININ NÜMERİK OPTİMİZASYONU
NUMERICAL DETERMINATION OF OPTIMUM NUMBER OF CONICAL TURBULATORS PLACED IN SMOKE TUBES
Kazanlar, Türbülatör, Nümerik Modelleme, Isı Transferi, Reynolds Sayısı,
Boilers, Turbulator, Numerical Modelling, Heat Transfer, Reynolds Number,

DENİZE DEŞARJ YAPILARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME TABANLI ALGORITMAYLA OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF MARINE DISCHARGE STRUCTURES BY TEACHING AND LEARNING BASED ALGORITHM
Optimizasyon, Denize Deşarj, Seyrelme, Minimum Maliyet, ÖÖTO Algoritması,
Optimization, Marine Discharge, Dilution, Minimum Cost, TLBO Algorithm,

GUSTAFSON-KESSEL AND FUZZY C-MEANS ALGORITHMS BY COLON CANCER DATA IN FUZZY CLUSTERING
Fuzzy Clustering, Fuzzy C-Means Algorithm, Cancer, Gustafson-Kessel Algorithm, Colon Cancer Data,

SOLUTION OF ECONOMIC DISPATCH PROBLEM WITH THE VALVE-POINT LOAD EFFECT BY META-HEURISTIC ALGORITHMS
Economic Dispatch Problem, Particle Swarm Optimization, Valve-Point Load Effect, Power Systems, Optimization Algorithms ,

AA 6061 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ TORNALANMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN TURNING AA 6061 ALUMINUM ALLOY
AA6061 Alaşımı, İşlenebilirlik, Taguchi Metodu, Anova, Alüminyum,
AA6061 Alloy, Machinability, Taguchi method, Anova, Aluminum,

PRİNÇ BORU BAĞLANTI ELEMANININ SERİ ÜRETİM ENERJİ TÜKETİMİNDE OPTİMİZASYON
OPTIMIZATION IN ENERGY CONSUMPTION OF SERIAL PRODUCTION OF BRASS FITTINGS
Boru Diş, Enerji Tüketimi, Prinç Fittings, Anova Varyans Analizi, CNC Freze,
Pipe Threading, Energy Consumption, Brass Fittings, Anova Variance Analysis, CNC Milling,

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVAULATION OF IDEAS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION
Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen, KPSS, Atanma, İstihdam,
Physical Training and Sport, Teacher, PPSE, Designation, Deploy,

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DUYUŞSAL ÖZELLİK ve MOTOR BECERİ ERİŞİ DÜZEYİNE ETKİSİ
EFFECT OF COOPERATIVE TEACHING METHOD ON AFFECTIVE CHARECTERISTIC AND MOTOR SKILL LEVEL IN PHSICAL EDUCATION COURSE
Beden eğitimi, İşbirlikli öğretim, Geleneksel öğretim yöntemleri, Duyuşsal özellik, Motor beceri,
Physical education course, Cooperative learning, Traditional teaching methods, Affective characteristic, Motor skill,

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE DÜZENLENMİŞ DANS EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
TTHE EFFECT OF DANCE EDUCATION WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILLS
Y?birlikli Öğrenme Yöntemi, Beden Eğitimi, Dans Eğitimi, Problem Çözme Becerileri, K-12,
Cooperative Learning Method, Physical Education, Dance Education, Problem-solving Skills, K-12,

ELİT ALTI BAYAN VOLEYBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL, ANTROPOMETRİK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN OYUN MEVKİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL, ANTROPOMETRIC AND SOMATOTYPE CHARACTERISTIC ON UNDERELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS ACCORDING TO PLAYING POSITIONS
Voleybol, Oyun Mevkisi, Fiziksel Yapı, Somatotip, Antropometri,
Volleyball, Playing position, Physical Characteristic, Somatotype, Anthropometry,

ELİT KADIN BASKETBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ELITE WOMEN BASKETBALL PLAYERS PRIOR TO COMPETITION AND PERFORMANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF ANXIETY
Kaygı, Durumluluk kaygı, Sürekli Kaygı, Elit Kadın Basketbol oyuncusu, Performans,
Anxiety, State anxiety, Trait anxiety, Elite Women Basketball player, Performance,

SPOR TOTO SÜPER LİGDE YER ALAN SPOR KULÜPLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN BİR İNCELEME
AN EXAMINATION IN POINT OF INSTITUTIONALIZATION IN SPORT CLUBS PLACED IN SPORT TOTO SUPER LEAGUE
Spor Kulüpleri, Kurumsallaşma, Spor Toto Süper Lig, Futbol, Spor Yönetimi,
Sport Clubs, Institutionalization, Sport Toto Super League, Football, Sport Management,

MULTI VISUAL INTELLIGENCE VS DIRECT INSTRUCTION WHICH APPROACH METHOD HEIGHTENS TACTICAL PERFORMANCE IN YOUTH SOCCER PLAYERS
Multiple Visual Intelligence, Direct Instruction, Tactical Performance, Soccer Players, Youth,

HAZIR GİYİM SEKTORÜ VE RENK TREND TAHMİNLERİ
READY-TO-WEAR INDUSTRIE AND COLOR FORECASTING
Moda Tasarımı, Renk Tahminleri, Renk Trendleri, Renklerin Psikolojileri, RENK,
Fashion Design, Color Forecasting, Color Trends, Psyhology of Color, Color,

GENÇ KIZLARIN VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEREK,DEĞİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
STUDYING OUT THE CHANGE OF BODY MEASUREMETS OF YOUNG WOMEN AND EXAMINING ITS CAUSES
15-17 Yaş Ergenler, Vücut Ölçüleri, Kız Giyinme Problemleri, Antropometri, İŞ KADINLARI,
15-16 Year Old Adolescents, Body Measurements, Girl Dressing Problems, Anthropometric, BUSINESS WOMEN,

GİYSİ TASARIMINDA YARATICILIK
CREATIVITY IN CLOTHING DESIGN
MODA TASARIMI, TASARIM, GİYSİ TASARIMCISI, YARATICILIK, YARATICI DÜŞÜNME,
Fashion Design, Design, Clothing Designer, Creativity, Thinking creativity,

GENÇ KIZLARIN VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEREK, DEĞİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
STUDYING OUT THE CHANGE OF BODY MEASUREMETS OF YOUNG WOMEN AND EXAMINING ITS CAUSES
15-17 yaş ergenler, vücut ölçüleri, giyinme problemleri, ergen giyimleri, ergonomi,
15- 16 year old adolescents, body measurements, dressing problems, adolescent dresses, ergonomics,

GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
ATTITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN CLOTHING INDUSTRY AND FASHION DESIGN EDUCATION DEPARTMENT TOWARDS INTERNET UTILIZATION
İnternet, internet kullanma, internete yönelik tutum, bilgisayar, mesleki eğitim,
Internet, internet utilization, attitude related to internet, computer, vocational education,

GELENEKSEL GİYİM ÖGELERİNİN ESİN KAYNAĞI OLARAK GİYSİ TASARIMINA KATKILARI
THE CONTRIBUTION OF TRADIOTIONAL GARMENTS’ COMPONENTS IN CLOTHING DESIGN AS AN INSPIRITIONAL RESOURCE
Giysi Tasarımı, Giysi Tasarım Süreci, Moda, Geleneksel Giysiler, Bursa Yöresi Geleneksel Giyimi,
Clothing Design, Clothing Design Process, Fashion, Traditional Clothes, Traditional Clothes of Bursa,

POMAK DOKUMALARIYLA MODERN TASARIMLAR
CREATING MODERN DESIGNS WITH POMAK WEAVING
Pomaklar, El Sanatları, Kadın, Geleneksel, Modernizasyon, Moda Tasarımı,
Pomaks, Handicrafts, Woman, Traditional Weaving,, Modernization, Fashion Design,

POZİTİF DÜŞÜNMEYE DAYALI EĞİTİM PROGRAMININ ANNENİN KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE POSITIVE THINKING EDUCATION PROGRAM ON A MOTHER’S PERSONALITY CHARACTERISTICS
pozitif düşünce, anne, benlik algısı, kendini denetleme becerisi, otomatik düşünce,
positive thinking, mother, self-perception, self-control skills, automatic thinking,

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN GİYİNME BECERİLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK GİYSİ TASARIMLARI
APPERAL DESIGNS AIMED AT FACILITATING THE DRESSING SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Okulöncesi Çocuklar, Öz Bakım Becerileri, Giysi Tasarımı, Giyim, GİYİNME BECERİLERİ,
Preschool Children, Self-help Skills, Apperal Design, Clothing, GARMENT SKİLLS,

6 – 16 YAŞ OBEZ ÇOCUKLARIN GİYİM PROBLEMLERİ VE ÖRNEK MODEL TASARIMLARI
CLOTHING PROBLEMS OF 6–16 YEARS OLD OBESE CHILDREN AND SAMPLE APPAREL DESIGNS
Obezite, Çocuk, Giyim, Giysi Problemleri, Model Tasarımı,
Obesity, Children, Clothing, Clothing Problem, Apparel Design,

GENÇLERİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN GİYİM TARZLARINA ETKİSİ
The Effects Of Music Types On Young’ Clothing Styles
Moda, Giyim Tarzı, Genç Giyimi, Giyim Tercihi, Popüler Müzik,
Fashion, Clothing Style, Youth Clothing, Clothing Preference, Popular Music,

MODA TASARIMI EĞİTİMİ İÇİN ÇOKLU ZEKA TEORİSİ İLE BAŞARI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE LEVEL OF SUCCESS BY MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY FOR FASHION DESIGN EDUCATION
Çoklu Zekâ Teorisi,, Zekaya Dayalı Öğrenme,, Mesleki Eğitim,, Tekstil Malzemeleri,, Moda Tasarımı Eğitimi,
Multiple Intelligence Theory,, Intelligent Learning,, Vocational Education,, Textile Materials,, Fashion Design.,

HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMADA MÜŞTERİLERİN MAĞAZA VİTRİNLERİNDEN ETKİLENME DURUMLARI
THE EFFECTS OF THE SHOPWINDOWS ON CUSTOMERS TO BUY PRODUCTS IN READY MADE CLOTHING
Hazyr Giyim, Mağazacılık, Müşteri, Satyn Alma, Vitrin,
Ready Made Clothing, Store, Customer, Buying, Shopwindows,

KADIN İÇ GİYİM MAMUL ÖLÇÜLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A STUDY OUT OF DETERMINING OF WOMAN UNDERWEAR PRODUCT MEASUREMENT
İç Giyim , Mamul Ölçüsü, Sütyen, Külot, Vücut ölçüleri,
Underwear , Product Measure, Bra, Panty, Body Measurement,

KONYA-EREĞLİ AKGÖL ÇEVRESİNDE DOKUNAN HASIR SECCADELERİN BAZI ÖZELLİKLERİ
SOME PROPERTIES MAT PRAYER RUGS WOVEN IN EREGLI-AKGOL REGION OF KONYA
Hasır, Bitkisel Dokuma, Seccade , Bataklık Sazı, Akgöl,
Weave Mat , Herbal Weaving, Woven Praying Rugs, Raw Materyal, Akgöl,

GENÇ BÜYÜK BEDEN TÜKETİCİSİ BAYANLARIN GÖMLEK-BLUZDA KARŞILAŞTIKLARI MODEL KAYNAKLI SORUNLARIN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE MODEL RELATED PROBLEMS IN THE SHIRTS-BLOUSES ENCOUNTERED BY YOUNG LARGE SYZED FEMALE CONSUMERS
Genç Büyük Beden, Gömlek, Bluz, Konfor, Ergonomi,
Young Big Sized, Shirt, Blouse, Comfort, Ergonomic,

BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE HAZIR GİYİMDE BEDEN NUMARASI BELİRLEME
DETERMINING SIZE NUMBER THROUGH FUZZY LOGIC APPROACH IN READYMADE
Hazır Giyim, Kadın Dış Giyim , Vücut Ölçüleri , Beden Numaralama, Bulanık Mantık,
Readymade, Women outerwear, Body measures, Size number, Fuzzy logic,

KOSTÜM TASARIMCILARININ TASARIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER
THE PROBLEMS OF COSTUME DESIGNERS AT DESIGN PROCESS
Kostüm, Sahne sanatları, Kostüm tasarımı, Kostüm tasarımcısı, Tasarım poblemleri,
Costume, Performing arts, Costume design, Costume designer, Design problems,

AYAKKABIDA EĞİLİM DEĞİŞİMLERİNİN GÖRSEL ANALİZİ: HOTİÇ ÖRNEĞİ
VISUAL ANALYSIS OF CHANGES IN INCLINATION FOR FOOTWEAR: CASE OF HOTIÇ
Ayakkabı, Eğilim, Eğilim Analizi, Moda Tasarımı, Hotiç,
Footwear, Inclination, Inclination Analysis, Fashion Design, Hotiç,

MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE FASHION DESIGN DEPARTMENT STUDENTS` THINKING STYLES
Tasarım, Moda Tasarımı, Düşünme Stilleri, Zihinsel Özyönetim Kuramı, Stil,
Design, Fashion Design, Thinking Styles, Mental Self Government Theory, Style,

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN GİYİNME DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GİYSİ TASARIMI
EXAMINATION OF DRESSING BEHAVIORS OF PRESCHOOL PERIOD CHILDREN AND APPAREL DESIGN AIMED AT DEVELOPING THESE BEHAVIORS
Okulöncesi Dönem, Öz Bakım Becerileri, Giysi Tasarımı, Giyim,
Preschool Period, Self-Care Skills, Apparel Design, Dressing,

İNFAZ VE KORUMA MEMURU ÜNİFORMASININ GİYSİ KONFORU AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF CORRECTION OFFICER UNIFORM IN TERMS OF CLOTHING COMFORT
Üniforma, Konfor, Giysi Konforu, Giysi Ergonomisi, İnfaz ve Koruma Memuru,
Uniform, Comfort, Clothing Comfort, Clothing Ergonomics, Correction Officers,

KKKA HASTALIĞI MÜCADELE-MÜDAHALE VE RİSK GRUPLARININ GİYSİ ÖZELLİKLERİ
UNIT OF STRUGGLE-INTERVENTION WITH CRIMEAN-CONGO HAERMORRHAGIC FEVER DISEASE AND QUALITIES OF RISK GROUPS` CLOTHES
KKKA, Kene, Koruyucu Giysi, Başlık, Kumaş,
CCHF, Tick, Protective Clothing, Title, Fabric,

DERİ YÜZEY SÜSLEMEDE KULLANILAN DİVAL İŞİ TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ BAZI DERİ ÜRÜNLER
EMBROIDERY TECHNIQUES USED IN LEATHER SURFACE ORNAMENT
El Sanatları, İşleme, Deri, Yüzey süsleme, Dival ,
Handicrafts, Embroidery, Leather, Surface Ornamentation, Dival,

ÇEVRİM İÇİ KİTLESEL BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TİŞÖRT TASARIMI
ONLINE MASS CUSTOMIZED T-SHIRT DESIGN
Web Sitesi, Giysi Tasarımı, Tüketici, Kitlesel Bireyselleştirme, Tişört ,
Website, Clothes Design, Mass Customization, T-Shirt, Consumer,

0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY SEÇİM MODELİ VE İMKB – 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
THE PORTFOLIO SELECTION MODEL BY 0-1 INTEGER PROGRAMMING AND AN APPLICATION IN ISE-30 INDEX
Tamsayılı Programlama, Optimum Portföy, Optimizasyon, Getiri Maksimizasyonu, İMKB - 30 Endeksi,
Integer Programming, Optimum Portfolio, Optimization, Return Maximization, ISE - 30 Index,

REMOVAL OF CHROMIUM FROM WASTES OBTAINED FROM CHROMIUM-COATING APPLICATION BY USING REVERSE OSMOSIS WITH AG, SWHR AND SE MEMBRANE
AG, SWH AND SE MEMBRANLARLA, TERS OZMOZ KULLANILARAK, KROM KAPLAMA UYGULAMALARINDAN ELDE EDİLEN ATIK SUDAN KROM UZAKLAŞTIRMASI
Krom eldesi, Ters ozmoz, Membran, pH, AG ,
Chromium removal, Reverse osmosis, Membrane, pH, AG ,

STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THE Ca(PO-4)2 COMPOUND
Calcium compounds, Density functional theory, B3LYP hybrid function, Structural parameters, Electronic properties,

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ GELENEKSEL KADIN BAŞLIĞI
TRADITIONAL WOMAN HEADWEAR IN GÖYNÜK COUNTY OF BOLU PROVINCE
BOLU, GÖYNÜK, EL SANATLARI, GİYSİ, KADIN BAŞLIKLARI,
BOLU, GÖYNÜK, HANDICRAFTS, COSTUME, WOMEN HEAD WEAR,

DEREGÜLASYON, DIŞ TİCARET HADLERİ VE REFAH İLİŞKİLERİ
DEREGULATION, TERMS OF TRADE AND WELFARE RELATIONS
Deregülasyon, Dış Ticaret Hadleri, Optimum Tarife, Refah, Avrupa Birliği ,
Deregulation, Terms of Trade, Optimum Tariff, Welfare, European Union ,

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ İKTİSAT POLİTİKALARININ PERFORMANSINA ETKİSİ: ZONGULDAK- BARTIN VE KARABÜK ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS ON THE PERFORMANCE OF ECONOMIC POLICIES IN TURKEY: ZONGULDAK, BARTIN AND KARABÜK CASES
Makroekonomi, Bölgesel Planlama, Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Planları, Türkiye,
Macroeconomics, Regional Planning,, Regional Development, Development Plans, Turkey,

ALANYA HALKININ TURİZME SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN BAKIŞI
PERCEPTIONS OF ALANYA COMMUNITY FOR THE SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF TOURISM
Turizm, Sosyal tehdit, Kültürel tehdit, Sosyo- kültürel katkı, Alanya,
Tourism, Social damage, Cultural damage, Socio-cultural contribution, Alanya,

THEORY OF URBANITY AND ITS EFFECT ON HOUSING DEVELOPMENT AND HOUSING
THEORIE DER URBANISIERUNG UND DESSEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE WOHNUNGSPOLITIK UND WOHNEN
Wirtschaft, Bankwesen, Wohnungspolitik , Finanzielle Mittel, Einen Wirksamen Wettbewerb,
Economy, Urbanization, Effective Competition, Housing Policy, Urbanity Theory ,

KENT KİMLİĞİ VE ESTETİĞİ YÖNÜYLE KENTSEL DONATI ELEMANLARININ AMASYA KENTİ ÖZELİNDE ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ABOUT URBAN FURNITURE IN THE ASPECT OF URBAN IDENTITY AND AESTHETICS WITHIN THE EXAMPLE OF AMASYA PROVINCE
Atatürk ve Ziya Paşa Bulvarı, Kent Kimliği, Kent Estetiği, Kentsel Dış Mekan, Kent Donatı Elemanları,
Amasya Atatürk Boulevard And Ziya Pa?a Boulevard, Urban Identity, Urban Aesthetic, Urban Outdoor, Urban Furniture,

VERİ TABANI PAZARLAMA: ÇOK KATLI TEKSTİL MAĞAZALARI İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİR PAZARLAMA VERİ TABANI
DATABASE MARKETING: AN EXAMPLE OF MARKETING DATABASE DEVELOPED FOR MULTI STOREY TEXTILE STORE
Veri Tabanı Pazarlama, Pazarlama Veri Tabanı, Müşteri Veri Tabanı, Veri Tabanı Tasarımı, İlişkisel Veri Tabanı,
Database marketing, An Example of Marketing Database, Customer Database, Database Design, Relational Database,

OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN KAYNAK BAĞIMLILIĞINI YÖNETME STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEASURING THE EFFECTIVENESS OF THE RESOURCE DEPENDENCE MANAGING STRATEGIES APPLIED IN HOTEL MANAGEMENTS
Bağımlılık , Kaynak Bağımlılığı Kuramı, Otel İşletmeleri, Stratejik Yönetim, Örgüt Kuramı,
Dependence, Resource Dependence Theory, Hotel Managements, Strategic Management, Organizational Theory,

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MUTFAK TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FAKTÖRLER
FACTORS THAT SHOULD BE CONSİDİRED IN KITCHEN DESIGN OF FOOD AND BEVERAGE ORGANIZATION
Mutfak Tasarımı, Mutfak, Mutfak Yerleşimi, İşletme, Düzenli Mutfak,
Kitchen Design, Kitchen, Kitchen Placement, Organization, Regular Kitchen,

ÇAĞDAŞ MİMARLIKTA CEPHE/YÜZEY KAVRAMI TARTIŞMALARI
DEBATES OF FAÇADE/SURFACE CONCEPT İN CONTENPORARY ARCHİTECTURE ABSTRACT
Çağdaş Mimarlık, Çeper, Cephe, Yüzey, Yüzey Kuramı,
Contemporary architecture, Border, Surface, Facade, Surface Theory,

SİVRİHİSAR`DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ÜÇ MİMARİ PROJE
THREE ARCHITECTURAL PROJECTS IN SIVRIHISAR AS SUSTAINABILITY PROCESS
Sivrihisar Mahalle Dokusu, Sürdürülebilirlik, Kültürel Süreklilik, Tarihi ve Kentsel Doku, Kentsel İyileştirme Projesi,
Sivrihisar Texture of the Neighborhood, Sustainability, Cultural Continuity, Historical and Urban Texture, Urban Improvement Project,

KENT MEYDANI KAVRAMININ DEĞİŞEN ANLAMI VE İZMİT ÜÇYOL KAVŞAK- MEYDAN UYGULAMASI
THE ALTERED MEANING OF THE CONCEPT OF THE CITY SQUARE AND İZMİT ÜÇYOL SQUARE IMPLEMENTATION
Kent Meydanı, Tasarım, Mimarlık, Kocaeli-İzmit, Tarihi ve Kentsel Doku,
Town Square, Design, Architecture, Kocaeli-İzmit, Historical and Urban Texture,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ABOUT ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND ORGANISATIONAL CULTURE IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Örgütsel Kültür, Girişimcilik Yönelimi, Yükleniciler, Tasarımcılar, İnşaat Sektörü,
Organisational Culture, Entrepreneurship Orientation, Contractors, Designers, Construction Sector,

USING THE CULTUREL IDENTITY AND GEOGRAPHICAL INDICATION IN TOURISTIC SOUVENIRS: CASE OF TURKEY
Handicraft, Souvenir, Geographical Indication, Regional Product, Sustainability,

KEÇİLERDEN ELDE EDİLEN ALT LİFLERİN (KAŞMİRİN) ÜRÜN OLARAK SİİRT İLİNE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
OBTAINED FROM GOAT LOWER FIBERS (CASHMERE) PRODUCT AS A CONTRIBUTION AND ECONOMY SİİRT
Kaşmir, Tiftik Keçisi, Yün, Tasarım, Ekonomi,
Cashmere, Angora Goat, Wool, Design, Economy ,

TÜRK TASARIM KİMLİĞİ OLUŞTURMA YOLUNDA ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI
THE ROLE OF NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLANS ON THE DEVELOPMENT OF TURKISH DESIGN IDENTITY
Tasarım Kimliği, Tasarım Politikaları, Türk Tasarım Konseyi, Küresel Rekabet, Yeni Ürün,
Design Identity, Design Policies, Turkish Design Council, Global Competition, New Product,

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE OTURMA DONATISI TASARIMI: KTU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
SEATING EQUIPMENT DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION: INVESTIGATION OF THE CASE OF KTU LANDSCAPE ARCHITECTURE DEPARTMENT
Donatı Tasarımı, Oturma Donatısı, Ölçü, Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Trabzon ,
Equipment Design, Seating Equipment, Measure, Landscape Architecture Education, Trabzon,

A CASE STUDY FOR DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SAFETY CLIMATE SCALE FOR SHIPBUILDING INDUSTRY
Safety Climate, , Occupational Safety, Climate Shipbuilding Industry, AMOS Statistics Program , Statistics,

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PROJE TASARIM SÜRECİ: TRABZON “KARAGÖZ MEYDANI” ÇEVRE TASARIM PROJELERİ
PROJECT DESIGN PROCESS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION: TRABZON “KARAGÖZ SQUARE” ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECT
Peyzaj Mimarlığı, Tasarım Süreci, Tasarlama , Peyzaj Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Düşünce,
Landscape Architecture, Design Education, Design, Landscape Design Education, Creative Thinking ,

GENÇLERİN AÇIK MEKÂN KULLANIMLARI: KTÜ KANUNİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
YOUTHS USES OF OPEN SPACES: EXAMPLE OF KTU KANUNI CAMPUS
Gençler, Kampüs, Açık Mekân, Mekânsal Özellikler,
Youth, Campus, Open Space, Spatial Properties,

BÜYÜKKONUK EKO FESTİVAL ALANI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ ÖRNEĞİNDE MİMARLIK EĞİTİMİNDE MESLEKİ PRATİĞİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL PRACTICE IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN THE CASE OF BUYUKKONUK ECO FESTIVAL AREA AND LANDSCAPING PROJECT
Mimarlık Eğitimi, Sürdürülebilir Tasarım, Eko Köy, Kerpiç, Büyükkonuk Eko Festival Alanı,
Architectural Education, Sustainable Design, Eco Village, Adobe, Büyükkonuk Eco Festival Area,

3B GRAVİTE HESAPLARIYLA DOĞU PONDİTLERDE KABUK ÇALIŞMASI
CRUST STUDYING IN THE EASTERN PONTIDES BY 3D GRAVITY ALGORIHM
Gravite, 3-B Modelleme, Derinlik, Kabuk Yapısı, Moho ,
Gravity, 3-D Modeling, Depth, Crustal Structure, Moho,

MENSTRUAL FAKTÖRLERİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
EFFECTS OF MENSTRUAL FACTORS ON SLEEP QUALITY
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Uyku, Uyku Kalitesi, Mensturasyon, Menstrual Siklus,
Pittsburgh Sleep Quality Index, Sleep, Sleep Quality, Menstruation, Menstrual Cycle ,

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE MESLEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DISTANCE LEARNING AND THEIR PROFESSIONAL PERCEPTIONS
Hemşirelik, Mesleki algı, Öğrenci hemşire,, Tutum, Uzaktan eğitim,
Nursing, Professional Perception, Nursing Students, Attitudes, Distance Learning,

THE EFFECTS OF MENTAL HEALTH AND DISORDERS EDUCATION ON SOCIAL DISTANCING AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS
Mental Disorder, Social Distancing, Education, Nursing, Attitudes,

SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNİN RENKLERİN ANLAMLANDIRILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE INFLUENCE OF ART AND DESIGN EDUCATION ON THE INTERPRETATION OF COLOR
Renk, Sanat eğitimi, Görsel sanatlar, Grafik tasarım, Renklerin anlamları,
Color, Arts education, Visual arts, Graphics design, Meanings of colors,

BİLGİSAYARLA SANAT VE TASARIM ÜZERİNE BETİMLEYİCİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A DESCRIPTIVE SURVEY ABOUT COMPUTER AIDED ART AND DESIGN
Sanat, Grafik Tasarım , Grafik Tasarım, Tasarım, Sanatçı, Bilgisayarla Sanat ve Tasarım,
Art , Graphic Design, Design, Artist, Computer Aided Art and Design,

İZLEYİCİLERİN FİLM SEÇME DAVRANIŞINDA FİLM AFİŞLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF THE MOVIE POSTERS ON THE BEHAVIOUR OF AUDIENCES IN CHOOSING THE MOVIE
Sinema Filmi, Film Afişi, Film Tercihi, Afişin Beğenilmesi, Grafik Tasarım,
Movie, Movie Poster, Film Choices, Likeability of Poster, Graphic Design,

İSLAM FELSEFESİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE İSKENDERİYE AKADEMİSİNİN ROLÜ
THE ROLE OF THE ACADEMY OF ALEXANDRIA IN THE FORMATION OF ISLAMIC PHILOSOPHY
İslam , İslam Felsefesi, İskenderiye, İskenderiye Akademisi, Felsefe,
Islam, Islamic Philosophy, Alexandria, Academy of Alexandria, Philosophy,

TEACHING YOUNG LEARNERS ENGLISHTHROUGH LANGUAGE TEACHING MATERIALS
DİL ÖĞRETİM MATERYALLERİ KULLANARAK ÇOCUKLARA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ
Yngiliz Dili Eğitimi, Çocuklara Yngilizce Öğretimi, Dil Öğretim Materyalleri, İlköğretim, İlköğretim Öğrencileri,
English Language Teaching, Teaching Children English, Language Teaching Materials, Elementary Education, Young Learners,

LANGUAGE LEARNING BELIFS OF EFL LEARNERS: DIFFERENT VARIABLES
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL ÖĞRENME İNANÇLARI: FARKLI DEĞİŞKENLER
İnançlar, Dil Öğrenimi, BALLI, Türk Öğrenciler, Değişkenler ,
Beliefs , Language Learning, BALLI, Turkish Learners,, Variables,

TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİMDE MESLEK EĞİTİMİ: İLETİŞİM ALANI ÖRNEĞİ
SECONDARY SCHOOL VOCATIONAL EDUCATION IN TURKEY: COMMUNICATION EDUCATION
Mesleki Eğitim, İletişim, Radyo Televizyon, Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Education, Communication, Radio TV, Journalism, Public relations,

THE EVALUATION OF BOUTIQUE HOTELS IN SPATIAL TERMS: ALACATI EXAMPLE
BUTİK OTELLERİN MEKANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALAÇATI ÖRNEĞİ
Butik Oteller, İç Mekan Tasarlama İlkeleri, , Alaçatı’daki Butik Oteller, Alaçatı’nin Kentsel ve Mimari Özelliği , Alaçatı,
Boutique Hotels , Indoor Design Principles, Urban and Architectural Feature of Alacati, Boutique Hotels in Alacati, Alacati,

TARİHİ KENTSEL VE MİMARİ MEKÂNLARIN GELİŞİNDE ROL ALAN ETKENLERİN İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF THE FACTS ON THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL URBAN AND ARCHITECTURAL PLACES
Tarihi Mekan , Kent, Kentsel Doku , Disiplinler Arası Çalışma, Mimari Mekan,
Historic Places , City-Urban, Urban Pattern, Interdisciplinary Studies, Architectural Place ,

ALAN VE CYNSYYET DE?Y?KENLERYNE GÖRE DYL Ö?RENMEDE Ö?RENCY YNANÇLARI
STUDENTS’ BELIEFS IN LANGUAGE LEARNING: AREA AND GENDER VARIABLES OF STUDY
Ynançlar, Dil Ö?renimi, BALLI, Cinsiyet De?i?kenleri, Dil Ö?renme,
Beliefs, Language Learning, BALLI, Gender Variables, Language Learning,

OY PUSULASI TASARIMININ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF BALLOT PAPER DESIGN ON VOTER CHOICE: THE CASE OF 2011 DEPUTY GENERAL ELECTIONS IN TURKEY
Oy Pusulası, Seçim, Aday, Siyasal İletişim, Görsel İmaj,
Ballot papers, Election, Candidate, Political Communication, Visual Image,

TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI
THE CORPORATE CULTURE RESEARCH IN THE TURKISH MEDIA SECTOR
Medya, Kurum Kültürü, SS Modeli, Sosyalleşme, Dayanışma,
Media, Organisational Culture, SS Model, Sociability, Solidarity,

POINTS OF VIEW BY FOREIGNERS LIVING IN KONYA TO TURKISH BRANDS
Brand, Awareness of Brands, Image of Brands, Consumer, Turkish Brand,

TÜRK ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN İNGİLİZCE METİNLERİN ANLAMSAL BÜRÜN GÖRÜNÜMLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
SEMANTIC PROSODIC ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS PRODUCED BY TURKISH STUDENTS
Anlamsal Bürün, Eşdizim, Metin Bağdaşıklığı, Metin Tutarlığı, Öğrenici Derlemi,
Semantic Prosody, Collocation, Text Coherence, Text Cohesion, Learner Corpus,

GRAFİK TASARIM VE BASKI ORTAMINDA KULLANILAN GÖRSELLERİN RGB RENK UZAYINDAN CMYK RENK UZAYINA DÖNÜŞÜMÜ ESNASINDA OLUŞAN RENK VE TON KAYIPLARININ ÖNLENMESİ
PREVENTION OF COLOR AND TON LOSSES THAT MAY BE IMPROVED IN GRAPHIC DESIGN AND PRINTING ENVIRONMENT FROM THE RGB COLOR SPACE TO CMYK COLOR SPACE
Renk, Renk Uzayı, CMYK, RGB, Grafik Tasarım,
Color, Color Space, CMYK, RGB, Graphic Design ,

BİYOMİMİKRİ: DOĞAYLA UYUMLU YENİ BİR TASARIM MODELİ
BIOMIMICRY: A NEW DESIGN APPROACH HARMONIOUS WITH NATURE
Biyomimikri, Ekoloji, Sürdürülebilir Tasarım, Yeni Tasarım Modelleri, Teknoloji,
Biomimicry, , Ecology, Sustainable Design, New Design Approaches, Technology,

İÇ MİMARLIKTA YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ TASARIM SÜRECİNE FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE BENEFITS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS TO THE DESIGN PROCESS IN INTERIOR ARCHITECTURE
Yapay Zekâ, Tasarım ve Teknoloji, Mekân Tasarımı, İç Mimari, Tasarım Süreci,
Artificial Intelligence, Design and Technology, Space Design, Interior Architecture, Design Process,

MİMARLIK EĞİTİMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: AKTİF ÖĞRENME SÜRECİ DENEYİMİ
ACCESSIBILITY IN ARCHITECTURAL EDUCATION: ACTIVE LEARNING PROCESS EXPERIENCE
Erişilebilirlik, Herkes için Tasarım, Özel Gereksinimli Bireyler, Mimari Tasarım ve Açık Mekan, Öğrenme süreci, Mimari Mekan,
Accessibility, Architecture for Everyone, Individuals with Special Needs, Architectural Design and Open Space, Learning Process, Architectural space,

MİMARİ MİRAS YAPILARINA ÖNERİLEN YENİ İŞLEVLERİN KULLANICI KATILIMLI SEÇİM SONUÇLARININ BELLEK AKTARIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUAĞAÇ RUM OKULU ÖRNEĞİ
EVALUATION OF USER PARTICIPATED SELECTION RESULTS OF NEW FUNCTIONS SUGGESTED FOR ARCHITECTURAL HERITAGE BUILDING IN THE CONTEXT OF MEMORY TRANSFER: THE EXAMPLE OF ULUAĞAÇ GREEK SCHOOL
Bellek Aktarımı, Yeniden İşlevlendirme, Mimari Miras, Kullanıcı Katılımı, Dijitalleştirme,
Memory Transfer, Architectural Heritage, Re-Functioning, User Participation, Digitization,

AMASYA KENTİ HATUNİYE MAHALLESİ VE NERGİS (HELKIS) MAHALLESİ ÖRNEĞİNDE KENTSEL DONATI TASARIMI SÜRECİ
AN URBAN FURNITURE DESIGN PROCESS IN THE EXAMPLE of HATUNİYE NEIGHBORHOOD AND NERGIS (HELKIS) NEIGHBORHOOD
Kentsel Tasarım Problemi, Kentsel Donatı Elemanı, Kentsel Donatı Tasarımı Süreci, Turizm Koridoru, Amasya,
Urban Design Problem, Urban Furniture Elements, Urban Furniture Design Process, Tourism Corridor, Amasya,

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR SAHASI VE TRİBÜNÜNÜN MİMARİ TASARIM SÜRECİ
ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS OF KIRKLARELİ UNIVERSITY SPORTS FIELD AND TRIBUNE
Spor, Spor Sahası, Tribün, Mimari Tasarım, Kırklareli Üniversitesi,
Sport, Sports Field, Tribune,, Architectural Design, Kırklareli University,

İÇ MEKAN İÇİN BİSİKLET FORMUNDA YENİ BİR KİTAPLIK TASARIMI
A BICYCLE FORMED NEW BOOKSHELF DESIGN FOR INTERIOR
İç Mekan, İç Mekan Tasarımı, Mobilya, Mobilya Özellikleri, Kitaplık Tasarımı,
Interior, Interior Design, Furniture, Furniture Features, Bookshelf Design,

TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CELLULASE ACTIVITIES IN SOME CLOSTRIDIUM SP. ISOLATES WHICH ISOLATED FROM SOIL AND RUMEN
Clostridium sp., Selülaz, SDS-PAGE, Rumen, Toprak ,
Clostridium sp.,, Cellulase, SDS-PAGE, Rumen, Soil,

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ
ETHNOBOTANICAL FEATURES OF CITLI LOWLAND (ELAZIG) AND ITS VICINITY
Etnobotanik, Çitli Ovası, Yöresel Bitki Adları, Elazığ, Türkiye,
Ethnobotany, Citli Lowland, Vernacular Name, Elazıg, Turkey,

Magnolia soulangeana’NIN VEJETATİF ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
INVESTIGATION ON VEGETATIVE PROPAGATION OF Magnolia soulangeana
Magnolia soulangeana, Çelik, Vejetatif üretim, Süs bitkisi, Peyzaj,
Magnolia soulangeana, Cutting, Vegetative propagation, Ornamental plant, Landscape,

POPULATION PARAMETERS, MORALITY AND EXPLOITATION RATES OF EUROPEAN HAKE, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758) IN ISKENDERUN BAY (OFF KARATAS COASTS, ADANA)
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE (KARATAŞ KIYILARI, ADANA) BERLAM, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758)’UN BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ, ÖLÜM ORANLARI VE STOKTAN YARARLANMA DÜZEYİ
Merluccius merluccius, İskenderun Körfezi , Populasyon Parametreleri, Ölüm Oranı , Stoktan Yararlanma Düzeyi,
Merluccius merluccius, Iskenderun Bay, Population Parameters, Mortality Rate, Exploitation Rate,

DÖŞEMECİLİK İÇİN PNOMATİK YAY YORMA MAKİNA TASARIMI VE İMALATI
DESIGN AND MANUFACTURING OF PNEUMATIC SPRING FATIGUE TEST DEVICE TO FURNISHING
Helical yay, Yay karkası, Yorma, Mobilyada döşemecilik, Kontrol,
Helical spring, Carcass of helical spring, Wearing, Furnishing, Control,

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MACERATED OIL FROM Lemon Balm, Thyme (Thymus vulgaris L, Lamiaceae), Mint (Mentha longifolia L, Lamiaceae) and Marigold WITH MODIFIED TUBE AGAR DILUTION METHOD AGAINST YERSINIA RUCKERI
Antibacterial Activity, Yersinia ruckeri, Modified TubeDilution Method, Aromatic plants, Pathogen,

THE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTES AS ENERGY SOURCE
Municipal Solid Waste, Energy Recovery, Landfilling, Incineration, Pyrolysis,

MOLECULAR IDENTIFICATION OF PARASITES ISOLATED FROM MEDITERRANEAN MUSSEL (Mytilus Galloprovincialis Lamarck 1819) SPECIMENS
Mollusca, Mediterranean, Parasite, Molecular Identification, Urastoma cyprinae and Parvatrema duboisi ,

THE INVESTIGATIONS OF THE NESTING STATUS OF THE GREEN TURTLE CHELONIA MYDAS ON YENIYURT BEACH (HATAY) IN THE NORTHEASTERN MEDITERRANEAN, TURKEY
Green Turtle, Chelonia mydas, New Nesting Beach, Hatay, Northeastern Mediterranean,

MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNDE ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS IN ENGINEERING SYSTEMS BY GENETIC ALGORITHM
Çok Amaçlı Optimizasyon , Genetik Algoritma , Kafes Sistem, Kaynak Kiriş , Optimizasyon,
Multi-Objective Optimization, Genetic Algorithm, Truss System, Welded Beam, Optimization,

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ
ESTIMATION OF ENERGY COSTS OF EXTERNAL WALL SYSTEM ALTERNATIVES FOR DIFFERENT FUEL TYPES
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Geri Ödeme Süresi, Yıll,
Optimum Insulation Thickness, Payback Period, Annu,

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EĞİTİMİNDE TİNA PROGRAMININ UYGULANMASI
APPLICATION OF TINA PROGRAM IN ELECTRICS AND ELECTRONICS EDUCATION
Elektrik Eğitimi, Elektrik Devreleri, Sayısal Elek,
Electrical Education, Electrical Circuit, Digital ,

İNTERNET TABANLI UZAKTAN GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI
INTERNET BASED REMOTE SECURITY SYSTEM DESIGN AND APPLICATION
İnternet, Uzaktan Kontrol, Ev Güvenlik Sistemi,
Internet, Remote Control, Home Security System,

AN COMPARISON OF A NEW TYPE CONICAL SOLAR COLLECTOR WITH A FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR
KONİK TİP YENİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜYLE KARŞILAŞTIRMASI
Conical Type, Solar Collector, Passive Water Heate,
Konik Tip, Güneş Kollektörü, Pasif Su Isıtıcı, ,,

SİMÜLASYON PROGRAMLARININ AYDINLATMA EĞİTİMİ’NDEKİ ÖNEMİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA
IMPORTANCE OF SIMULATION PROGRAMS IN LIGHTING EDUCATION
Simülasyon, Aydınlatma Eğitimi, DIALux, ,,
Simulation, Lighting Education, DIALux, ,,

KAVŞAK TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK TABANLIGERÇEK ZAMANLI DENETLEYİCİ TASARIMI VE UYGULAMASI
FUZZY LOGIC BASED REAL-TIME CONTROLLER DESIGN AND APPLICATION FOR INTERSECTION TRAFFIC SIGNALIZATION SYSTEM
Bulanık Mantık Denetim, Kavşak Trafik Denetimi,
Fuzzy Logic Control, Intersection Traffic Control,

DEVELOPING REAL-TIME CONTROL EDUCATION APPLICATIONS INTERACTING WITH THE MATHWORKS ENVIRONMENT
GERÇEK ZAMANLI KONTROL EĞİTİMİ UYGULAMALARININ MATHWORKS ORTAMIYLA ETKİLEŞİMLİ GELİŞTİRİLMESİ
Rapid Prototyping, Real-Time Control, Simulink, xP,
Hızlı Prototipleme, Gerçek Zamanlı Kontrol, Simuli,

THERMAL MANIKINS AND CLOTHING COMFORT
ISIL MANKENLER VE GİYİM KONFORU
Clothing comfort, Thermal manikin, Thermal comfort,
Giyim konforu, Isıl manken, Isıl konfor, Tekstil e,

ELEKTRİK SÜRÜCÜLERİNİN TİP-2 BULANIK MANTIK VE KAYMA KİPLİ KONTROL YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DAYANIKLI HIZ KONTROLÜ
ROBUST SPEED CONTROL OF ELECTRICAL DRIVE SYSTEMS USING TYPE-2 FUZZY LOGIC AND SLIDING MODE CONTROL METHODS
Tip-2 bulanık mantık, kayma kipli kontrol, erişim ,
Type-2 fuzzy logic, sliding mode control, reaching,

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A PIC CONTROLLED UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Kesintisiz Güç Kaynağı, Doğrultucu, Çevirici, Evir,
Uninterruptible Power Supply, Rectifier, Converter,

CFD ANALYSIS TO PREDICT OPTIMAL AIR INLET HOLE DIAMETER OF VENTURI TUBEIN TERMS OF AIR INJECTION
VENTURİ TÜPÜNÜN HAVA ENJEKSİYONU AÇISINDAN OPTİMUM HAVA GİRİŞ ÇAPININ CFD ANALİZİ İLE TAHMİNİ
CFD, Venturi, Air Injection,
CFD, Venturi, Hava Enjeksiyonu,

TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ PROJE PLANLAMA UYGULAMALARI KONUSUNDA BİR ALAN ÇALIŞMASI
AN AREA STUDY ABOUT PROJECT PLANNING APPLICATIONS OF TURKISH CONSTRUCTION FIRMS
İnşaat Projeleri, Planlama, Modern Planlama Teknik,
Construction Projects, Planning, Modern Planning T,

FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SIMULINK TOOLBOX FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM EDUCATION
Matlab-Simulink, PV araç Kutusu, Fotovoltaik Siste,
Matlab-Simulink, PV Toolbox, Photovoltaic Systems,

ÇOK KATLI UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF THE MULTI SPACE FRAMES
Uzay ÇerçevE, Lineer olmayan analiz, OptimizasyoN, ANSYS, DEPREM,
Space Frame, Non-linear analysis, Optimization, ANSYS, Earthquake,

NUMERICAL COMPUTATION OF MAIN WATER DEPTHS IN OGEE-CRESTED SPILLWAYS
OGEE PROFİLLİ DOLUSAVAKDA TEMEL SU DERİNLİKLERİNİN SAYISAL HESAPLANMASI
Spillway, Water depth, Newton-Raphson technique, C,
Dolusavak, Su derinliği, Newton-Raphson tekniği, C,

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY, WALKING ACTIVITY AND BODY COMPOSITION IN UNIVERSITY STUDENTS
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SOSYAL FIZIK KAYGILARI, YÜRÜME AKTIVITELERI VE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI İLİŞKİ
Physique Anxiety, Walking, Body Mass Index,,
Fiziksel Kaygı, Yürüme, Vücut Kütle İndeksi,

ELEKTRONİK PORTFOLYO SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF THE ELECTRONIC PORTFOLIO PROCESS
Elektronik Portfoly, Öğretme ve Öğrenme Süreci,
Electronic Portfolios, Teaching and Learning Proce,

WEB JOURNALISM AND A COMPARATIVE CASE STUDY FOR THE NEWS WEB SITES
DANS CETTE ÉTUDE ON A EXAMINÉLES PARTICULARITÉS DES INFORMATIONS SUR INTRANET ET ON A COMPARÉ LES SITES D'INFORMATIONS PAR LEURS SIMILARITÉS ET LEURS DISSEMBLANCES
Web journalism , news format, visual design, trad,
İnformations passées sur Internet, Présentation de,

MATEMATİKTE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN MATEMATİK EĞİTİMİ
TEACHING MATHEMATICS TO LOW ACHIEVING ELEMENTARY STUDENTS
Matematik eğitimi, düşük başarı, öğrenme güçlüğü, ,
Maths teaching, low achievement, learning disabili,

THE EFFECTS OF CREATIVITY TRAINING IN PROBLEM SOLVING ON THE ACHIEVEMENT OF THE PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS
YARATICILIK EĞİTİMİ ALAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARKLI YARATICILIK STİLLERİNİN YARATIICILIK EĞİTİMİNDEKİ BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
Creativity, Creative Teaching, Mathemathics Educat,
Yaratıcılık, Yaratıcılık Eğitimi, Matematik Öğreti,

ERGENLİK DÖNEMİNKİ KIZLARIN GİYSİLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLERİ
THE PROBLEMS RELATED TO CLOTHS THAT ADOLESCENT GIRLS
Ergenlik, Ergenlik dönemindeki kızlar, Giysi seçim,
Adolescence, Adolescent girls, Cloth selection, Cl,

A PARADIGM SHIFT IN EARLY INTERVENTION SERVİCES:FROM CHILD-CENTEREDNESS TO FAMILY CENTEREDNESS
ERKEN EĞİTİM HİZMETLERİNDE BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ: ÇOCUK-MERKEZCİLİKTEN AİLE MERKEZCİLİĞE
Early Intervention, Family-Centered Services, Youn,
Erken Eğitim, Aile-Merkezli Hizmetler, Erken Çocuk,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING METHODS ON STUDENTS’ THE SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARDS GEOMETRY
Matematik, Probleme Dayalı Öğrenme, Özyeterlik İna,
Mathematics, Problem Based Learning, Self-efficacy,

ETKİLEŞİMLİ BİR BENZETİM YAZILIMI İLE YAPILANDIRMACI BİR ÖĞRETİM MATERYALİNİN TASARLANMASI VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: TRANSFORMATÖRLER
Prospective Teachers’ Views about Integration of Simulation Softwares to Constructivist Learning Theory: Transformers
Fizik Öğretmenliği , Simülasyon , Yapılandırmacılık, Transformatörler, Öğretim,
SIMULATION, CONSTRUCTIVISM, TRANSFORMERS, PROSPECTIVE TEACHERS, SIMULATION SOFTWARE,

TEMEL BİR FİZİK DERSİNDE STRATEJİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRATEJİ KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF STRATEGY INSTRUCTION ON THE STRATEGY USE OF STUDENT TEACHERS IN AN INTRODUCTORY PHYSICS COURSE
Fizik, Öğrenme Stratejisi Öğretimi, Soru Sorma, Özetleme, Grafik Örgütleyiciler,
Physics, Learning Strategy Instruction, Questioning, Summarizing, Graphic Organizers,

YAPILANDIRMACILIK VE MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİ
THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH ON MATHEMATICS STUDENT TEACHERS’ MATHEMATICAL THINKING PROCESSES
Matematiksel Düşünme, Y. Öğrenme YAKLAŞIMI, Analiz, Limit Kavramı, MAT.Öğretmen Adayları,
Mathematical Thinking, C. Learning Approach, Calculus, Limit Concept, Mathematics Student Teachers,

VACCAI METODUNUN SES EĞİTİMİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
THE CONTENT ANALYSIS OF THE VACCAI METHOD IN TERMS OF VOICE EDUCATION
Ses Eğitimi, Nicola Vaccai, Vaccai Metodu, Etüt, İçerik Analizi,
Voice Education, Nicola Vaccai, Vaccai Method, Etude, Content Analysis,

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ RESİM BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN MESLEKİ KURAMSAL DERSLERİN SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNE ETKİLERİ
THE IMPACT OF PROFESSIONAL THEORETICAL COURSES GIVEN BY PAINTING ART DEPARTMENTS OF ANATOLIAN HIGH SCHOOLS FOR FINE ARTS ON THE ART EDUCATION PROCESS
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim, Sanat Egitimi, Tasarim, Kuram,
Anatolian High Schools for Fine Arts College, Painting, Art Education, Design, Theory,

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI LOGOLARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE LOGOS OF THE WINTER OLYMPIC GAMES
Logo, Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Kurum Kimliği, Olimpiyat Oyunları,
Logo, Graphic Design, Visual Communication, Foundation Identity, The Olympic Games,

CANLANDIRMA SİNEMASINDA KARAKTER TASARIMI VE AMERİKA KÖKENLİ ÖNEMLİ CANLANDIRMA KARAKTERLERİNİN ANALİZİ
CHARACTER DESIGN IN ANIMATION CINEMA AND ANALYS IS OF IMPORTANT ANIMATION CHARACTER AMERICA OF ORIGIN
Canlandırma Sineması, Karakter Tasarımı, Psikoloji, Sosyoloji, Amerika,
Animation, Character Design, Psychology, Sociology, America,

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRETME YÖNTEMİ ETKİNLİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLEMDİRİLMESİ
VISUAL ARTS COURSE TEACHING METHOD IN COOPERATIVE ACTIVITIES WITH STUDENT VIEWS ON REALIZATION
Afiş, Grafik Tasarımı, İşbirlikli Öğretme Yöntemi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Tasarım,
Poster, Graphic Design, Cooperative Teaching Method, Visual Art Education, Design,

THE CONTRIBUTION OF THE TURKISH PRINTMAKING ARTIST TO THE INTERNATIONAL ART
TÜRK BASKIRESİM SANATÇILARININ ULUSLARARASI SANATA KATKISI
Baskıresim , Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım,, Görsel İletişim, Güzel Sanatlar,
Printmaking , Graphic Arts, Graphic Design, Visual Cominication, Fine Arts,

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN TEMEL SANAT EĞİTİMİ/TEMEL TASARIM DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A STUDY INTO THE VIEWS OF INSTRUCTORS CONCERNING OF THE COURSE OF BASIC ART EDUCATION/BASIC DESIGN AT THE FACULTIES OF FINE ARTS AND EDUCATION
Temel Sanat Eğitimi, Temel Tasarım, Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlar, Tasarım İlkeleri,
Basic Art Education, Basic Design, Art Education, Fine Arts, Design Principles,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENT VIEWS ON THE USE OF COMPUTER AIDED GRAPHIC DESIGN COURSES
Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Eğitimi, Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Grafik,
Computer-aided Learning, Computer-aided Graphic Design Education, Graphic Design, Grafik Design Education, Grafic,

HIRVATİSTAN’IN MİLLİ SEMBOLÜ OLAN SATRANÇ TAHTASI’NIN SEMİYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF CROATIAN NATIONAL SYMBOL: CHESS BOARD IN SEMIOLAGICAL PERSPECTIVE.
Sembol, Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Satranç Tahtası, Semiyoloji,
Symbol, Visual cominication, Graphic Design, Chessboard, Semiological,

KANUN ÇALGISININ FREKANS CEVAP ANAHTARININ BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF FREQUENCY RESPOND OF KANUN INSTRUMENT
Kanun, Frekans Cevap Anahtarı, Formant,
Kanun, Frequency Respond, Formant,

YARATICILIĞIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATIVITY IN HUMAN LIFE
Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünce, Tasarım, Fikir, Yaratıcı Etki,
Creativity, Creative Thinking, Design, Idea, Creative Impact,

MÜZİK YOLU MASA OYUNUNUN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DURUMUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE MUSIC ROAD TABLE GAME OF LEARNING SITUATION TO THE PRIMARY EDUCATION 7TH CLASS STUDENTS’
Masa oyunu, Müzik Yolu Masa Oyunu, Müzik Dersi öğretim materyali.,
Board game, Music Road Board Game, Music instructor teaching material,

AMBALAJ TASARIMI DERSİ İŞLEYİŞ SÜRECİNDE ESKİZ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ VE KRİTİKLER/ELEŞTİRİLER
PROCESS OF PACKAGING DESIGN COURSE, IMPORTANCE OF SKETCH STUDIES AND CRITICS
Sanat Eğitimi, Ambalaj Tasarımı, Grafik Tasarım, Eskiz, Kritik,
Art Education, Packaging Design, Graphic Design, Sketch, Critique,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSING THE LEVEL OF LEARNING STRATEGIES WHICH MUSIC TEACHER CANDIDATES USE IN PIANO LESSONS
Müzik Eğitimi, Piyano Dersi, Etüt, Eser, Öğrenme Stratejileri,
Music Education, Piano Lesson, Study, Piece, Learning Strategies,

KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ETÜD ANALİZİ
AN ETUDE ANALYSIS FOR VIOLIN EDUCATION
Keman eğitimi, Etüd, Analiz, Kreutzer, Teknik Güçlük,
Violin Education, Etude, Analysis, Kreutzer, Technical Difficulties,

SİGARA PAKETLERİNİN ÜZERİNDEKİ GÖRSEL VE SÖZEL UYARI MESAJLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE YENİ ÖNERİLER
THE OBSERVATION OF VISUAL AND ORAL WARNINGS ON CIGARETTE BOXES AND THEIR EFFECTS ON UNIVERSITY STUDENTS AND NEW GUIDELINES
İletişim, Grafik Tasarım, Görsel Uyarı Mesajları, Görsel İletişim, Sigara Paketleri,
Communication, Graphic Design, Visual Warning Messages, Visual Communication, Cigarette Boxes,

SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ POLİTİKACILARIN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF VOİCE TRAINING ON THE SPEAKING SKILLS OF POLITICIANS
Ses Eğitimi, Politikacilar, Müzik Eğitimi, İletişim, Müzik,
Voice Training, Politicians, Music Education, Communication, Music,

TASARIMCILARIN DİJİTAL ORTAMDA VERİ GÖNDERME VE ARŞİVLEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DESIGNER`S SENDING DATA IN THE DIGITAL AND ARCHIVING METHODS
Masaüstü Yayıncılık, Tasarım, Grafik Tasarım, Tasarım Eğitimi, Tasarım Arşivi,
Desktop Publishing, Design, Graphic Design, Design Education, Design Archive,

GRAFİK TASARIM ÜRÜNÜ OLARAK YAZI TASARIMININ TARİHİ
HISTORY OF CALIGRAPHY AS A GRAPHIC DESIGN PRODUCT
Harf, Tipografi, Grafik Tasarım, Tasarım, Yazı,
Letter, Typography, Graphic Design, Design, Writing.,

AMERİKAN GRAFİK TASARIMINDA AVRUPA MODERNİZMİ
EUROPEAN MODERNISM IN AMERICAN GRAPHIC DESIGN
Sanat, Tasarım, Tasarımcı, Grafik Tasarım, Modernizm,
Art, Design, Designer, Graphic Design, Modernism,

TİPOGRAFİ DERSİNDE DENEYSEL BİR YÖNTEM OLARAK MATRİS PROJELERİ
MATRIX PROJECTS AS AN EXPERIMENTAL METHOD IN TYPOGRAPHY COURSE
Tipografi, Görsel İletişim, Tasarım Eğitimi, Matris Projesi, Deneysel Tipografi,
Typography, Visual Communication Design, Matrix, Project, Experimental Typography,

MİNYATÜRDEN İLLÜSTRASYONA TARİHSEL VE GÜNCEL BİR BAKIŞ
FROM MINIATURE TO ILLUSTRATION A HISTORICAL AND CONTEMPORARY VIEW TARİHSEL
Kitap Sanatı, Minyatür, İllüstrasyon, Resim, Papirüs,
Book Art, Miniature, Illustration, Art, Papyrus,

SOSYAL PAZARLAMA ÖRNEĞİ OLARAK “SUDAKİ AYAK İZİM” KAMPANYASI WEB TASARIMININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
FORM AND CONTENT ANALYSIS OF “SUDAKİ AYAK İZİM
Sosyal Pazarlama, Web Tasarım, Kamu Bilinci, Göstergebilim, Grafik Tasarım,
Social Marketing, Web Design, Public Awareness, Semiotics, Graphic Design,

AMBALAJ TASARIMI DERS PROJELERİNDE İLLÜSTRASYON KULLANIMININ ROLÜ VE ÖNEMİNİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE USAGE OF ILLUSTRATION IN PACKAGING DESIGN COURSE PROJECTS
İllüstrasyon, Ambalaj Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Tasarım Çözümleri, Tas,
Illustration, Packaging Design, Visual Communication Design, Design Solutions, ,

TASARIMDAN ÇAĞDAŞ TASARIMA
FROM DESIGN TO THE MODERN DESIGN
Tasarım, Grafik Tasarım, İletişim, Görsel Tasarım, Alan Tasarımı,
Design, Graphic Design, Communication, Visual Design, Area Design,

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE TEMEL TASARIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF BASIC DESIGN EDUCATION IN GRAPHIC DESIGN EDUCATION
Temel Sanat Eğitimi, Temel Tasarım Eğitimi, Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi,
Basic Art Education, Basic Design Education, Art Education, Graphic Design Education, Fine Art Education,

13-15 YAŞ ARALIĞINA YÖNELİK MÜZİKSEL İŞİTME TESTİ TASARIMI
DESIGN OF MUSICAL HEARING TEST AIMED AT THE CHILDREN AGED 13-15 YEARS
Müziksel İşitme, Müziksel Yetenek, Ölçme Değerlendirme, Yetenek Testi, Müziksel Yetenek Testi,
Musical Hearing, Musical Talent, Assessment and Evaluation, Aptitude Test, Musical Aptitude Test,

MÜZİK DERSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON 4TH AND 5TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSONS
Müzik Eğitimi, Teknoloji, Teknoloji Destekli Müzik Eğitimi, Öğrenci, Tutum Ölçeği,
Music Education, Technology, Technology-Assisted Music Education, Student, Attitude Scale,

ETKİLİ BROŞÜR TASARLAMA VE BASIMININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF BROCHURE DESIGN AND PRINTING PROPERTIES
Grafik Tasarım , Broşür, Broşür Tasarımı, Ofset Baskı, Dijital Baskı,
Graphic Design, Brochure, Brochure Design, Offset Printing, Digital Printing,

THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS
E-Book, Book Design, Design Principles, Printed Book, Book Anatomy,

ÜÇ BOYUTLU YAZICININ GRAFİK TASARIM ALANINA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF 3D PRINTER ON GRAPHIC DESIGN
Üç Boyutlu Yazıcı, Endüstri, Üretim, Tasarım, Grafik Tasarım,
3D Printer, Industry, Production, Design, Graphic Design,

GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KARMA ÖLÇÜLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
ANALYTICAL INVESTIGATION OF MIXED MEASUREMENTS IN TRADITIONAL TURKISH FOLK MUSIC
Halk Müziği, Türkü, Karma Ölçü, Vuruş, Ritim ve Dizilim,
Folk Music, Folk Song, Mixed Measure, Beat, Rhythm and Metric Sequence,

KAMUSAL ALANLARDA VERİ KÜLTÜRÜ: VIDEO MAPPING
DATA CULTURE IN THE PUBLIC SPACES: VIDEO MAPPING
Video Mapping , Sanat , Mekân, Yazılım, Tasarım,
Video Mapping, Art, Place, Software, Design,

ARTISTIC PLANT REPRESENTATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Art , Landscape Architecture, Abstraction, Plant Representation, Creativity ,

İLK VE ORTAOKULLARDA BLOK FLÜT EĞİTİMİ İÇİN EĞİTSEL VİDEO DERS MATERYALİ HAZIRLAMA
PREPARING EDUCATIONAL VIDEO MATERIAL FOR RECORDER TRAINING IN THE PRIMARY AND SECONDRY SCHOOLS
Blok Flüt, Teknoloji Destekli Eğitim, Video Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Animasyon Destekli Eğitim ,
Block Flute, Technology Assisted Education, Video Assisted Education, Computer Assisted Education, Animation Assisted Education,

FACEBOOK’TAKİ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GRUPLARIN MÜZİK EĞİTİMCİLERİNE KATKILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATORS FROM GROUPS RELATED TO MUSIC EDUCATION ON FACEBOOK
Sosyal Medya, Müzik, Facebook, Müzik Eğitimi, Paylaşım Siteleri,
Social Media, Music, Facebook, Music Education, Sharing Sites,

YENİ MEDYA VE GRAFİK EĞİTİMİNDE ÖNEMİ
NEW MEDIA AND ITS IMPORTANCE IN THE GRAPHIC EDUCATION
Yeni Medya, Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Sosyal Medya, İnternet,
New Media, Design, Graphic Design Education, Social Media, İnternet,

TASARIM VE REKLAM ALANINDA ÖZGÜVEN, CESARET, SAMİMİYET, YETENEK VE BAŞARI BAĞLAMINDA MARY WELLS LAWRENCE ÖRNEĞİ “Rebus sic stantibus”
MARY WELLS LAWRENCE AS AN EXAMPLE IN TERMS OF CONFIDENCE, COURAGE, SINCERITY, TALENT AND SUCCESS IN THE FIELD OF DESIGN AND ADVERTISING “Rebus sic stantibus”
Tasarım, Reklam, Kampanya, Slogan, Yaratıcılık ,
Design, Advertising, Campaign, Slogan, Creativity,

ANTROPOSEN VE YENİ DÜNYA TASARILARI
ANTHROPOCENE AND NEW WORLD DESIGNS
Antroposen, Çevresel Sanat, Doğa, Ekoloji, Ekolojik Sanat,
Anthropocene, Environmental Art, Nature, Ecology, Ecological Art,

KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA KENTSEL MEKÂNLARDA ÇAĞDAŞ SANAT YANSIMALARI
REFLECTIONS FROM CONTEMPORARY ART IN URBAN SPACES AS PUBLIC SPACE
Kent, Kamusal Alan, Mekân, Toplum, Çağdaş Sanat ,
City, Public Space, Place, Society, Contemporary Art,

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LEARNING STYLES AND ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSONS
Ortaokul, Müzik Dersi, Öğrenme Stilleri, Tutum, Cinsiyet,
Secondary School, Music Lesson, Learning Styles, Attitude, Gender,

SÖYLEMLER ÜZERİNDEN POP ART DÖNEMİ MOBİLYALARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF POP ART PERIOD FURNITURES THROUGH THE DISCOURSE
Pop Art, Tüketim, Mobilya, Verner Panton, Eero Aarnio,
Pop Art, Consumption, Furniture, Verner Panton, Eero Aarnio,

ZEKÂÎ DEDE’NİN LENK FAHTE USÛLÜNDEKİ NAKIŞ BESTESİNİN USÛL-ARÛZ VEZNİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MAKAMSAL ANALİZİ
REVIEW OF ZEKAİ DEDE’S NAKIŞ COMPOSITION IN LENK FAHTE RHYTHM IN TERMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RHYTHM AND ARUZ PROSODY
Türk Mûsikîsi, Zekâî Dede, Lenk Fahte, Usûl-Arûz Vezni İlişkisi, Sûzinâk Makamı Analizi,
Turkish Music, Zekai Dede, Lenk Fahte, Usul-Prosody Rhyme Relationship, Suzinak Maqam Analysis,

SERGİLEME TASARIMLARINDA TİPOGRAFİ KULLANIMI
THE USE OF TYPOGRAPHY IN EXHIBITION DESIGNS
Sergileme Tasarımı, Mekan Tasarımı, Sanat Galerisi Sergileme Tasarımları, Görsel İletişim, Tipografi,
Exhibition Design, Space Design, Art Gallery Exhibition Design, Visual Communication, Typography,

TEMEL RENK ARMONİLERİNİN; SANAT, TASARIM VE SİNEMA ALANLARIN DA KULLANIMI
THE USAGE OF BASIC HORMONIES OF COLORS IN THE SECTORS SUCH AS ARTS, DESIGN AND CINEMA
Renk,, Temel Renk Armonileri, Sanat, Tasarım ve Sinema, Moda,
Colour, Some Basic Palette of Colour Harmonies, Arts, Design and Cinema, Fashion,

STOP MOTION CANLANDIRMA SİNEMASINDA ESTETİK YAKLAŞIMLAR
AESTHETIC APPROACHES IN STOP MOTION ANIMATED FILMS
Canlandırma, Stop Motion, Canlandırmada Estetik, Stop Motion Teknikler, Canlandırma Sineması,
Animation, Stop Motion, Aesthetics in Animation, Stop Motion Techniques, Animation Cinema,

ANİMASYON TEKNİKLERİYLE ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME MATERYALLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
ENRICHING MULTIMEDIA LEARNING MATERIALS WITH ANIMATION TECHNIQUES
Çoklu Ortam Tasarımı, Animasyon, Etkileşim, Dijital Kitap, Eğitsel Animasyon,
Multimedia Design, Animation, Interaction, Digital Books, Educational Animation,

SAYDAM AMBALAJ TASARIMLARINDA KARŞILAŞILAN GRAFİK TASARIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GRAPHIC DESIGN PROBLEMS FACED IN TRANSPARENT PACKAGING DESIGNS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
Grafik Tasarım, Ambalaj Tasarımı, Saydamlık, Baskı Türleri, Ambalaj Türleri,
Graphic Design, Packaging Design, Printing Types, Transparency, Packaging Types,

TİPOGRAFİDE DENEYSEL TASARIM SÜRECİ
EXPERIMENTAL DESIGN PROCESS IN TYPOGRAPHY
Tipografi,, Deneysel Tasarım, Yazı Tipi, Grafik Tasarım, Organik Tipografi,
Typography, Experimental Design, Font, Graphic Design, Organic Typography,

MAĞAZA İÇİ BİLGİLENDİRME TASARIMLARININ TÜKETİCİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF IN-STORE INFORMATION DESIGNS IN GUIDING THE CONSUMER
Bilgilendirme Tasarımı, Mağaza İçi Bilgi Grafikleri, Grafik Tasarım,, Görsel İletişim Tasarımı, Yönlendirmeler,
Information Design, Graphic Design, In-Store Information Graphics, Visual Communication Design, Guidance,

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARLA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAYABİLECEKLERİ ZORLUKLARA İLİŞKİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF ASSISTANT AND PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE DIFFICULTIES THAT ARE FACED AND MAY BE FACED IN CLASSROOM TEACHING PROFESSION
Öğretmenlik mesleği, Öğretmen adayı, Eğitim fakültesi, Sınıf öğretmeni, Stajyer öğretmen,
Teaching profession, Prospective teacherher, Education faculty, Classroom teacher, Assistant teacher,

YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DENGELİ OKUMA YAZMA YAKLAŞIMINDAN YARARLANMA: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
USING BALANCED LITERACY APPROACH IN TEACHING COMPOSITION SKILLS: AN ACTION RESEARCH
Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı, Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretimi, Yazma Süreci, Destekleme, Eylem Araştırması,
Balanced Literacy Approach, Teaching Composition Skills, Writing Process, Scaffolding, Action Research,

ANKARA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FORMALARININ OKUL TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ
THE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ UNIFORMS IN ANKARA ACCORDING TO SCHOOL TYPES
Ankara, Tercih, Memnuniyet , Forma, Öğrenci,
Ankara, Student, Uniform, Satisfaction, Choice,

User not found...

Recent Searches